×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 9

Arătându-Să Domnul a doao oară lui Solomon, îi porunceaşte să ţie poruncile Lui, adăogând ameninţare de nu le va ţinea. Solomon zideaşte mai multe cetăţi; neamurile şi le supune supt dajde: şi trimiţind corabie în Sofira, mult aur au adus.

1 Şi au fost după ce au sfârşit Solomon a zidi Casa Domnului şi casa împăratului, şi toate lucrurile lui Solomon câte au vrut să facă.

2 Şi S-au arătat Domnul lui Solomon a doao oară, precum S-au arătat în Gavaon.

3 Şi au zis cătră el: „Auzit-am glasul rugăciunii tale şi a cearerii tale, cu care te-ai rugat înaintea Mea, şi am făcut ţie după toată rugăciunea ta, sfinţit-am casa aceasta, care o ai zidit, ca să se pună numele Mieu acolo, în veac, şi vor fi ochii Miei acolo şi inima Mea în toate zilele.

4 Şi tu, de vei umbla înaintea Mea, precum au umblat David, tatăl tău, cu inimă curată şi cu dreptate, ca să faci toate câte am poruncit lui, şi de vei păzi rânduialele Meale şi poruncile Meale,

5 Voiu pune scaonul împărăţiei tale preste Israil în veac, precum am grăit lui David tătâne-tău, zicând: «Nu să va luoa ţie om povăţuitoriu întru Israil!»

6 Iară de, întorcându-vă, vă veţi întoarce voi, şi fiii voştri de la Mine, şi nu veţi păzi poruncile şi rânduialele Meale, care le-au dat Moisi înaintea voastră, ci veţi mearge şi veţi sluji la dumnezăi străini şi vă veţi închina lor,

7 Voiu luoa pre Israil de pre pământul carele am dat lor, şi casa aceasta, carea o am sfinţit numelui Mieu, o voiu lăpăda de la faţa Mea, şi va fi Israil de pildă şi de poveaste la toate neamurile.

8 Şi casa aceasta va fi înaltă, tot cel ce va treace pre lângă ea să va minuna, şi va şuiera, şi va zice: «Pentru ce au făcut Domnul aşea pământului acestuia şi casii aceştiia?»

9 Şi vor zice: «Pentru că au părăsit pre Domnul Dumnezeul lor, Cel ce au scos pre părinţii lor din pământul Eghipetului, din casa robiei, şi s-au lipit de dumnezăi străini şi s-au închinat lor şi au slujit lor, pentru aceaea au adus Domnul preste ei tot răul acesta»”.

10 Şi au fost după doaozeci de ani, în carii au zidit Solomon ceale doao căsi, Casa Domnului şi casa împăratului.

11 Iară Hiram, împăratul Tirului, dăruisă pre Solomon cu leamne de chedru şi cu leamne de pin, şi cu aur, după toată voia lui, atunci, împăratul Solomon au dat împăratului Hiram doaozeci de cetăţi în pământul Galileii.

12 Şi au ieşit Hiram din Tir şi au mers în Galilea să vază cetăţile, care Solomon le-au dat lui, şi nu i-au plăcut lui şi au zis:

13 „Ce sânt cetăţile aceastea, care mi-ai dat mie, o, frate?” Şi le-au numit pre eale Hotar pănă în zioa de astăzi.

14 Şi dădusă Hiram lui Solomon o sută şi doaozeci de talanţi de aur.

15 Aceasta au fost pricina birului care l-au poruncit împăratului Solomon ca să zidească Casa Domnului şi casa sa, şi zidul Ierusalimului, şi marginea, ca să îngrădească îngrădirea cetăţii lui David şi zidul Ierusalimului şi Asorul şi Maghedul şi Gazerul.

16 Faraon, împăratul Eghiptului, s-au suit şi au luat Gazerul, şi l-au ars cu foc, şi pre hananeul ce lăcuia în cetate l-au omorât şi l-au dat pre el Faraon zeastre featei sale, muierii lui Solomon.

17 Şi Solomon au zidit Gazerul şi Vetoronul cel de jos.

18 Şi Valaadul şi Tamorul în pustie.

19 Şi toate cetăţile ceale tari, care era lui Solomon, şi toate cetăţile carălor şi toate cetăţile călăreţilor, şi orice lucru au plăcut lui Solomon a zidi în Ierusalim şi în Livan, şi în tot pământul domniei lui.

20 Tot norodul cel rămas din heteu şi din amoreu şi din eveu şi din evuseu şi din ghergheseu, carii nu era din fiii lui Israil.

21 Feciorii lor cei rămaşi în pământ după dânşii, pre carii nu putea fiii lui Israil să-i surpe pre ei, i-au adus pre ei Solomon supt dajde pănă în zioa de astăzi.

22 Iară din fiii lui Israil n-au pus Solomon la lucru, că aceştia era oamenii cei războinici, şi slugi lui, şi boiari şi domni, şi mai-mari preste carăle lui şi preste călăreţii lui.

23 Şi era mai-mari preste lucrurile lui Solomon puşi cinci sute şi cincizeci, carii poruncea norodului care făcea lucrul.

24 Iară fata lui Faraon s-au suit din cetatea lui David în casa sa, care i-au zidit ei, atunci au zidit Melo.

25 Şi aducea Solomon de trei ori în an arderi de tot şi jertvă de pace pre jertvenicul care l-au zidit Domnului, şi au tămâiat preste dânsul înaintea Domnului, şi au săvârşit casa.

26 Şi au făcut împăratul Solomon corabie în Gasionul Gaverului, carele easte lângă Elat, la marginea mării ceii dinapoi, în pământul Edomului.

27 Şi au trimis Hiram în corabie din slugile sale oameni corăbiiari, carii ştiia umbla pre mare, cu slugile lui Solomon.

28 Şi au venit la Sofira, şi au luat de acolo patru sute şi doaozeci de talanţi de aur, şi i-au dus împăratului Solomon.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.