×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 8

După ce s-au dus sicriiul înlăuntru, s-au sfinţit besearica, umplându-să de nuor. Solomon, după lungă rugăciune, blagosloveaşte norodul. Numărul boilor şi al oilor ce s-au jertvit spre această prăznuire.

1 Şi au fost deaca au săvârşit Solomon a zidi Casa Domnului şi casa sa, după doaozeci de ani, atunci au adunat împăratul Solomon pre toţi bătrânii lui Israil în Sion, ca să aducă sicriiul legii Domnului din cetatea lui David, aceasta easte Sionul.

2 În luna lui atanin.

3 Şi au râdicat preoţii sicriiul.

4 Şi cortul mărturiei şi vasăle ceale sfinte, care era în cortul mărturiei.a

5 Iară împăratul şi tot Israilul mergea înaintea sicriiului, jertvind oi şi boi fără de număr.

6 Şi au băgat preoţii sicriiul legii Domnului la locul lui în oltariul casii, în Sfintele Sfintelor, supt aripile heruvimilor.

7 Că heruvimii era cu aripile întinsă preste locul sicriiului şi acoperea heruvimii preste sicriiu şi preste sfintele lui deasupra.

8 Şi covârşea ceale sfinte, şi să vedea capetele celor sfinţite din ceale sfinte înaintea oltariului, şi nu să vedea afară, şi au fost acolo până în zioa aceasta.

9 Nu era în sicriiu, fără numai ceale doao table de piiatră, tablele legii, care le-au pus acolo Moisi în Horiv, când au făcut legătură Domnul cu fiii lui Israil, când ieşea ei din pământul Eghiptului.

10 Şi au fost deaca au ieşit preoţii din cel sfânt, nuor au umplut Casa Domnului.

11 Şi nu putea preoţii să stea să slujească de faţa norului, că umplusă mărirea Domnului Casa Domnului.

12 Atunci au zis Solomon: „Domnul au zis că lăcuiaşte în negură.

13 Şi eu am zidit casă numelui Tău, sfântă Ţie şi gata ca să şezi şi să lăcuieşti Tu întru ea în veaci”.

14 Şi au întors împăratul faţa sa şi bine au cuvântat împăratul pre tot Israilul, şi toată adunarea lui Israil sta.

15 Şi au zis: „Bine e cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israil astăzi, Cel ce au grăit cu gura pentru David, tatăl mieu, şi în mâinile Lui au plinit, zicând:

16 «Din zioa în care am scos pre norodul Mieu, Israil din Eghipt, nu am ales cetate nici într-un neam de a lui Israil, ca să zidească casă, în care să fie numele Mieu acolo, ci am ales în Ierusalim ca să fie numele Mieu acolo, şi am ales pre David, ca să fie povăţuitoriu preste norodul Mieu, Israil».

17 Şi au fost în inimă lui David, tătâne-mieu, să zidească casă numelui Domnului Dumnezeului lui Israil.

18 Şi au zis Domnul cătră David, tatăl mieu: «Pentru că ai socotit întru inima ta ca să zideşti casă numelui Mieu, bine ai făcut că ai socotit cu inima ta aceasta.

19 Însă tu nu vei zidi casa, ci fiiul tău, carele va ieşi din coapsele tale, acesta va zidi casă numelui Mieu».

20 Şi au rădicat Domnul cuvântul Său, carele l-au grăit, şi m-am sculat eu în locul lui David, tatălui mieu, şi am şezut pre scaonul lui Israil, după cum au grăit Domnul, şi am zidit casă numelui Domnului Dumnezeului lui Israil.

21 Şi am aşezat acolo loc sicriiului, în carele easte legătura Domnului, carea o au făcut Domnul cu părinţii noştri, când i-au scos pre ei din pământul Eghiptului”.

22 Şi au stătut Solomon înaintea feaţii jertvenicului Domnului, în preajma a toată adunarea lui Israil, şi şi-au tins mâinile sale la ceriu şi au zis:

23 „Doamne Dumnezeul lui Israil, nu easte Dumnezeu precum Tu în ceriu, sus, şi pre pământ, jos, Cel ce păzeşti legătură şi milă robului Tău, celui ce umblă înaintea Ta cu toată inima sa.

24 Cel ce ai păzit robului Tău, lui David, tătâne-mieu, şi ai grăit cu gura Ta şi cu mâinile Tale ai săvârşit, precum easte astăzi.

25 Şi acum, Doamne Dumnezeul lui Israil, păzeaşte robului Tău, lui David, tatălui mieu, ceale ce ai grăit lui, zicând: «Nu să va lua om de la faţa Mea, carele să şadă pre scaonul lui Israil, numai de vor păzi fiii tăi căile sale, ca să umble înaintea Mea în ce chip ai umblat tu înaintea Mea».

26 Şi acum, Doamne Dumnezeul lui Israil, să să adevereaze cuvântul Tău lui David, tatălui mieu.

27 Că de acum cu adevărat va lăcui Dumnezeu cu oamenii pre pământ? De vreame ce ceriul şi ceriul ceriului nu sânt destul Ţie, în ce chip casa aceasta, carea o am zidit numelui Tău?

28 Deci, caută spre rugăciunea mea şi spre cearerea mea, Doamne Dumnezeul lui Israil, ca să auzi cearerea şi rugăciunea, cu carea să roagă robul Tău înaintea Ta, cătră Tine, astăzi.

29 Să fie ochii Tăi deşchişi spre casa aceasta zioa şi noaptea, spre locul de carele ai zis: «Fi-va numele Mieu acolo», ca să auzi rugăciunea cu carea să roagă robul Tău în locul acesta.

30 Şi să asculţi cearerea robului Tău şi a norodului Tău, Israil, oricâte vor ceare în locul acesta, şi Tu să auzi în locul lăcuinţei Tale în ceriu, şi să faci, şi milostiv să fii.

31 Oricâte va greşi fieştecare deaproapelui său şi va lua preste sine blăstăm cu care s-au blăstămat pre sine, şi va veni şi să va mărturisi înaintea jertvenicului Tău în casa aceasta,

32 Şi Tu să-l asculţi din ceriu, şi să faci şi să judeci pre norodul Tău, Israil, şi să răsplăteşti celui ce face fărădeleage, să-i dai calea lui în capul lui, şi să îndreptezi pre cel drept, să-i dai lui după dreptatea lui.

33 Când va cădea norodul Tău, Israil, înaintea vrăjmaşilor, pentru că au păcătuit înaintea Ta, şi să vor întoarce şi să vor mărturisi numelui Tău, şi să vor ruga şi vor ceare iertăciune în casa aceasta,

34 Şi Tu să-i auzi pre ei din ceriu, şi milostiv să fii spre păcatele norodului Tău, Israil, şi să-i întorci pre ei la pământul care l-ai dat părinţilor lor.

35 Când să va închide ceriul şi nu va ploa, pentru că au păcătuit înaintea Ta, şi să vor ruga spre locul acesta, şi să vor mărturisi numelui Tău, şi să vor întoarce de la păcatele sale când vei smeri pre dânşii,

36 Să-i asculţi din ceriu şi milostiv să fii păcatelor robului Tău şi norodului Tău, Israil, şi să le arăţi lor calea cea bună, pre carea să umble, şi să dai ploaie pre pământul Tău, carele l-ai dat moştenire norodului Tău.

37 Când va fi foamete, au moarte, au arsură, au au omidă, au pălitură, şi când îl va năcăji pre el vrăjmaşul lui în vreo cetate de ale lui, toată întâmplarea, toată durearea,

38 Toată rugăciunea şi toată cearerea carea va face fieştece om, cum va cunoaşte fieştecarele rana inimii lui şi va tinde mânile sale spre casa aceasta,

39 Tu să-i asculţi din ceriu, din lăcaşul Tău cel sfânt, şi milostiv să fii, şi să faci şi să dai omului după toate căile lui, precum vei cunoaşte inima lui, că Tu sângur ştii inima tuturor fiilor oamenilor,

40 Ca să se teamă de Tine în toate zilele, în care trăiesc pre pământul care l-ai dat părinţilor noştri.

41 Şi celui străin, care nu easte din norodul Tău acesta, Israil, şi va veni din pământ de departe pentru numele Tău,

42 Că vor auzi numele Tău cel mare, şi mâna Ta cea tare, şi braţul Tău cel înalt, şi vor veni şi să vor ruga la locul acesta,

43 Tu să-l asculţi din ceriu, din lăcaşul Tău cel sfânt, şi să faci după toate câte te va ruga cel străin, ca să cunoască toate noroadele numele Tău şi să se teamă de Tine, ca şi norodul Tău, Israil, şi să cunoască cum că numele Tău s-au chemat preste casa aceasta, care am zidit.

44 Când va ieşi norodul Tău la războiu asupra vrăjmaşilor săi în calea pre care vei trimite pre ei, şi să vor ruga întru numele Domnului pre calea cetăţii aceştiia care o ai ales şi a casii carea o am zidit numelui Tău,

45 Şi Tu să asculţi din ceriu rugăciunea lor şi cearerea lor şi să-i îndreptezi pre ei.

46 Când vor greşi Ţie,că nu easte om carele să nu greşească, şi vei bate pre ei, şi-i vei da pre ei înaintea vrăjmaşilor, şi-i vor robi pre ei cei ce robesc, în pământ departe sau aproape,

47 Şi să vor pocăi cu inima sa în pământul în care s-au dus robi, şi să vor întoarce, şi să vor ruga Ţie în pământul robiei lor, zicând: «Greşit-am, nelegiuit-am, strâmbătate am făcut»,

48 Şi să vor întoarce la Tine cu toată inima lor şi cu tot sufletul lor în pământul vrăjmaşilor lor, unde i-ai mutat pre ei, şi să vor ruga cătră Tine pre calea pământului lor, carele l-ai dat părinţilor lor, şi a cetăţii carea o ai ales, şi a casii carea o am zidit numelui Tău,

49 Să asculţi din ceriu, din lăcaşul Tău cel sfânt, rugăciunea lor şi cearerea lor, şi să faci dreptatea lor,

50 Şi milostiv să fii nedreptăţilor lor, care au greşit Ţie, şi toate urgisirile lor cu care Te-au urgisit, şi să-i faci pre ei să afle îndurare înaintea celor ce i-au robit pre ei, şi să le fie milă de ei,

51 Că norodul Tău şi moştenirea Ta sânt, pre carii i-ai scos din pământul Eghiptului, din cuptoriul cel de fier.

52 Să fie ochii Tăi şi urechile Tale deşchisă spre rugăciunea robului Tău, şi spre rugăciunea norodului Tău, Israil, ca să-i asculţi pre ei întru toate care să vor ruga Ţie.

53 Că Tu i-ai ales pre ei moştenire Ţie din toate noroadele pământului, precum ai grăit prin mâna robului Tău, Moisi, când ai scos Tu pre părinţii noştri din pământul Eghiptului, Doamne, Doamne!”

54 Atunci au grăit Solomon pentru casă, după ce au sfârşit a o zidi pre ea: „Soarele l-au arătat în ceriu, Domnul au zis, Cel ce lăcuiaşte în negură: «Zideaşte casă Mie», casă cuvioasă Ţie, ca să lăcuieşti întru înnoire”. Au nu aceasta este scrisă în Cartea Cântării?

55 Şi au fost după ce au sfârşit Solomon a să ruga cătră Domnul toată rugăciunea şi toată cearerea aceasta, şi s-au sculat de la faţa jertvenicului Domnului, unde era îngenunchiiat pre genunchii săi şi mâinile sale întinsă spre ceriu.

56 Şi au stătut şi bine au cuvântat pre toată adunarea lui Israil, cu glas mare, zicând:

57 „Bine e cuvântat Domnul astăzi, Cel ce au dat odihnă norodului Său, Israil, după toate câte au grăit, şi au rămas neplinit nici un cuvânt din toate cuvintele ceale bune, care au grăit prin mâna lui Moisi, robul Tău.

58 Fie Domnul Dumnezeul nostru cu noi, precum au fost cu părinţii noştri, să nu ne lasă pre noi, nici să se întoarcă de cătră noi.

59 Ci să pleace inimile noastre cătră Sine, ca să umblăm întru toate căile Lui şi să păzim toate învăţăturile Lui şi poruncile Lui şi îndreptările Lui, care au poruncit părinţilor noştri.

60 Şi să fie cuvintele aceastea, cu care m-am rugat înaintea Domnului Dumnezeului nostru astăzi, apropiindu-să cătră Domnul Dumnezeul nostru zioa şi noaptea, ca să facă dreptate robului Tău, şi dreptate norodului Tău, Israil, cuvântul zilii în zioa Lui,

61 Ca să cunoască toate noroadele pămân-tului că Domnul Dumnezeu acesta e Dumnezeu, şi nu easte altul.

62 Şi să fie inimile noastre deplin cătră Domnul Dumnezeul nostru, şi curat să umblăm întru rânduialele Lui, şi să păzim poruncile Lui ca în zioa aceasta”.

63 Şi împăratul şi toţi fiii lui Israil au jertvit jertvă înaintea Domnului.

64 Şi au junghiiat împăratul Solomon jertvele ceale de pace, care s-au jertvit Domnului, doaozeci şi doao de mii de boi şi o sută şi doaozeci de mii de oi, şi au sfinţit Casa Domnului împăratul şi toţi fiii lui Israil.

65 În zioa aceaea, sfinţit-au împăratul mijlocul pridvorului, carele era înaintea feaţii Casii Domnului, pentru că au făcut acolo ardere de tot, şi jertvele şi grăsimile ceale de pace, că jertvenicul cel de aramă dinaintea Domnului era mic de nu putea cuprinde arderea de tot, şi darul, şi jertvele ceale de pace.

66 Şi au făcut Solomon sărbătoare în zioa aceaea, şi tot Israilul cu el adunare mare, de la întrarea Imatului până la râul Eghiptului, înaintea Domnului Dumnezeului nostru, şeapte zile şi şeapte zile, patrusprăzeace zile.

67 Şi în zioa a opta au slobozit norodul şi bine au cuvântat pre împăratul, şi s-au dus fieştecarele la lăcaşurile sale veaseli şi cu inimă bună pentru bunătăţile care au făcut Domnul lui David, robului Său, şi lui Israil, norodului Său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.