×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 7

Polata lui Solomon şi a muierii lui, pridvoarăle; multe fealuri şi scumpe unealte ale besearicii.

1 Şi au zidit Solomon şie casă în treisprăzeace ani şi au săvârşit toată casa sa.

2 Şi au zidit casa cu lemn din Livan, şi o sută de coţi lungimea ei şi de cincizeci de coţi lărgimea ei şi treizeci de coţi înălţimea ei, şi de trei rânduri de leamne de chedru şi umeri de chedru stâlpilor.

3 Şi au podit cu chedru casa deasupra pre coastele stâlpilor, şi numărul stâlpilor, patruzeci şi cinci.

4 Cincisprăzeace un rând.

5 Şi polemare, trei, şi despărţitură preste despărţitură, întreită, şi toate uşile şi despărţiturile, în patru cornuri părmăcuite, şi de la uşe la uşe, întreit.

6 Şi pridvorul stâlpilor, de cincizeci de coţi de lung şi de cincizcci de coţi de lat, împreunate pridvoarăle preste faţa lor şi stâlpi şi grosime preste faţa lor la pridvare.

7 Şi pridvorul scaonelor unde va judeca acolo, pridvorul divanului, şi au cuptuşit cu leamne de chedru din faţă până în pod.

8 Şi după casa sa în carea şedea, un pridvariu împregiurul acestora cu aseamenea lucrare. Şi au zidit casă featei lui Faraon, pre care o luasă Solomon, aseamenea pridvariului acestuia.

9 Toate aceastea din pietri alease cioplite după măsură, dinlăuntru şi din afară, şi din temelie până la vârv, şi afară la curtea cea mare.

10 Cea întemeiată cu pietri preţuite mari, cu pietri de zeace coţi şi de opt coţi.

11 Şi deasupra cu pietri preţuite, după această măsură tăiate, şi chedrii curţii ceii mari împregiur, trei rânduri cioplite şi un rând de chedru săpat.

12 Şi la curtea Căsii Domnului cea dinlăuntru, şi la pridvorul casii.

13 Şi au trimis împăratul Solomon în Tir şi au luat pre Hiram din Tir.

14 Feciorul unii muieri văduve, şi acesta era din neamul lui Neftalim, şi tatăl lui, om tiriian, meşter de aramă şi plin de meşteşug şi de priceapere, şi de ştiinţă a face tot lucrul de aramă, şi s-au dus la împăratul Solomon şi au făcut toate lucrurile.

15 Şi au vărsat doi stâlpi la pridvorul casii, de optsprăzeace coţi înălţimea unui stâlp, şi împregiurul de patrusprăzeace coţi, care încungiura grosimea stâlpului, de patru deagete săpăturile, aşea şi stâlpul al doilea.

16 Şi doao cununi deasupra au făcut să le pună preste capetele stâlpilor vărsătură de aramă de cinci coţi înălţimea unei cununi, şi de cinci coţi înălţimea cununii ceiialalte.

17 Şi au făcut doao mreji, ca să acopere cununile stâlpilor, şi o mreajă la o cunună, şi altă mreajă la a doao cunună, şi lucru spânzurat doao rânduri de rodii de aramă mrejite, lucru spânzurat, rând preste rând, aşea au făcut şi la a doao cunună.

18 Şi cununile ceale de pre capetele stâlpilor era lucru de crin lângă pridvor de patru coţi.

19 Şi polimari preste amândoi stâlpii, şi deasupra coastelor bold, şi de rodii doao sute de rânduri preste căpeţeaoa a doao.

20 Şi s-au pus stâlpii pridvorului besearicii, şi au pus un stâlp, şi au numit numele lui Iacum, şi au pus stâlpul al doilea, şi au numit numele lui Voloz.

21 Şi preste capetele stâlpilor lucru de crin, şi s-au săvârşit lucru stâlpilor.

22 Şi au făcut mare vărsată, zeace coţi din buza dincoace până la buza dincolo a ei, rătund împregiur, cinci coţi înălţimea ei, şi usna carea o împregiura pre ea, de treizeci de coţi.

23 Şi zascuri dedesuptul buzei ei împregiura pre ea de zeace coţi, ca să razeme marea împregiur, doao rânduri de zascuri vărsate la topitoriul lor.

24 Şi doisprăzeace boi dedesuptul mării, trei căutând spre miiazănoapte, şi trei căutând spre mare, şi trei căutând spre amiiazăzi, şi trei căutând spre răsărit, şi marea preste ei deasupra, şi toate dosurile lor cătră păreate.

25 Şi grosimea ei de un pumn, şi usna ei ca un lucru de usnă de păhar, odraslă de crin, doao mii de hoi încăpea.

26 Şi au făcut zeace temeiuri de aramă, cinci coţi lungimeaunui temeiu, şi patru coţi lărgimea lui, şi şease coţi înălţimea lui.

27 Şi acest lucru al temeiurilor era închiiat întru eale şi închiiat în mijlocul celor ieşite afară.

28 Şi pre închieturile lor întru ceale ieşite afară, lei şi boi şi heruvimi, şi la ceale ieşite afară, aşea şi deasupra şi dedesuptul leilor, şi al boilor locuri, lucruri de pogorâre.

29 Şi patru roate de aramă la un temeiu şi osiile de aramă, şi patru părţi ale lor, şi umerii lor dedesuptul scăldătorilor, şi umerile vărsate de laturea omului zăcând.

30 Şi gura ei dinlăuntru de căpeţea, şi înălţimea un cot, şi gura ei rătundă, făptură aşa de un cot şi jumătate, şi pre gura ei săpături, şi închegăturile lor în patru muchi, nu rătunde.

31 Şi patru roate supt închiieturi, şi mânia în roate la temeiu, şi înălţimea unei roate de un cot şi jumătate.

32 Şi lucru roatelor, lucru ca roatele carului, mânile lor şi umerii lor şi lucrătura lor, toate vărsate.

33 Şi patru umeri pre ceale patru unghiuri ale unui temeiu, din temeiu umerii lui.

34 Şi pre capul temeiului, rătunzite împregiur de o jumătate de cot de mare pre capul temeiului, şi începătura mânilor lui şi închiieturile lui, şi să deşchidea la începăturile mânilor lui.

35 Şi închieturile lui, heruvim, şi lei şi finicuri stând, ţiindu-să fieştecare după faţa sa, pre dinlăuntru şi primpregiur.

36 Întru acest chip au făcut toate ceale zeace temeiuri, o rânduială şi o măsură la toate.

37 Şi au făcut zeace vase de aramă, patruzeci de hoi închepea într-un vas, cu măsură de patru coţi, un vas preste un temeiu la ceale zeace temeiuri.

38 Şi au pus ceale zeace temeiuri, cinci la umărul căsii de-a dreapta despre răsărit, şi cinci la umărul casii de-a stânga, şi marea la umărul casii de-a dreapta despre răsărit, de laturea răsăritului.

39 Şi au făcut Hiram căldările şi tigăile şi blidele, şi au sfârşit Hiram a face toate lucrurile care au făcut împăratului Solomon în Casa Domnului.

40 Stâlpii cei doi şi cununile stâlpilor ceale doao, pre capetele stâlpilor, şi mrejile ceale doao, ca să acopere amândoao cununile ciopliturilor, ceale ce sânt preste stâlpi.

41 Şi rodiii cei patru sute la amândoao mrejile, doao rânduri de rodii la o mreajă, să acopere amândoao cununile preste amândoi stâlpii.

42 Şi temeiurile ceale zeace, şi oaole ceale zeace preste temeiuri.

43 Şi marea cea una şi boii cei doisprăzeace dedesuptul mării.

44 Şi căldările şi tigăile şi blidele, şi toate vasăle câte au făcut Hiram împăratului Solomon, Casii Domnului, şi stâlpii cei patruzeci şi opt ai căsii împăratului şi ai Căsii Domnului.

45 Toate lucrurile împăratului câte au făcut Hiram au fost tot de aramă, nu era cumpănitură arămii din care toate aceastea s-au făcut, că era multă foarte, şi nu să putea cumpăni arama din carea au făcut.

46 În ţinutul Iordanului le-au vărsat împăratul, în pământ cleios, întră Sochot şi întră Gheira.

47 Şi au dat împăratul Solomon toate vasăle, iară de mulţime multă foarte nu era cumpănitură arămii.

48 Şi au făcut Solomon toate unealtele în Casa Domnului, jertvenicul cel de aur şi masa pre care stau pâinile punerii-înainte, de aur.

49 Şi sfeaşnicile cinci de-a dreapta şi cinci de-a stânga dinaintea feaţii oltariului, care-s din aur închiiate, şi candilele şi luminătoarele şi mucările de aur.

50 Şi pragurile şi zăvoarăle şi păharăle şi blidele şi cădealniţile de aur închiiate, şi ţiţinile uşilor casii ceii mai dinlăuntru a Sfintei Sfintelor, şi uşile casii besearicii de aur.

51 Şi s-au plinit tot lucrul Casii Domnului carele l-au făcut Solomon, şi au băgat Solomon înlăuntru sfintele lui David, tatălui său, şi toate sfintele lui Solomon, argintul şi aurul şi vasăle, le-au dat la vistieriile Căsii Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.