×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 5

Hiram dă lui Solomon tăietori de leamne spre zidirea besearicii, cărora Solomon le dă bucate. Numărul tăietorilor, purtătorilor de greotăţi, tăietorilor de pietri şi a celor mai mari a lor.

1 Şi au trimis Hiram, împăratul Tirului, slugile sale la Solomon, că auzisă cum că pre el l-au uns împărat în locul lui David, tatălui său, că au iubit Hiram pre David în toate zilele.

2 Şi au trimis Solomon la Hiram, zicând:

3 „Tu ştii pre tatăl mieu, David, că n-au putut să zidească casă numelui Domnului Dumnezeului mieu, pentru faţa războaielor ce l-au fost încungiurat pre el, până ce i-au dat pre ei Domnul supt talpele picioarelor lui.

4 Şi acum m-au odihnit Domnul Dumnezeul mieu de toate laturile, nu easte împrotivitoriu, nu easte întâmpinare rea.

5 Şi, iată, eu socotesc să zidesc casă numelui Domnului Dumnezeului mieu, precum au grăit Domnul Dumnezeu cătră David, tatăl mieu, zicând: «Fiiul tău, pre carele voiu da în locul tău pre scaonul tău, acela va zidi casă numelui Mieu».

6 Şi acum, porunceaşte şi să-mi taie leamne din Livan, şi, iată, slugile meale împreună cu slugile tale, şi plata slujbei tale voiu da ţie după toate câte vei zice, că tu ştii că la noi nu easte carele să ştie tăia leamne, ca sidoneanii”.

7 Şi au fost după ce au auzit Hiram cuvintele lui Solomon, s-au bucurat foarte şi au zis: „Bine e cuvântat Dumnezeu astăzi, Cel ce au dat lui David fiiu înţălept preste norodul acest mult”.

8 Şi au trimis Hiram la Solomon, zicând: „Auzit-am toate pentru care ai trimis la mine, eu voiu face toată voia ta, încât e pentru leamne de chedru şi de pin.

9 Slugile meale le vor pogorî pre eale din Livan la mare, eu le voiu pune plute până la locul carele vei trimite la mine, şi le voiu pune acolo, şi tu le vei luoa, ci şi tu să faci voia mea, ca să dai pâine casii meale”.

10 Şi au dat Hiram lui Solomon chedri şi pini după cum au voit.

11 Iară Solomon au dat lui Hiram doaozeci de mii de cori de grâu de hrană casii lui şi doaozeci de mii de vet de untdelemn stors, aceastea da Solomon lui Hiram în tot anul.

12 Şi Domnul au dat înţălepciune lui Solomon precum au grăit lui, şi au fost pace întră Hiram şi întră Solomon, şi au făcut legătură întră sine.

13 Şi au scos împăratul Solomon bir din tot Israilul, şi era birul de treizeci de mii de oameni.

14 Şi trimitea din ei în Livan zeace mii într-o lună, pre rând schimbându-să, o lună era în Livan, şi doao luni în casa lor, şi Adoniram era preste bir.

15 Avea încă Solomon şeaptezeci de mii, carii purta povările, şi optzeci de mii, carii tăia piiatra în munte.

16 Afară de mai-marii ispravnicilor, carii era preste lucruri la Solomon trei mii şi şeasă sute de ispravnici preste norod, carii făcea lucrurile.

17 Şi au poruncit împăratul de au adus pietri mari scumpe la temeliia casii şi pietri cioplite.

18 Şi au cioplit slugile lui Solomon şi slugile lui Hiram, şi ghivlii, şi au gătit pietrile şi leamnele în trei ani, ca să zidească casa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.