×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 4

Să numără căpeteniile şi cei mai mari a lui Solomon, gătirea bucatelor lui, bogăţiile, înţelepciunea şi pacea, fără grijă împărăţea el, şi numărul pildelor şi a verşurilor lui.

1 Şi împăratul Solomon împărăţea preste Israil.

2 Şi aceştiia era boiarii lui, Azariia, fiiul lui Sadoc, preotul.

3 Eliaf şi Ahia, fiii lui Sisa, logofeţi, şi Iosafat, feciorul lui Abilud, istoric.

4 Şi Vaneas, fecdiorul lui Iodae, preste oaste, şi Sadoc şi Aviatar, preoţi.

5 Şi Azaria, feciorul lui Natan, preste cei ce sta lângă împăratul, şi Zavut, feciorul lui Natan, priiatin împăratului.

6 Şi Ahisar era deregătoriu casii împăratului, şi Elac şi Elian, iconomul, şi Eliav, feciorul lui Saf, preste moşie, şi Adoniram, feciorul lui Avdon, preste biruri.

7 Şi Avesalom, doisprăzeace ispravnici preste tot Israilul, care da de cheltuială împăratului şi casii lui, fieştecare într-un an o lună avea ca să dea ceale de cheltuială.

8 Şi aceastea sânt numele lor: Veen, fiiul lui Or, în muntele lui Efraim, unul.

9 Fiiul lui Dacar în Maches şi în Salavin, şi în Vetsamis şi în Elon, până la Vitenan, unul.

10 Fiiul lui Esdi în Aravot, a lui era Soho şi tot pământul lui Ofer.

11 A fiiului Aminadav era tot Neftadorul, Tefat, fata lui Solomon, era lui muiare, unul.

12 Vana, fiiul lui Ahilut, ţinea Etaanahul şi Maghedonul, şi toată casa lui San, cel de la Sesatan supt Esrae, şi din Vitean până la Savel-Maula, până la Maever-Lucam.

13 Fiiul lui Naver în Ravotul Galaadului, acesta avea cetăţile lui Iair, feciorului lui Manasi în Galaad, a acestuia parte era Ergav în Vasan, şeasezeci de cetăţi mari zidite şi zăvoară de aramă, unul.

14 Ahinadav, fiiul lui Sadoc Maanaim.

15 Ahimaas în Neftalim, şi acesta au luat pre Vasemat, fata lui Solomon, muiare, unul.

16 Vaana, feciorul lui Husi, în Asir şi în Vaalot, unul.

17 Iosafat, fiiul lui Fuasud, în Isahar.

18 Semei, feciorul lui Ila, în Veniamin.

19 Gaver, feciorul lui Adai, în pământul lui Gad, în pământul lui Sion, împăratul Esevonului, şi Og, împăratului Vasanului, şi Nasef, unul preste toate care era într-acel pământ.

20 Iuda şi Israil, mulţi foarte ca năsipul mării întru mulţime, mâncând şi bind şi veselindu-să.

21 Iară Solomon stăpânea întru toate împărăţiile, de la râul pământului celor de alt neam şi până la hotarăle Eghiptului, şi aducea lui daruri, şi slujea lui Solomon în toate zilele vieţii lui.

22 Iară acesta era prânzul lui Solomon în fieştecare zi, treizeci de cori de făină aleasă, şi şeasezeci de cori de făină.

23 Zeace viţei aleşi şi doaozeci de boi păscători, şi o sută de oi, afară de cerbi şi de căprioare, şi de păsări alease şi sălbateci.

24 Că el stăpânea preste tot ţinutul cel dincolea de râu (de la Tapsa până la Gaza, în toate împărăţiile dincolo de râu, şi avea el pace despre toate părţile împregiur).

25 Şi lăcuia Iuda şi Israil fără de frică, fieştecarele supt viţa sa şi supt smochinul săua, şi de la Dan şi până la Virsavee, în toate zilele lui Solomon.

26 Şi avea Solomon patruzeci de mii de cai la cară şi doaosprăzeace mii de călăreţi.

27 Şi da ceale de cheltuială ispravnicii aceştia împăratului Solomon, după toate poruncile la masa împăratului, fieştecare în luna sa, neschimbând cuvântul.

28 Şi orz şi paie cailor, şi carălor căra la locul unde era să fie împăratul, fieştecarele după rânduiala sa.

29 Şi au dat Domnul înţălepciune lui Solomon şi înţăleagere multă foarte, şi răvărsare inimii, ca năsâpul cel de pre lângă mare.

30 Şi s-au înmulţit înţălepciunea lui Solomon mai mult decât înţălepciunea tuturor oamenilor celor mai dinainte şi mai mult decât înţălepţii Eghiptului.

31 Şi au fost mai înţălept decât toţi oamenii, şi mai înţălept decât Ghetan Ezretineanul şi decât Enan şi decât Halcad şi decât Dardala, feciorii lui Mal, şi s-au vestit numele lui în toate neamurile primprejur.

32 Şi au grăit Solomon trei mii de pilde, şi era cântările lui cinci mii.

33 Şi au grăit de leamne, de la chedrul cel din Livan, şi pănă la isopul carele iasă prin zid, şi au grăit de dobitoace şi de ceale ce zboară, şi de ceale ce să târâsc, şi de peşti.

34 Şi au venit din toate noroadele să auză înţălepciunea lui Solomon, şi au luat daruri de la toţi împăraţii pământului, carii auzea de înţălepciunea lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.