×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 22

Împăraţii Ahaav şi Iosafat, înşelându-să cu gâcitura prorocilor celor mincinoşi, pornesc la războiu asupra asiriilor pentru Remat Talaad, şi să înving ucigându-să Ahaav, care închisease în temniţă pre Mihet pentru că i-au prorocit adevărul; necredinciosului Ahaav urmează necredinciosul fiiu, Ohozia; iară credinciosului Iosafat urmează credinciosul fiiu, Ioram.

1 Şi au trecut trei ani şi nu au fost războiu întră Siriia şi întră Israil.

2 Şi au fost în al treilea an, s-au pogorât Iosafat, împăratul Iudei, la împăratul lui Israil.

3 Şi au zis împăratul lui Israil cătră slugile sale: „Au nu ştiţi că a nostru easte Rematul Galaadului? Şi noi ne lenevim a-l luoa din mâna împăratului Siriei?”

4 Şi au zis împăratul lui Israil cătră Iosafat: „Sui-te-vei cu noi la Rematul Galaadului să dăm războiu?” Şi au zis Iosafat: „Cum sânt eu, aşea şi tu, cum e norodul mieu, aşea şi norodul tău, cum sânt caii miei, aşea şi caii tăi”.

5 Şi au zis Iosafat, împăratul Iudei, cătră împăratul lui Israil: „Întrebaţi, dară, astăzi pre Domnul!”

6 Şi au adunat împăratul lui Israil pre toţi prorocii, ca vro patruzeci de bărbaţi, şi le-au zis lor împăratul: „Mearge-voiu la Rematul Galaadului să dau războiu, au lăsa-mă-voiu?” Iară ei au zis: „Suie-te, şi dând îi va da Domnul în mâinile împăratului!”

7 Şi au zis Iosafat cătră împăratul lui Israil: „Nu easte aici vreun proroc al Domnului şi vom întreba pre Domnul prin el?”

8 Şi au zis împăratul lui Israil cătră Iosafat: „Easte încă un om prin care putem să întrebăm pre Domnul, şi eu l-am urât pre el, că nu grăiaşte pentru mine bune, ci reale, Mihea, feciorul lui Iemvlaa”. Şi au zis Iosafat, împăratul Iudei: „Nu zice aşea, împărate!”

9 Şi au chemat împăratul lui Israil pre un famen şi i-au zis: „Curând să-mi aduceţi pre Mihea, feciorul lui Iemvlaa!”

10 Iară împăratul lui Israil şi Iosafat, împăratul Iudei, şedea fieştecarele pre scaonul său întrarmaţi în porţile Samariei, şi toţi prorocii prorocea înaintea lor.

11 Şi Sedechiia, feciorul lui Hanaan, şi-au făcut şie coarne de fier şi au zis: „Aceastea zice Domnul:«Cu aceastea vei împunge Siriia, pănă să va sfârşi»”.

12 Şi toţi prorocii prorocea aşea, zicând: „Suie-te la Rematul Galaadului şi bine vei umbla, că va da Domnul în mâinile tale pre împăratul Siriei”.

13 Iară solul carele să dusease să chiiame pre Mihea i-au grăit lui, zicând: „Iată, toţi prorocii cu o gură grăiesc bine pentru împăratul, fii, dară, şi tu cu cuvintele tale după cuvintele unuia dintru aceştiia şi grăiaşte bine!”

14 Şi au zis Mihea: „Viu e Domnul, că orice va grăi Domnul cătră mine, aceastea voiu grăi!”

15 Şi au venit la împăratul şi au zis lui împăratul: „Mihea, sui-mă-voiu la Rematul Galaadului să dau războiu, au lăsa-mă-voiu?” Şi au zis lui: „Suie-te, şi bine va da Domnul în mâinile împăratului!”

16 Şi au zis lui împăratul: „De câte ori te jur eu pre tine, ca să grăieşti cătră mine adevărul întru numele Domnului?”

17 Şi au zis Mihea: „Au nu aşea, am văzut pre tot Israilul împrăştiiat în munţi, ca o turmă fără de păstoriu, şi au zis Domnul: «Nu Domnul easte acestora Dumnezeu? Să se întoarcă fieştecarele cu pace la casa sa!»”

18 Şi au zis împăratul lui Israil cătră Iosafat, împăratul Iudei: „Au nu ţ-am zis că nu-mi proroceaşte acesta mie bune, ci numai reale?”

19 Şi au zis Mihea: „Nu aşea, nu eu, ascultă cuvântul Domnului, nu aşea, văzut-am pre Domnul Dumnezeul lui Israil şezind pre scaonul Său, şi toată oastea ceriului sta împrejurul Lui, de-a dreapta Lui şi de-a stânga Lui.

20 Şi au zis Domnul: «Cine va înşela pre Ahaav, împăratul lui Israil, ca să să suie şi să cadă în Rematul Galaadului?» Şi au zis acesta aşea, şi acesta zisă aşea.

21 Şi au ieşit un duh şi au stătut înaintea Domnului şi au zis: «Eu îl voiu înşela pre el!» Şi au zis cătră el Domnul: «Cu ce?»

22 Şi au zis: «Voiu ieşi şi voiu fi duh mincinos în gura tuturor prorocilor lui». Şi au zis Domnul: «Înşela-l-vei şi-l vei birui, ieşi şi fă aşea».

23 Şi, iată, acum au dat duh mincinos Domnul în gura tuturor prorocilor tăi acestora, iară Domnul au grăit asupra ta reale”.

24 Şi s-au apropiiat Sădechiia, feciorul lui Hanaan, şi au lovit pre Mihea preste falcă şi au zis: „Carele e duhul Domnului, cel ce au grăit întru tine?”

25 Şi au zis Mihea: „Iată, tu vei vedea în zioa aceaea, când vei întra în cămara cămerii, ca să te ascunzi acolo”.

26 Iară împăratul lui Israil au zis: „Prindeţi pre Mihea şi-l duceţi la Amon, mai-marele cetăţii, şi la Ioas, feciorul împăratului.

27 Şi le ziceţi: «Aşea zice împăratul: ‚Puneţi pre acesta în temniţă, şi să mănânce pâne de necaz şi să bea apă de năcaz, până mă voiu întoarce cu pace’»”.

28 Şi au zis Mihea: „Deaca, întorcându-te, te vei întoarce cu pace, nu au grăit Domnul întru mine”. Şi au zis: „Auziţi noroadele toate”.

29 Şi s-au suit împăratul lui Israil şi Iosafat, împăratul Iudei, cu el, la Rematul Galaadului.

30 Şi au zis împăratul lui Israil cătră Iosafat, împăratul Iudei: „Mă voiu acoperi şi voiu întra în războiu, şi tu îmbracă haina mea”. Şi s-au acoperit împăratul lui Israil şi au întrat în războiu.

31 Şi împăratul Siriei au poruncit celor treizeci şi doi mai-mari preste cară, zicând: „Nu bateţi pre mic sau pre mare, fără numai pre împăratul lui Israil singur!”

32 Şi au fost deaca au văzut mai-marii carălor pre Iosafat, împăratul Iudei, au zis: „Împăratul lui Israil easte acesta!” Şi l-au încungiurat să-l bată şi au strigat Iosafat.

33 Şi au fost deaca au văzut mai-marii carălor că nu easte împăratul lui Israil acesta, s-au întors de la el.

34 Şi au întins unul arcul bine chipzuind, şi au lovit pre împăratul lui Israil întră plumâni şi întră piept, şi au zis cărăuşului său: „Întoarce mânile tale şi mă scoate din războiu, că m-am rănit!”

35 Şi s-au înfrânt războiul în zioa aceaea, şi împăratul au stătut în car, în preajma Siriei, de dimineaţa până seara, şi piştea sânge din rană în sânul carului şi au murit până seara (şi au curs sânge din rană până în sânul carului).

36 Şi au stătut strigătoriul oştii în tabără, când apunea soarele, zicând: „Fieştecarele în cetatea sa, şi fieştecarele în pământul său să se întoarcă.

37 Că au murit împăratul!” Şi au venit în Samariia şi au îngropat pre împăratul în Samariia.

38 Şi au spălat sângele de la car la fântâna Samariei, şi au lins porcii şi cânii sângele lui, şi curvele s-au spălat cu sângele lui după cuvântul Domnului, carele au grăit.

39 Şi cealealalte cuvinte a lui Ahaav, şi toate câte au făcut, şi casa de elefant carea o au făcut, şi toate cetăţile care au făcut, au nu, iată, aceastea sânt scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

40 Şi au adormit Ahaav cu părinţii săi, şi au împărăţit Ohozia, feciorul lui, în locul lui.

41 Iară Iosafat, feciorul lui Asa, au împărăţit preste Iuda. În anul al patrulea a lui Ahaav, împăratului lui Israil, au împărăţit Iosafat.

42 De treizeci şi cinci de ani au fost când au început a împărăţi, şi doaozeci şi cinci de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui era Azuva, fata lui Salai.

43 Şi au umblat pre toată calea lui Asa, tătâne-său, nu s-au abătut de la aceaea şi au făcut ce e drept în ochii Domnului.

44 Însă ceale înalte nu le-au stricat, că norodul jertvea şi tămâia întru ceale înalte.

45 Şi s-au împăcat Iosafat cu împăratul lui Israil.

46 Şi cealealalte cuvinte a lui Iosafat şi domniile lui care au făcut, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

47 Şi pre cei rămaşi din cei pricăjiţi, carii au rămas în zilele lui Asa, tătâne-său, i-au pierdut de pre pământ.

48 Şi în Idumea nu era împărat.

49 Şi Iosafat au făcut corabii de Tarsis, ca să meargă la Ofar, pentru aur, şi nu au mers, că s-au spart corăbiile la Ghesion Gaver.

50 Atunci au zis Ohozia, feciorul lui Ahaav, cătră Iosafat: „Să meargă robii miei cu robii tăi!” Şi n-au vrut Iosafat.

51 Şi au adormit Iosafat cu părinţii săi şi s-au îngropat lângă părinţii săi în cetatea lui David, tatălui său, şi au împărăţit Ioram, feciorul lui, în locul lui.

52 Iară Ohozia, feciorul lui Ahaav, au început a împărăţi preste Israil în Samaria, în anul al şeapteasprăzeace a lui Iosafat, împăratul Iudei, Ohozia, feciorul lui Ahaav, au împărăţit preste Israil în Samariia doi ani.

53 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului şi au umblat pre calea lui Ahaav, tătâne-său, şi pre calea Iezavelii, mumei sale, şi în păcatele casii lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui.

54 Şi au slujit vaalimilor şi s-au închinat lor, şi au întărâtat pre Domnul Dumnezeul lui Israil, după toate care s-au făcut înainte de el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.