×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 21

Iavute, pentru că n-au îngăduit viia împăratului Ahaav, din porunca Iezavelii, pârându-să cu mărturii mincinoasă, să omoară cu pietri, după a căruia moarte grăbindu-să Ahaav să cuprindă viia. Ilie multe reale mai înainte îi vesteaşte, care le ocoleaşte Ahaav, smerindu-să.

1 Şi au fost după cuvintele aceastea, avea Navute Israilteanul o vie lângă aria lui Ahaav, împăratului Samariei.

2 Şi au grăit Ahaav cătră Navute, zicând: „Dă-mi viia ta să-mi fie grădină de legume, pentru că e aproape de casa mea, şi-ţi voiu da pentru ea altă vie, mai bună decât aceasta, iară de place înaintea ta, voiu da ţie argint preţul viei, şi-mi va fi mie grădină de legumi”.

3 Şi au zis Navute cătră Ahaav: „Ferească-mă Dumnezeul mieu, să dau eu moşiia părinţilor miei ţie”.

4 Şi au venit Ahaav acasă trist şi măhnit pentru cuvântul carele i-au grăit Navute Israilteanul, zicând: „Nu voiu da ţie moşiia părinţilor miei”, şi s-au tulburat sufletul lui Ahaav, şi s-au culcat pre patul său, şi şi-au acoperit obrazul său, şi n-au mâncat pâine.

5 Şi au întrat Iezavel, muiarea lui, la dânsul, şi au zis cătră dânsul: „Pentru ce-ţi easte sufletul tău turburat şi nu mănânci pâine?”

6 Şi au zis cătră ea: „Pentru că am vorbit cu Navute Israilteanul, zicând: «Dă-mi viia ta pe bani, sau, de vei vrea, îţi voiu da ţie altă vie pentru ea», şi au zis: «Nu voiu da ţie moşiia părinţilor miei»”.

7 Şi au zis cătră el Iezavel, muiarea lui: „Tu acum aşea faci, împăratul lui Israil? Scoală-te şi mănâncă pâine, şi fii cu voie bună, eu îţi voiu da ţie viia lui Navute Israilteanul”.

8 Şi au scris carte cu numele lui Ahaav şi o au pecetluit cu peceatea lui, şi au trimis cartea la bătrânii şi chepeteniile carii lăcuia cu Navute.

9 Iară în carte era scris: „Postiţi post şi puneţi pre Navute să şeadă cu căpeteniia norodului.

10 Şi puneţi să şeadă doi oameni fără de leage în preajma lui şi să mărturisască asupra lui, zicând: «Blagoslovit-aia pre Dumnezeu şi pre împăratul», apoi să-l scoaţă, şi să-l ucidă cu pietri, să moară”.

11 Şi au făcut oamenii, bătrânii şi căpeteniia cetăţii, carii lăcuia în cetatea lui, după cum au trimis la ei Iezavel şi după cum era scris în cărţile ceale trimise lor.

12 Şi au poruncit post şi au pus pre Navute să şeadă cu căpeteniia norodului.

13 Şi au întrat doi oameni, fiii fărădelegilor, şi au şezut în preajma lui şi mărturisiră oamenii cei fără de leage asupra lui Navute, înaintea norodului, zicând: „Au binecuvântat Navute pre Dumnezeu şi pre împăratul!” Şi l-au scos pre el afară din cetate şi l-au ucis cu pietri, şi au murit.

14 Şi au trimis la Iezavel, zicând: „Ucisu-s-au Navute cu pietri şi au murit”.

15 Şi au fost după ce au auzit Iezavel, zicând că: „Au murit Navute şi s-au îngropat”, au zis Iezavel cătră Ahaav: „Scoală-te, moşteneaşte viia lui Navute Israilteanului, carea nu ţi-o au dat ţie pre bani, că nu easte Navute viu, ci au murit”.

16 Şi au fost deaca au auzit Ahaav că au murit Navute Israilteanul, şi-au rupt hainele sale şi s-au îmbrăcat cu sac, şi după aceaea s-au sculat. Şi s-au pogorât Ahaav în viia lui Navute Israilteanul să o moştenească.

17 Şi au grăit Domnul cătră Ilie Tesviteanul, zicând:

18 „Scoală-te şi te pogoară întru întâmpinarea lui Ahaav, împăratul lui Israil, celui din Samariia, că e în viia lui Navute, că s-au pogorât acolo ca să o moştenească.

19 Şi vei grăi cătră el, zicând: «Aceastea zice Domnul: ‚În ce chip tu ai ucis şi ai moştenit?’ Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: ‚În locul în care au lins porcii şi cânii sângele lui Navute, acolo vor linge cânii sângele tău, şi curvele să vor spăla cu sângele tău’»”.

20 Şi au zis Ahaav cătră Ilie: „Au aflatu-m-ai, vrăjmaşul mieu?” Şi au zis: „Aflat-am, pentru că în deşert te-ai ispitit ca să faci ce e rău înaintea Domnului, ca să-L mânii pre El.

21 Aceastea zice Domnul: «Iată, Eu voiu aduce asupra ta reale şi voiu piiarde pre ai tăi cei după tine, şi voiu piiarde lui Ahaav pre cel ce să pişe la păreate, pre cel închis şi părăsit întru Israil.

22 Şi voiu da casa ta ca casa lui Ierovoam, feciorului lui Navat, şi ca casa lui Vaasa, feciorul lui Ahia, pentru întărâtările cu care M-ai întărâtat şi ai făcut pre Israil a păcătui!»

23 Şi asupra Iezavelii au grăit Domnul, zicând: «Cânii o vor mânca pre ea înaintea zidului lui Ezrael.

24 Pre cel mort a lui Ahaav în cetate îl vor mânca cânii, şi pre cel mort a lui în câmp îl vor mânca pasările ceriului.

25 Însă în deşert Ahaav, carele cu totul s-au dat pre sine ca să facă ce e rău înaintea Domnului, că l-au purtat pre el Iezavel, muiarea lui.

26 Şi s-au făcut foarte urât mergând după toate urâciunile care au făcut amoreul, pre care l-au surpat Domnul de la faţa fiilor lui Israil»”.

27 Şi au fost deaca au auzit Ahaav cuvintele aceastea, şi-au rupt hainele sale şi au încins sac preste trupul său, şi au postit, şi s-au învălit cu sac în zioa în carea au ucis pre Navute Israilteanul, şi au umblat plecat.

28 Şi au fost cuvintele Domnului în mâna robului Său, Ilie, pentru Ahaav, şi au zis Domnul:

29 „Văzut-ai cum s-au umilit Ahaav de cătră faţa Mea? Deci, pentru că s-au smerit înaintea Mea, nu voiu aduce răutatea în zilele lui, ci în zilele feciorului lui voiu aduce răutate preste casa lui”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.