×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 2

David, dând multe porunci lui Solomon, moare; Adonia, cugetând cu vicleşug de împărăţie, ceare pre Avisag muiare şi Solomon porunceaşte să-l omoară; Aviatar să lipseaşte de preoţie, şi mai pre urmă Ioav încă să omoară; Şi Semei, pentru că împrotiva poruncii au ieşit din Ierusalim, după trei ani să omoară.

1 Şi s-au apropiiat zilele lui David ca să moară, şi au poruncit lui Solomon, fiiului său, zicând:

2 „Eu merg în calea a tot pământul,iară tu te întăreaşte şi fii bărbat.

3 Şi păzeaşte paza Domnului Dumnezeului tău, ca umblând întru căile Lui, şi să păzăşti poruncile Lui şi îndreptările Lui şi judecăţile Lui şi mărturiile Lui, ceale scrise în Leagea lui Moisi, ca să înţălegi ceale ce vei face după toate câte voiu porunci ţie.

4 Ca să întărească Domnul cuvântul Său, care au grăit cătră mine, zicând: «De vor păzi fiii tăi calea sa, ca să umble înaintea Mea întru adevăr cu toată inima sa şi cu tot sufletul său, zicând: ‚Nu va lipsi ţie bărbat de pre scaonul lui Israil’».

5 Iară tu ai cunoscut câte au făcut mie Ioav, feciorul Saruiei, câte au făcut celor doi boiari ai puterilor lui Israil, lui Avenir, feciorului lui Nir, şi lui Amesai, feciorului lui Ieter, că i-au omorât pre ei şi au vărsat sânge de războiu în pace, şi au pus sânge nevinovat în brâul său, cel de la mijlocul său, şi întru încălţămintea picioarelor lui.

6 Şi vei face după înţălepciunea ta şi să nu laşi să se ducă bătrâneaţele lui cu pace în iad.

7 Iară fiilor lui Verzeli Galaaditeanului să faci milă şi să fie întră cei ce mănâncă din masa ta, că ei au venit la mine când fugeam de faţa lui Avesalom, fratelui tău.

8 Şi, iată, cu tine e Semei, feciorul lui Ghira, fiiului lui Iemini din Vaurim, acesta m-au blăstămat blăstăm rău în zioa în care mă duceam la tabără, şi s-au pogorât întru întâmpinarea mea la Iordan, şi m-am jurat lui pre Domnul, zicând: «Nu te voiu omorî cu sabie!»

9 Pentru aceaea să nu-l laşi ca pre un nevinovat, că om înţălept eşti tu şi vei cunoaşte ce vei face lui, şi să duci cărunteaţele lui cu sânge în iad”.

10 Şi au adormit David cu părinţii săi şi s-au îngropat în cetatea lui David.

11 Iară zilele în care au împărăţit David preste Israil, patruzeci de ani: În Hevron au împărăţit şeapte ani, şi în Ierusalim, treizeci şi trei de ani.

12 Şi au şezut Solomon pre scaonul lui David, tătâne-său,a şi s-au întărit împărăţiia lui foarte.

13 Şi au întrat Adonias, feciorul Aghitei, la Virsavee, muma lui Solomon, şi s-au închinat ei, iară ea au zis: „Pace e întrarea ta?” Şi el au zis: „Pace!”

14 Şi au zis el: „Cuvânt am cătră tine”. Şi i-au zis lui: „Grăiaşte!”

15 Şi au zis ei: „Tu ştii că a mea era împărăţiia, şi spre mine au pus tot Israilul faţa sa ca să împărăţesc, şi s-au întors împărăţiia şi s-au făcut a fratelui mieu, că de la Domnul s-au făcut lui.

16 Şi acum o cearere cer eu de la tine, nu-ţi întoarce faţa ta”. Şi Virsavee au zis: „Grăiaşte!”

17 Şi au zis ei: „Grăiaşte, rogu-te, cătră Solomon, împăratul, că nu-şi va întoarce faţa sa de cătră tine, şi să-mi dea mie muiare pre Avisag Somaniteanca”.

18 Şi au zis Virsavee: „Bine, eu voiu grăi pentru tine împăratului”.

19 Şi au întrat Virsavee la împăratul Solomon ca să grăiască lui pentru Adonias, şi s-au sculat împăratul înaintea ei şi s-au închinat ei, şi au şezut pre scaonul său, şi s-au pus scaon mumei împăratului şi au şezut de-a dreapta lui.

20 Şi au zis lui: „O cearere mică eu cer de la tine, să nu întorci faţa mea”. Şi au zis împăratul: „Ceare, maica mea, că nu te voiu întoarce”.

21 Iară ea au zis: „Să se dea Avisag Somaniteanca muiare lui Adonias, fratelui tău”.

22 Şi au răspuns împăratul Solomon şi au zis maicii sale: „Şi pentru ce ai cerut tu pre Avisag Somaniteanca lui Adonias? Ceare-i lui împărăţiia, că el e fratele mieu cel mai mare decât mine, şi lui Aviatar, preotul, şi lui Ioav, feciorul Saruiei, mai-marele oştilor priiatini”.

23 Şi s-au jurat împăratul Solomon pre Domnul, zicând: „Aceastea să-mi facă mie Dumnezeu şi aceastea să-mi adaogă, asupra sufletului său au grăit Adonias cuvântul acesta.

24 Şi acum viu e Domnul, Cel ce m-au gătit şi m-au pus pre scaonul lui David, tătâne-mieu, şi mi-au făcut mie casă, precum au grăit Domnul, că astăzi să va omorî Adonias”.

25 Şi au trimis împăratul Solomon cu mâna lui Vaneas, feciorul lui Iodae, şi l-au ucis, şi au murit Adonias în zioa aceaea.

26 Şi lui Aviatar, preotul, au zis împăratul: „Mergi tu în Anatot, în ţarina ta, că bărbatul morţii eşti tu în zioa aceasta, ci nu te voiu omorî, pentru că ai purtat sicriiul legii Domnului înaintea lui David, tătâne-mieu, şi pentru că te-ai năcăjit întru toate întru care s-au năcăjit tatăl mieu”.

27 Şi au lăpădat Solomon pre Aviatar să nu fie preot Domnului, ca să se plinească cuvântul Domnului, care l-au grăit asupra casii lui Ili, în Silom.

28 Şi au venit veastea până la Ioav, feciorul Saruiei, că Ioav să plecasă după Adonias, iară după Solomon nu s-au fost plecat, şi au fugit Ioav în cortul Domnului şi s-au apucat de coarnele jertvenicului.

29 Şi s-au spus lui Solomon, zicând că au fugit Ioav în cortul Domnului şi, iată, să ţine de coarnele jertvenicului. Şi au trimis Solomon, împăratul, la Ioav, zicând:

30 „Ce s-au făcut ţie de ai fugit la jertvenic?” Şi au zis Ioav: „Pentru că m-am spăimântat de faţa ta şi am fugit la Domnul”. Şi au trimis Solomon, împăratul, pre Vaneas, feciorul lui Iodae, zicând: „Mergi şi-l ucide şi-l îngroapă pre el!”

31 Şi au venit Vaneas, feciorul lui Iodae, la Ioav, în cortul Domnului, şi i-au zis lui: „Aceastea zice domnul, împăratul: «Ieşi afară!»” Iară Ioav au zis: „Nu voiu ieşi afară, ci aici voiu muri!” Şi s-au întors Vaneas, feciorul lui Iodae, şi au spus împăratului, zicând: „Aceastea au grăit Ioav şi aceastea mi-au răspuns mie”.

32 Şi au zis lui împăratul: „Mergi şi fă lui după cum au grăit, şi-l ucide pre el şi-l îngroapă, şi vei râdica astăzi de la mine şi de la casa tatălui mieu sângele care în zădar au vărsat Ioav.

33 Şi s-au întors sângele nedreptăţii lui în capul lui, în ce chip au făcut el celor doi oameni, mai drepţi şi mai buni decât sâne, că i-au ucis pre ei cu sabie, şi tatăl mieu, David, n-au ştiut de sângele lor, pre Avenir, feciorul lui Nir, mai-marele oştilor lui Israil, şi pre Amesai, feciorul lui Ieter, mai-marele oştilor lui Iuda.

34 Şi s-au întors sângiurile lor în capul lui şi în capul seminţiei lui în veac, iară lui David şi seminţiei lui şi casii lui şi scaonului lui, să fie pace de la Domnul în veac!”

35 Şi s-au suit Vaneas, feciorul lui Iodae, şi au năvâlit asupra lui şi l-au omorât pre el, şi l-au îngropat pre el în casa lui, în pustie.

36 Şi au pus împăratul pre Vaneas, feciorul lui Iodae, în locul lui preste oaste, şi împărăţiia să oprăvuiab în Ierusalim, şi pre Sadoc, preotul, l-au pus împăratul preot mare în locul lui Aviatar.

37 Şi trimiţind împăratul, au chemat pre Semei şi i-au zis lui: „Zideaşte-ţi casă în Ierusalim şi şezi acolo, şi să nu ieşi de acolo nicăirea.

38 Şi va fi în zioa în carea vei ieşi, şi vei treace părăul Chedrilor, ştiind să ştii că cu moarte vei muri, sângele tău va fi preste capul tău”.Şi l-au giurat pre el împăratul în zioa aceaea.

39 Şi au zis Semei cătră împăratul: „Bun e cuvântul carele l-ai grăit, doamne al mieu, împărate, aşea va face robul tău”. Şi au şezut Semei în Ierusalim trei ani.

40 Şi au fost după trei ani, au fugit doi robi ai lui Semei la Anhis, feciorul lui Maaha, împăratul Ghetei, şi s-au spus lui Semei, zicând: „Iată, robii tăi sânt în Ghet”.

41 Şi s-au sculat Semei şi au înşelat asina sa, şi s-au dus în Ghet, la Anhis, să caute pre robii săi, şi s-au dus Semei şi au adus pre robii săi din Ghet.

42 Şi să spusă lui Solomon, zicând că s-au dus Semei din Ierusalim în Ghet şi au adus pre robii săi.

43 Şi au trimis împăratul şi au chemat pre Semei, şi au zis cătră el: „Au nu te-am jurat pre Domnul şi am mărturisit ţie, zicând: «În ce zi vei ieşi din Ierusalim şi vei mearge de-a dreapta sau de-a stânga, ştiind să ştii că cu moarte vei muri?» Şi ai zis mie: «Bun e cuvântul carele auz».

44 Şi pentru ce n-ai păzit jurământul Domnului şi porunca care am poruncit ţie?”

45 Şi au zis împăratul cătră Semei: „Tu ai ştiut toată răutatea ta, carea o ştie inima ta, cum că o ai făcut lui David, tatălui mieu, şi au întors Domnul răutatea în capul tău.

46 Şi împăratul Solomon e binecuvântat şi scaonul lui David va sta înaintea Domnului în veac”.

47 Şi au poruncit împăratul Solomon lui Vaneas, feciorului lui Iodae, şi au ieşit şi l-au omorât pre el, şi au murit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.