×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 19

Ilie, fugind de Iezavel în pustie şi deşteptându-să din somn, mănâncă azimă şi bea apă, şi să duce cu acea mâncare până la muntele Horiv, şi acolo, în peşteră, jeluindu-să a fi numai el sângur prorocul Domnului, aude că sânt şeapte mii de bărbaţi, carii nu ş-au plecat genunchele lui Vaal, şi să trimite să ungă pre Azail împărat Asiriei, şi pre Iu împărat preste Israil, şi pre Eliseiu proroc.

1 Şi au spus Ahaav Iezavelii, muierii sale, toate câte au făcut Ilie şi cum au ucis pre proroci cu sabiia.

2 Şi au trimis Iezavel la Ilie şi au zis: „Tu eşti Ilie şi eu Izavel aceastea să-mi facă mie dumnezeii şi aceastea să-mi adaogă, că mâne întru acest ceas voiu pune sufletul tău ca sufletul unuia dintru aceia”.

3 Şi s-au temut Ilie şi sculându-să s-au dus pentru sufletul său, şi au venit în Virsaveea, în pământul Iudei, şi şi-au lăsat sluga sa acolo.

4 Şi el au mers în pustie cale de o zi, şi au venit şi au şezut supt un archet, şi au cerut moarte sufletului său şi au zis: „Destul easte mie acum, Doamne, ia sufletul mieu de la mine, că nu sânt eu mai bun decât părinţii miei!”

5 Şi s-au culcat şi au adormit acolo supt copaciu, şi, iată, oarecare înger s-au atins de dânsul şi i-au zis lui: „Scoală-te de mănâncă!”

6 Şi au căutat Ilie, şi, iată, lângă căpătâiul ui o azimă de orz şi un urcior cu apă.

7 Şi s-au sculat şi au mâncat şi au beut, şi, întorcându-să, au adormit, şi s-au întors îngerul Domnului a doao oară şi s-au atins de dânsul, şi i-au zis lui: „Scoală de mănâncă, că departe îţi easte ţie calea!”

8 Şi s-au sculat şi au mâncat şi au beut, şi au mers cu vârtutea mâncării aceiia patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, până la muntele Horiv.

9 Şi au întrat acolo întru o peşteră şi au lăcuit într-însa, şi, iată, cuvântul Domnului cătră dânsul, şi i-au zis: „Ce faci aici, Ilie?”

10 Şi au zis Ilie: „Răvnind am răvnit Domnului Atotţiitoriul, căci Te-au părăsit pre Tine fiii lui Israil, şi oltarele Tale le-au surpat şi pre prorocii Tăi i-au ucis cu sabie, şi am rămas eu sângur, şi caută sufletul mieu să-l ia”.

11 Şi au zis: „Să ieşi mâne şi să stai înaintea Domnului în munte, şi, iată, va treace Domnul, şi vânt mare şi tare, carele va râsipi munţii şi va sfărma pietrile înaintea Domnului în munte, nu în vânt e Domnul, şi după vânt cutrămur, nu în cutrămur e Domnul,

12 Şi după cutrămur foc, şi nu va fi în foc Domnul, şi după foc glas de vânt supţire şi acolo e Domnul”.

13 Şi au fost deaca au auzit Ilie, şi-au coperit faţa cu cojocul său, şi au ieşit şi au stătut lângă peşteră, şi, iată, s-au făcut cătră dânsul glas şi au zis: „Ce faci tu aici, Ilie?”

14 Şi au zis Ilie: „Răvnind am râvnit pentru Domnul Atotţiitoriul, că au părăsit leagea Ta fiii lui Israil şi oltarele Tale le-au surpat, şi pre prorocii Tăi i-au ucis cu sabie, şi am rămas eu sângur şi caută sufletul mieu ca să-l ia pre el”.

15 Şi au zis Domnul cătră dânsul: „Mergi şi te întoarce la calea ta, pre calea pustiei Damascului, şi vei mearge şi vei unge pre Azail împărat Asiriei.

16 Şi pre Iu, feciorul lui Namesi, îl vei unge împărat preste Israil, şi pre Eliseiu, feciorul lui Safat, îl vei unge proroc în locul tău.

17 Şi va fi, pre cel ce va scăpa de sabiia lui Azail îl va omorî Iu, şi pre cel ce va scăpa de sabiia lui Iu îl va omorî Eliseiu.

18 Şi vei lăsa în Israil şeapte mii de bărbaţi, toate genunchile care nu şi-au plecat genunchiul lui Vaal, şi toată gura care nu s-au închinat lui”.

19 Şi s-au dus de acolo şi au aflat pre Eliseiu, feciorul lui Safat, şi el ara cu boii, şi doaosprăzeace părechi era înaintea lui, şi el era întră ceale doaosprăzeace, şi au mers Ilie la el şi au aruncat cojocul său preste el.

20 Şi au lăsat Eliseiu boii, şi au alergat după Ilie şi au zis: „Voiu săruta pre tatăl mieu şi pre muma mea, şi voiu veni după tine”. Şi i-au zis lui: „Mergi, întoarce-te, căce am făcut ţie”.

21 Şi s-au întors dinapoia lui, şi au luat o păreache de boi şi i-au jertvit, şi carnea lor o au fript cu unealtele boilor, şi au dat norodului şi au mâncat, şi s-au sculat şi au mers după Ilie, şi slujiia lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.