×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 18

Trecând foametea, întâlneaşte Ilie pre Avdiu, cercând păşune dobitoacelor, pre carele abiia îl face să vestească lui Ahaav că el easte de faţă, carele venind la Ilie, să ceartă. Din râvna lui Dumnezeu porunceaşte Ilie să se omoară opt sute şi cincizeci de proroci mincinoşi, dându-să foc din ceriu spre mistuirea jertvelor, şi ploaie dobândeaşte de la Dumnezeu.

1 Şi au fost după zile multe, şi cuvântul Domnului au fost cătră Ilie în anul al treilea, zicând: „Mergi şi te arată lui Ahaav şi voiu da ploaie pre faţa pământului”.

2 Şi au mers Ilie să se areate lui Ahaav şi era foamete tare în Samariia.

3 Şi au chemat Ahaav pre Avdiu, deregătorilor casii, iară Avdiu să temea de Domnul foarte.

4 Şi au fost când au ucis Iezavel pre prorocii Domnului, au luat Avdiu o sută de bărbaţi proroci şi i-au ascuns pre ei câte cincizeci în doao peşteri, şi-I hrănea pre ei cu pâne şi cu apă.

5 Şi au zis Ahaav cătră Avdiu: „Vino şi să umblăm pre pământ, şi la izvoarăle apelor şi la toate păraiele, ca doară vom afla iarbă, ca să ţinem vii caii şi muşcoii, şi să nu lăsăm să piiară de tot dobitoacele”.

6 Şi ş-au împărţit calea, carele pre unde să umble, şi Ahaav au mers pre o cale sângur.

7 Iară Avdiu au mers pre altă cale sângur, şi când era Avdiu pre cale, au venit Ilie înaintea lui, şi Avdiu au grăbit şi au căzut pre faţa sa şi au zis: „Au tu însuţi eşti, doamne al mieu, Ilie?”

8 Şi au zis Ilie lui: „Eu. Mergi de zi domnului tău: «Iată, Ilie!»”

9 Şi au zis Avdiu: „Ce am păcătuit de dai pre robul tău în mâinile lui Ahaav să mă omoară?

10 Viu e Domnul Dumnezeul tău, de easte neam sau împărăţie unde n-au trimis domnul mieu să te caute şi au zis: «Nu easte». Şi au ars împărăţiia şi satele ei, pentru că nu te-au aflat pre tine.

11 Şi acum tu zici: «Mergi şi spune domnului tău: ‚Iată, Ilie!’»

12 Şi va fi după ce mă voiu duce eu de la tine şi Duhul Domnului te va rădica la pământ, carele nu-l ştiu, şi voiu întra să spuiu lui Ahaav şi nu te va afla şi mă va omorî pre mine, şi eu, robul tău, mă tem de Domnul din tinereaţele meale.

13 Au nu ţi s-au spus ţie, domnului mieu, ce am făcut, când au ucis Iezavel pre prorocii Domnului, cum am luat din prorocii Domnului o sută de bărbaţi şi i-am ascuns pre ei câte cincizeci în peşteri şi i-am hrănit pre ei cu pâne şi cu apă?

14 Şi acum tu zici mie: «Mergi, zi domnului tău: ‚Iată, Ilie!’», şi mă va omorî pre mine?”

15 Şi au zis Ilie: „Viu e Domnul puterilor căruia stau înainte, că astăzi mă voiu arăta Lui”.

16 Şi au mers Avdiu înaintea lui Ahaav şi i-au spus lui, şi au alergat Ahaav şi au mers întru întimpinarea lui Ilie.

17 Şi au fost deaca au văzut Ahaav pre Ilie, şi zâsă Ahaav cătră Ilie: „Au tu eşti cel ce răzvrăteşti pre Israil?”

18 Şi au zis Ilie: „Nu răzvrătesc eu pre Israil, ci tu şi casa tătâne-tău, lăsând pre Domnul Dumnezeul vostru şi mergând în urma lui Vaal.

19 Şi acum trimite şi adună la mine pre tot Israilul în muntele Carmilului, şi pre cei patru sute şi cincizeci de proroci fără ruşine a lui Vaal, şi pre cei patru sute de proroci a desişurilor carii mâncă din masa Iezavelii”.

20 Şi au trimis Ahaav la tot Israilul şi au adunat pre toţi prorocii în muntele Carmilului.

21 Şi s-au apropiiat Ilie cătră toţi şi le-au zis lor Ilie: „Până când veţi şchiopăta într-amândoao gleznele voastre? De easte Domnul Dumnezeu, meargeţi după Dânsul, iară de easte Vaal, meargeţi după dânsul!” Şi n-au răspuns cuvânt lui norodul.

22 Şi au zis Ilie cătră norod: „Eu am rămas sângur proroc Domnului, iară prorocii lui Vaal sânt patru sute şi cincizeci de oameni şi prorocii desişurilor, patru sute.

23 Daţi-ne noao doi boi şi să-şi aleagă ei loruşi unul şi să-l taie bucăţeale, şi să-l puie pre leamne şi să nu puie foc, şi eu voiu tăia pre celalalt bou şi foc nu voiu pune.

24 Şi strigaţi întru numele dumnezăilor voştri şi eu voiu chema întru numele Domnului Dumnezeului mieu, şi va fi Dumnezeu, Carele va auzi cu foc, Acela easte Dumnezeu”. Şi au răspuns tot norodul şi au zis: „Bun e cuvântul carele ai grăit”.

25 Şi au zis Ilie prorocilor celor de ruşine: „Aleageţi-vă voao un bou şi faceţi întâiu voi, că voi sânteţi mai mulţi, şi chemaţi întru numele Dumnezeului vostru, şi foc să nu puneţi”.

26 Şi au luat un bou şi au făcut aşea, şi au chemat întru numele lui Vaal de dimineaţa, pănă la amiiazăzi, şi au zis: „Auzi-ne pre noi, Vaale, auzi-ne pre noi!” Şi nu era glas şi nu era ascultare, şi alerga împrejurul jertvenicului care au făcut.

27 Şi să făcusă amiiazăzi şi batjocorea pre dânşii Ilie Tesviteanul, şi au zis: „Strigaţi cu glas mare că dumnezeu easte, că doară povesteaşte, ca nu cumva să lucre ceva sau să fie adormit, ca să se deşteapte”.

28 Şi striga cu glas mare, şi să tăia după obiceaiul lor cu cuţite şi să bătea cu fuşte pănă la vărsarea sângelui său.

29 Şi prorocea pănă au trecut de amiiazăzi, şi au fost vreamea înde seară, când să înalţă jertvele, şi nu era glas, nu era ascultare, şi au zis Ilie Tesviteanul cătră prorocii urâciunilor, zicând: „Daţi-vă în laturi acum, ca să fac şi eu arderea cea de tot a mea!” Şi s-au dat în laturi şi s-au dus.

30 Şi au zis Ilie cătră norod: „Apropiiaţi-vă cătră mine!” Şi s-au apropiiat tot norodul cătră el şi tocmi jertvenicul Domnului cel săpat.

31 Şi au luat Ilie doaosprăzeace pietri după numărul neamurilor lui Israil, precum au grăit cătră dânsul Domnul, zicând: „Israil va fi numele tău!”

32 Şi au clădit pietrile în numele Domnuluia şi au dires oltariul Domnului cel săpat, şi au făcut groapă împregiurul oltariului, întru care încăpea doao măsuri de sămânţă.

33 Şi au grămădit leamnele pre oltariul carele făcusă, şi au tăiat bucăţi ceale de jertvă, şi le-au pus pre leamne şi le-au pus pre oltariu.

34 Şi au zis Ilie: „Aduceţi-mi patru veadre de apă şi le vărsaţi preste jertvă şi preste leamne!” Şi au făcut aşea şi au zis: „Turnaţi a doao oară!” Şi au zis: „Turnaţi a treia oară!” Şi au turnat a treia oară.

35 Şi umbla apa împregiurul oltariului şi groapa să umplusă de apă.

36 Şi când era vreamea a să aduce jertva, au venit Ilie, prorocul, şi au zis: „Doamne, Dumnezeul lui Avraam şi a lui Isaac şi al lui Israil, auzi-mă, Doamne, auzi-mă astăzi cu foc, ca să cunoască tot norodul acesta că Tu eşti Domnul Dumnezeul lui Israil, şi eu sânt robul Tău, şi pentru Tine am făcut lucrurile aceastea.

37 Auzi-mă, Doamne, auzi-mă, ca să cunoască norodul acesta că Tu eşti Domnul Dumnezeu, şi Tu ai întors inima norodului acestuia înapoi”.

38 Şi au căzut foc de la Domnul din ceriu şi au amistuit jertva şi leamnele şi apa cea din groapă şi pietrile, şi lutul le-au lins focul.

39 Şi au văzut tot norodul şi au căzut pre faţa sa şi au zis: „Adevărat, Domnul easte Dumnezeu, Domnul acesta easte Dumnezeu!”

40 Şi au zis Ilie cătră norod: „Prindeţi pre prorocii lui Vaal, ca nici unul dintr-înşii să nu scape!” Şi i-au prins pre dânşii, şi i-au dus Ilie la râul Chison, şi i-au junghiiat acolo.

41 Şi după aceasta, au zis Ilie lui Ahaav: „Suie-te şi mănâncă şi bea, că, iată, glas de pogorâre de ploaie”.

42 Şi s-au suit Ahaav să mănânce şi să bea, iară Ilie s-au suit în muntele Carmilului, şi plecându-să la pământ, şi-au pus faţa sa întră genunchele sale.

43 Şi au zis slugii sale: „Suie-te şi caută la calea mării!” Şi s-au suit şi au căutat sluga, şi au zis: „Nu easte nimica!” Şi i-au zis Ilie: „Întoarce-te şi tu de şeapte ori!” Şi s-au întors de şeapte ori.

44 Şi au fost în a şeaptea oară, iată, nuor mic, ca o urmă de om scoţind apă din mare, şi au zis: „Suie-te şi zi lui Ahaav: «Înhamă căruţa ta şi te pogoară, ca să nu te ajungă ploaia!»”

45 Şi au fost până aci şi până colea, ceriul s-au întunecat cu nori şi cu vânt, şi s-au făcut ploaia mare, şi Ahaav, plângând, s-au dus până la Iezrael.

46 Şi mâna Domnului au fost preste Ilie şi, încingând mijlocul său, au alergat înaintea lui Ahaav în Iezrael.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.