×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 16

Iu, prorocul, înainte vesteaşte răsipirea împăratului Vaasa şi a casii lui, căruia murind îi urmează feciorul lui Ila, pre carele îl ucide necredinciosul Zamvri, şi năvălind el în împărăţie, au ales Israil pre Amvri, care dobândind împărăţiia, Zamvri s-au aprins pre sine cu toată împărăteasca sa casă. Şi murind necredinciosul Amvri, îi urmează necredinciosul lui fecior, Ahaav, care o au luat muiare pre Ezavel. Şi în zilele lui iară să zideaşte Ierihonul, dar nu făr’ de pedeapsă.

1 Şi au fost cuvântul Domnului în mâna lui Iu, fiiul lui Anani, cătră Vaasa, zicând:

2 „Pentru că te-am rădicat de la pământ şi te-am dat povăţuitoriu preste norodul Mieu, Israil, şi ai umblat pre calea lui Ierovoam şi ai făcut a păcătui pre norodul Mieu, Israil, ca să Mă întărâţi cu ceale deşearte ale lor,

3 Iată, Eu voiu lua pre cei de pre urma lui Vaasa şi pre cei de pre urma casii lui, şi voiu da casa lui, ca casa lui Ierovoam, feciorului lui Navat.

4 Pre cel mort a lui Vaasa în cetate îl vor mânca cânii, şi pre cel mort a lui în camp îl vor mânca păsările ceriului”.

5 Iară cealelalte cuvinte ale lui Vaasa şi toate câte au făcut, şi domniile lui, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

6 Şi au adormit Vaasa cu părinţii săi şi s-au îngropat în Tersa, şi au împărăţit Ila, feciorul lui, în locul luia.

7 Şi au grăit Domnul prin mâna lui Iu, fiiul lui Anani, asupra lui Vaasa şi asupra casii lui, şi asupra tot răul carele au făcut înaintea Domnului, ca să-L întărâte pre El cu faptele mâinilor sale, ca să fie el ca şi casa lui Ierovoam, şi ca să-l bată pre el.

8 Şi în anul al doaozeci şi şease a lui Asa, împăratului Iudei, Ila, feciorul lui Vaasa, au împărăţit preste Israil doi ani în Tersa.

9 Şi s-au sculat asupra lui Zamvri, sluga lui, carele era mai-mare a jumătate călărimei, şi el era în Tersa bind şi îmbătându-să în casa lui Osa, deregătoriului casii în Tersa.

10 Şi au întrat Zamvri şi l-au lovit pre el, şi l-au omorât în anul a doaozeci şi şeapte a lui Asa, împăratului Iudei, şi au împărăţit în locul lui.

11 Şi au fost după ce s-au făcut el împărat, şi au şezut pre scaonul lui, au ucis toată casa lui Vaasa, şi n-au lăsat lui dintr-însa carele să se pişe la păreate, şi pre rudele lui şi pre priiatinii lui.

12 Şi au pierdut Zamvri toată casa lui Vaasa după cuvântul Domnului, carele au grăit Domnul asupra casii lui Vaasa prin mâna lui Iu, prorocul.

13 Pentru toate păcatele lui Vaasa şi a lui Ila, fiiului lui, cu care au făcut pre Israil să păcătuiască, ca să întărâte pre Domnul Dumnezeul lui Israil întru ceale deşearte ale lor.

14 Iară cealealalte cuvinte a lui Ila şi toate câte au făcut, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

15 În anul a doaozeci şi şeapte a lui Asa, împăratului Iudei, Zamvri au împărăţit în Tersa şeapte zile, şi tabăra lui Israil era asupra Gavatonului celor de alt neam.

16 Şi au auzit norodul în tabără, zicând că: „S-au îndărătnicit Zamvri şi au ucis pre împăratul, şi au pus împărat în Israil pre Amvri, povăţuitoriul oştii preste Israil, întru aceaea zi în tabără”.

17 Şi s-au suit Amvri şi tot Israilul cu el din Gavaton şi au încungiurat Tersa.

18 Şi au fost deaca au văzut Zamvri că s-au luoat cetatea, au întrat în peştera casii împărăteşti şi au aprins preste el casa cea împărătească, şi au murit.

19 Pentru păcatele sale care le-au făcut, fă-când ce e rău înaintea Domnului şi umblând în calea lui Ierovoam, fiiului lui Navat, şi întru păcatele lui, cu care au făcut pre Israil a păcătui.

20 Şi cealealalte cuvinte a lui Zamvri şi războaiele lui care au făcut, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

21 Atunci s-au împărţit norodul lui Israil, jumătate din norod urma după Tamni, feciorul lui Gonat, ca să-l facă împărat pre el, iară jumătate din norod urma după Amvri.

22 Şi au biruit norodul cel ce urma după Amvri pre norodul cel ce urma după Tamni, feciorul lui Gonat, şi au murit Tamni şi Ioram, fratele lui, în vreamea aceaea, şi au împărăţit Amvri după Tamni.

23 În anul al treizeci şi unul a împăratului Asa au împărăţit Amvri preste Israil doisprăzeace ani, în Tersa au împărăţit şease ani.

24 Şi au cumpărat Amvri muntele Semeronul de la Semir, domnul muntelui, cu doi talanţi de argint, şi au zidit muntele şi au numit numele muntelui carele l-au zidit Semiron, pre numele lui Semir, domnului muntelui.

25 Şi au făcut Amvri ce e rău înaintea Domnului şi au făcut rău mai mult decât toţi cei ce au fost înaintea lui.

26 Şi au mers întru toată calea lui Ierovoam, feciorului lui Navat, şi întru păcatele lui, cu care au făcut pre Israil a păcătui, ca să întărâte pre Domnul Dumnezeul lui Israil întru deşertăciunile lor.

27 Iară cealealalte cuvinte ale lui Amvri şi toate câte au făcut, şi toată domniia lui, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

28 Şi au adormit Amvri cu părinţii săi şi s-au îngropat în Samariia, şi în locul lui au împărăţit Ahaav, feciorul lui.

29 Iară Ahaav, feciorul lui Amvri, au împărăţit preste Israil în anul al treizeci şi opt a lui Asa, împăratului Iudei.

30 Şi au împărăţit Ahaav, feciorul lui Zamvri, preste Israil, în Samariia, doaozeci şi doi de ani, şi au făcut Ahaav ce e rău înaintea Domnului, şi au făcut reale mai multe decât toţi cei mai înainte de el.

31 Şi nu i-au fost lui destul a umbla întru păcatele lui Ierovoam, feciorului lui Navat, ci au luat muiare pre Iezavel, fata lui Ietevaal, împăratului sidoneanilor, şi au mers şi au slujit lui Vaal, şi s-au închinat lui.

32 Şi au pus jertvenic lui Vaal în casa întărâtărilor lui, care o au făcut în Samaria, şi au făcut Ahaav desiş.

33 Şi au adaos Ahaav a face întărâtări, ca să întărâte pre Domnul Dumnezeul lui Israil şi să-şi surpe sufletul său, făcând rău mai mult decât toţi împăraţii lui Israil, carii au fost mai nainte de el.

34 Şi în zilele lui au zidit Ahiil Vetiliteanul Ierihonul; în Aviron celui întâiu născut al săub şi l-au întemeiat, şi în Seguv celui mai tinăr al său au pus porţile ei după cuvântul Domnului, carele au grăit prin mâna lui Iisus, fiiul lui Navi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.