×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 15

Necredinciosului Aviu, împăratului Iudii, urmează dumnezeiescul fiiu Asa, care să oşteaşte asupra lui Vaasa, împăratul lui Israil, dobândind ajutoriu de la fiiul lui Ader, împăratul Siriei. Lui Asa, după moarte, îi urmează Iosafat, fiiul său, iară Vaasa omoară toată casa lui Ierovoam şi împărăţeaşte preste Israil doaozeci şi patru de ani. Necredincios după necredincios.

1 Iară în anul al optsprăzecelea a împărţiei lui Ierovoam, feciorul lui Navat, s-au făcut împărat Aviu, feciorul lui Rovoam, preste Iuda.

2 Şi trei ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui Maaha, fata lui Avesalom.

3 Şi au umblat întru toate păcatele tătâne-său, care le-au făcut înaintea lui, şi nu era inima lui deplin cu Domnul Dumnezeul lui, cum au fost inima lui David, tatăl său.

4 Că pentru David au lăsat lui Domnul Dumnezeul lui rămăşiţă în Ierusalim, ca să puie pre fiii lui după dânsul şi să întărească Ierusalimul.

5 Pentru că au făcut David ce e drept înaintea Domnului şi nu s-au abătut de la toate câte i-au poruncit lui în toate zilele vieţii sale, fără numai în cuvântul lui Urie Heteului.

6 Şi războiu au fost întră Rovoam şi întră Ierovoam în toate zilele vieţii lui.

7 Şi rămăşiţele cuvintelor lui Aviu şi toate câte au făcut, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei? Şi războiu au fost întră Aviu şi întră Ierovoam.

8 Şi au adormit Aviu împreună cu părinţii săi, în anul al doaozecilea al lui Ierovoam, şi s-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David, şi au împărăţit Asa, fiiul lui, în locul lui.

9 Şi în anul al doaozecilea a lui Ierovoam, împăratului lui Israil, au împărăţit Asa preste Iuda.

10 Şi patruzeci şi unul de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele maicii lui Maaha, fata lui Avesalom.

11 Şi au făcut Asa ce e drept înaintea Domnului, ca David, tatăl său.

12 Şi au rădicat pricăjiturile de pre pământ şi au curăţit toate spurcăciunile care le-au făcut părinţii lui.

13 Şi pre Maaha, mumă-sa, o au mutat, ca să nu fie povăţuitoare, pentru că au făcut adunare în desişul său şi au tăiat Asa peşterile ei, şi le-au ars cu foc la părăul Chedrilor.

14 Iară ceale înalte nu le-au stricat, însă inima lui Asa era desăvârşit cu Domnul, în toate zilele sale.

15 Şi au băgat stâlpii tătâne-său şi stâlpii săi cei de aur şi cei de argint în Casa Domnului, şi vasele.

16 Şi războiu au fost întră Asa şi întră Vaasa, împăratul lui Israil, în toate zilele lor.

17 Şi s-au suit Vaasa, împăratul lui Israil, asupra Iudei şi au zidit Rama, ca să nu poată cineva întra şi a ieşi la Asa, împăratul Iudei.

18 Şi au luoat Asa tot argintul şi aurul, carele s-au aflat în vistieriile Casii Domnului şi în vistieriile casii împăratului, şi le-au dat în mânile slugilor sale, şi i-au trimis pre ei împăratul Asa la fiiul lui Ader, feciorul lui Taverema, feciorului lui Azii, împăratului Siriei, carele lăcuia în Damasc, zicând:

19 „Legătură să fie întră mine şi întră tine, şi întră tatăl mieu şi întră tatăl tău, iată, am trimis ţie daruri, argint şi aur, vino acuma şi strică legătura ta cea cu Vaasa, împăratul lui Israil, şi să va sui deasupra mea”.

20 Şi au ascultat fiiul lui Ader pre împăratul Asa şi au trimis pre căpeteniile puterilor sale în cetăţile lui Israil, şi au bătut pre Aiin şi pre Dan şi pre Avel al casii Maahei, şi tot heneretul pănă la tot pământul Neftalimului.

21 Şi au fost deaca au auzit Vaasa, au părăsit a zidi Rama şi s-au întors în Tersa.

22 Şi împăratul Asa au poruncit la tot Iuda în Enachim, şi au luat pietrile din Rama şi leamnele ei, care le-au zidit Vaasa, şi au zidit cu eale împăratul Asa tot muntele lui Veniamin şi strajniţa.

23 Şi cealealalte cuvinte ale lui Asa, şi toată domniia lui şi toate ce au făcut, şi cetăţile care le-au zidit, au nu, iată, aceastea sânt scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei? Însă în vreamea bătrâneaţelor lui l-au durut picioarele lui.

24 Şi au adormit Asa cu părinţii săi şi s-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David, tatălui său, şi în locul lui au împărăţit Iosafat, fiiul lui.

25 Iară Navat, fiiul lui Ierovoam, au împărăţit preste Israil în anul al doilea a lui Asa, împăratului Iudei, şi au împărăţit preste Israil doi ani.

26 Şi au făcut rău înaintea Domnului şi au umblat în calea tătâne-său şi în păcatele lui, cu care au făcut pre Israil a păcătui.

27 Şi l-au împresurat pre el Vaasa, feciorul lui Ahia, la casa lui Veelan, feciorul lui Ahia, şi l-au lovit pre el în Gavatonul celor de alt neam, iară Navat şi tot Israilul şedea în Gavaton.

28 Şi l-au omorât pre el Vaasa în anul al treilea a lui Asa, fiiului lui Aviu, împăratului Iudei, şi au împărăţit în locul lui.

29 Şi au fost după ce au început el a împărăţi, au bătut toată casa lui Ierovoam, şi n-au lăsat nici un suflet de a lui Ierovoam, până ce l-au pierdut pre el după cuvântul Domnului, carele l-au grăit prin mâna robului Său, Ahia Siloniteanul.

30 Pentru păcatele lui Ierovoam, cu care au făcut a păcătui pre Israil, şi pentru întărâtarea lui, cu carea au întărâtat pre Domnul Dumnezeul lui Israil.

31 Iară cealealalte cuvinte a lui Navat şi toate câte au făcut, au nu, iată, aceastea scrisă sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil?

32 Şi războiu au fost întră Asa şi întră Vaasa, în toate zilele lor.

33 Iară în anul al treilea a lui Asa, împăratului Iudei, au împărăţit Vaasa, feciorul lui Ahia, preste tot Israilul, în Tersa, doaozeci şi patru de ani.

34 Şi au făcut rău înaintea Domnului şi au umblat în calea lui Ierovoam, feciorului lui Navat, şi întru păcatele lui, cu care au făcut pre Israil a păcătui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.