×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 14

Muiarea lui Ierovoam, întrebând pre prorocul Ahiia despre Aviia, fiiul său cel bolnav, îi spune că va muri fiiul şi casa lui Ierovoam cu totul să va răsipi; care murind, au împărăţit în locul lui Adad, feciorul lui. Iară împăratul Eghiptului pradă Casa Domnului în Ierusalim, şi murind şi Rovoam, au împărăţit în locul lui Aviu, feciorul lui.

1 În vreamea aceaea s-au bolnăvit Aviia, feciorul lui Ierovoam.

2 Şi au zis Ierovoam muierii sale: „Scoală-te şi te schimbă, ca să nu te cunoască că tu eşti muiarea lui Ierovoam, şi mergi în Silon, şi, iată, easte acolo Ahiia, prorocul, carele mi-au zis mie că voiu împărăţi preste norodul acesta.

3 Şi ia în mâna ta omului lui Dumnezeu zeace pâini şi covrigi fiilor lui, şi struguri şi un urcior de miiare, şi vei mearge la el, el va spune ţie ce va fi pruncului”.

4 Şi au făcut aşea muiarea lui Ierovoam, şi s-au dus în Silom, şi au întrat în casa lui Ahia, iară Ahia nu putea vedea, că-i împăinjinasă ochii de bătrâneaţe.

5 Şi au zis Domnul cătră Ahia: „Iată, muiarea lui Ierovoam vine ca să întreabe cuvânt de la tine pentru fiiul său, că easte bolnav, aceastea şi aceastea vei grăi cătră ea”.

6 Şi au fost când întra ea şi să făcea ca cum ar fi alta. Şi au fost când au auzit Ahia sunetul picioarelor ei întrând pre uşe, au zis: „Întră, muiarea lui Ierovoam, pentru ce te faci ca cum ar fi alta? Şi eu sânt trimis la tine greu.

7 Mergând, zi lui Ierovoam: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: ‚Pentru că te-am înălţat pre tine din mijlocul norodului şi te-am pus povăţuitoriu preste norodul lui Israil,

8 Şi am rumpt împărăţiia de la casa lui David şi o am dat ţie, şi nu ai fost ca robul Mieu, David, cel ce au ţinut poruncile Meale, şi au umblat după Mine cu toată inima lui, ca să facă ce e drept întru ochii Miei,

9 Ci ai făcut mai rău decât toţi carii au fost mai înainte de tine, şi ai umblat şi ţi-ai făcut ţie alţi dumnezei şi vărsaturi ca să Mă mânii, şi pre Mine M-ai lăpădat dinapoia ta;

10 Pentru aceaea, iată, Eu voiu aduce răutate asupra casii lui Ierovoam şi voiu surpa a lui Ierovoam şi pre cel ce să pişă la păreate, pre cel închis şi părăsit întru Israil, şi voiu curăţi casa lui Ierovoam, în ce chip să curăţă balega, pănă să va sfârşi el.

11 Pre cel mort al lui Ierovoam în cetate îl vor mânca cânii, şi pre cel mort în ţarină îl vor mânca pasările ceriului, că Domnul au grăit.

12 Şi tu te scoală şi mergi la casa ta, când vor întra picioarele tale în cetate, va muri pruncul.

13 Şi-l va plânge pre el tot Israilul, şi-l va îngropa pre el, că acesta sângur va întra lui Ierovoam în groapă, pentru că s-au aflat întru acela cuvânt bun despre Domnul Dumnezeul lui Israil în casa lui Ierovoam.

14 Şi va scula Domnul Şie împărat preste Israil, carele va bate casa lui Ierovoam în zioa aceaea, şi încă şi acum.

15 Şi va bate Domnul pre Israil în ce chip să clăteaşte trestiia în apă, şi va smulge pre Israil de pre pământul acest bun, carele l-au dat părinţilor lor, şi va vântura pre ei dincolo de râu, pentru că au făcut şie desişuri, mâniind pre Domnul.

16 Şi va da Domnul pre Israil pentru păcatele lui Ierovoam, cel ce au păcătuit şi a păcătui au făcut pre Israil’»”.

17 Şi s-au sculat muiarea lui Ierovoam, şi au mers la Sarira, şi au fost când întra preste pragul casii, au murit pruncul şi l-au îngropat.

18 Şi l-au plâns tot Israilul după cuvântul Domnului, care l-au grăit prin mâna robului Său, Ahia, prorocul.

19 Iară cealealalte fapte ale lui Ierovoam, cum s-au războit şi cum au împărăţit, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor lui Israil.

20 Şi zilele în care au împărăţit Ierovoam, doaozeci şi doi de ani, şi au adormit cu părinţii săi, şi au împărăţit Adad, feciorul lui, în locul lui.

21 Şi Rovoam, feciorul lui Solomon, au împărăţit preste Iuda, fecior de patruzeci şi unul de ani au fost Rovoam când au împărăţit el, şi şeaptesprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim, în cetatea carea o au ales Domnul din toate neamurile lui Israil să-şi pună numele Său acolo, şi numele mumei lui, Noama Amaniteanca.

22 Şi au făcut Rovoam rău înaintea Domnului, şi L-au măniiat pre El întru toate care au făcut părinţii lui, şi întru păcatele lor, care au păcătuit.

23 Şi şi-au zidit ei şieşi înalte şi stâlpi, şi desişuri în tot dealul înalt şi supt tot lemnul umbros.

24 Şi sodomie s-au făcut pre pământ, şi au făcut de toate urâciunile neamurilor, care le-au râdicat Domnul de la faţa fiilor lui Israil.

25 Şi au fost în anul al cincea al împărăţiei lui Rovoam, s-au suit Sisachim, împăratul Eghiptului, asupra Ierusalimului.

26 Şi au luat toate vistieriile Casii Domnului şi vistieriile casii împăratului.

27 Şi suliţile ceale de aur, care le-au luat David din mâna slugilor lui Adrazar, împăratului Suvei, şi le-au adus în Ierusalim.

28 Şi armele ceale de aur, care le-au făcut Solomon, toate le-au luat şi le-au dus în Eghipt, şi au făcut Rovoam, împăratul, arme de aramă în locul acelora, şi au pus preste eale povăţuitori alergătorilor, carii păzea poarta casii împăratului.

29 Şi au fost când întra împăratul în Casa Domnului le purta pre eale alergătorii înainte, şi le răzima la cămara alergătorilor.

30 Iară cealealalte cuvinte ale lui Rovoam şi toate câte au făcut, au nu, iată, aceastea scrisă sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

31 Şi războiu au fost întră Rovoam şi întră Ierovoam în toate zilele.

32 Şi au adormit Rovoam cu părinţii săi şi s-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui David; şi numele mumei lui, Naama Amaniteanca, şi au împărăţit Aviu, feciorul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.