×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 12

Rovoam, urmând sfatul tinerilor, îşi căştigă despărţirea împărăţiei, şi Ierovoam să rânduiaşte împărat preste zeace neamuri, şi, pornindu-să oastea lui Rovoam asupra lui Ierovoam, Domnul o opreaşte prin prorocul Samea, iară Ierovoam, rădicând junince de aur să se cinstească în Dan şi în Vetil, rânduiaşte prăznuirea oltariului şi preoţi.

1 Şi au mers împăratul Rovoam în Sichina, că în Sichina s-au adunat tot Israilul, ca să-l facă pre el împărat.

2 Şi au fost deacă au auzit Ierovoam, feciorul lui Navat, fiind încă în Eghipt, după ce fugisă de faţa împăratului Solomon, şi şedea în Eghipt.

3 Şi au trimis şi l-au chemat pre el, şi au venit Ierovoam şi tot norodul lui Israil, şi au grăit norodul cătră împăratul Rovoam, zicând:

4 „Tatăl tău au îngreoiat jugul nostru, deci tu acum uşurează din slujba tătâne-tău cea grea şi din jugul cel greu, carele l-au pus preste noi, şi vom sluji ţie”.

5 Şi au zis cătră ei: „Duceţi-vă până a treia zi, şi atunci vă întoarceţi la mine!” Şi s-au dus.

6 Şi au spus împăratul Rovoam celor mai bătrâni, carii sta înaintea lui Solomon, tatălui său, până trăia, zicând: „Ce sfat îmi daţi, să răspunz norodului acestuia cuvânt?”

7 Iară ei au grăit cătră el, zicând: „De vei fi în zioa aceasta rob norodului acestuia şi vei sluji lor şi vei grăi cătră ei cuvinte bune, vor fi ţie slugi în toate zilele”.

8 Iară el au lăsat sfatul care i-au dat lui cei bătrâni, şi s-au sfătuit cu pruncii, cei ce crescusă cu el, carii sta înaintea feaţii lui, şi le-au zis lor:

9 „Ce sfat îmi daţi voi, şi ce să răspunz norodului acestuia? Care au grăit cătră mine zicând: «Uşurează din jugul carele l-au pus tatăl tău preste noi»”.

10 Şi au grăit cătră el pruncii, cei ce crescusă împreună cu el, şi i-au zis lui: „Aceastea vei zice norodului celui ce au grăit cătră tine, tră tine, zicând: «Tatăl tău au îngreoiat jugul nostru, iară tu acum ni-l uşurează!» Aşea vei grăi cătră ei: «Micşurarea mea mai groasă easte decât şealele tătâne-mieu.

11 Şi acum tatăl mieu v-au împovărat pre voi cu jug greu, şi eu voiu adaoge preste jugul vostru, tatăl mieu v-au bătut pre voi cu bice, iară eu vă voiu bate pre voi cu scorpii»”.

12 Şi au venit Ierovoam şi tot norodul la împăratul Rovoam în zioa a treia, precum le-au grăit lor împăratul, zicând: „Întoarceţi-vă la mine a treia zi”.

13 Şi au răspuns împăratul cătră norod aspru, şi au părăsit împăratul Rovoam sfatul bătrânilor, care i-au sfătuit lui.

14 Şi au grăit cătră dânşii după sfatul pruncilor, zicând: „Tatăl mieu au îngreoiat jugul vostru, şi eu voiu adaoge preste jugul vostru, tatăl mieu v-au bătut pre voi cu bice, iară eu voiu bate pre voi cu scorpii”.

15 Şi n-au ascultat împăratul pre norod, pentru că de la Domnul era îndărăptniciia lui, ca să întărească cuvântul, carele l-au grăit în mâna lui Ahiia Siloniteanul de Ierovoam, feciorul lui Navat.

16 Şi au văzut tot Israilul că nu i-au ascultat împăratul pre ei, au răspuns norodul împăratului, zicând: „Ce parte easte noao întru David? Şi nu easte noao moştenire întru fiiul lui Iese. Aleargă, Israile, la lăcaşurile tale, acum paşte-ţi casa ta, Davide!” Şi s-au dus Israil la lăcaşurile sale.

17 Iară fiii lui Israil carii lăcuia în cetăţile Iudei au făcut pre Rovoam împărat preste ei.

18 Şi au trimis împăratul pre Adoniram, carele era preste bir, şi l-au ucis pre el cu pietri tot Israilul şi au murit, iară împăratul Rovoam au apucat a să sui în car, ca să fugă în Ierusalim.

19 Şi s-au lepădat Israil de casa lui David până în zioa aceasta.

20 Şi au fost deaca au auzit tot Israilul cum că s-au întors Ierovoam din Eghipt, au trimis şi l-au făcut pre el împărat preste Israil, şi n-au urmat după casa lui David, fără numai neamul lui Iuda şi a lui Veniamin, singuri.

21 Şi Rovoam au întrat în Ierusalim şi au strâns toată adunarea lui Iuda, şi neamul lui Veniamin o sută şi doaozeci de mii de voinici ostaşi, ca să facă războiu asupra casii lui Israil, ca să întoarcă împărăţiia la Rovoam, fiiul lui Solomon.

22 Şi au fost cuvântul Domnului cătră Samea, omul lui Dumnezeu, zicând:

23 „Zi lui Rovoam, feciorului lui Solomon, împăratului Iudei, şi cătră toată casa lui Iuda şi a lui Veniamin, şi rămăşiţii norodului, zicând:

24 «Aceastea zice Domnul: ‚Să nu vă suiţi, nici să faceţi războiu cu fraţii voştri, fiii lui Israil, întoarcă-să fieştecarele la casa sa, că de la Mine s-au făcut cuvântul acesta’»”. Şi au ascultat de cuvântul Domnului şi au încetat a mai mearge, după cuvântul Domnului.

25 Şi au zidit Ierovoam Sichima cea din muntele lui Efraim, şi au lăcuit într-însa, şi au ieşit de acolo şi au zidit pre Fanuil.

26 Şi au zis Ierovoam întru inima sa: „Iată, acum să va întoarce împărăţiia la casa lui David.

27 De să va sui norodul acesta să aducă jertvă în Casa Domnului, în Ierusalim, şi să va întoarce inima norodului cătră Domnul, şi cătră domnul lor, cătră Rovoam, împăratul Iudei, şi mă vor omorî pre mine!”

28 Şi s-au sfătuit împăratul, şi au făcut doao junince de aur, şi au zis cătră norod: „Destul vă easte voao a vă sui în Ierusalim, iată, dumnezeii tăi, Israile, carii te-au scos pre tine din pământul Eghiptului!”

29 Şi una o au pus în Vetil, iară una în Dan.

30 Şi s-au făcut cuvântul acesta spre păcat, şi mergea norodul înaintea feaţii uniia până la Dan, şi au lăsat Casa Domnului.

31 Şi au făcut căsi întru înălţime, şi au făcut preoţi o parte din norodul carele nu era din fiii lui Levi.

32 Şi au făcut Ierovoam sărbătoare în luna a opta, în cincisprezeace zile ale lunii, aseamenea sărbătorii ceii din pământul Iudei, şi s-au suit pre jertvenicul care l-au făcut în Vetil, ca să jertvească junincelor care le-au făcut, şi au pus în Vetil pre preoţii celor înalte care le-au făcut.

33 Şi s-au suit pre jertvenicul care l-au făcut în zioa a cincisprăzeacea, în luna a opta la sărbătoarea carea o au urzit din inima sa, şi au făcut sărbătoare fiilor lui Israil, şi s-au suit pre jertvenic, ca să jertvească.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.