×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 11

Solomon, luându-şi multe muieri de alt neam, îl abat la închinarea idolilor lor, pre care măniindu-Să Domnul, îi rădică vrăjmaşi pre Ader Idumeul, pre Rezon şi Ierovoam, căruia prin prorocul Ahiia îi făgăduiaşte împărăţiia lui Israil, lăsând un neam fiiului lui Solomon; moare Solomon, după patruzeci de ani a împărăţiei sale, căruia urmează fiiul său, Rovoam.

1 Şi împăratul Solomon era iubitoriu de muieri, şi au luat muieri de alt neam multe şi pre fata lui Faraon, moaviteance, amaniteance, siriiance şi idomeance şi sidoneance şi hetence şi amoreance.

2 Din neamurile din care au oprit Domnul pre fiii lui Israil: „Ca să nu întraţi la eale şi să nu între la voi, ca să nu să abată inimile voastre după idolii lor”, la acealea s-au lipit Solomon a le iubi.

3 Şi avea el muieri stăpâne şeapte sute şi ţiitoare, trei sute, şi i-au plecat muierile inima lui.

4 Şi au fost în vreamea bătrâneaţelor lui Solomon, muierile au abătut inima lui Solomon după alţi dumnezăi, şi n-au fost inima lui deplin cu Domnul Dumnezeul lui, ca inima lui David, tatăl lui.

5 Şi au mers Solomon după Astart, urâciunea sidoneanilor, şi după împăratul lor, idolul fiilor lui Amon.

6 Şi au făcut Solomon rău înaintea Domnului şi n-au umblat după Domnul ca David, tatăl său.

7 Atunci au zidit Solomon înalt lui Hamos, idolului lui Moav, în muntele cel despre faţa Ierusalimului, şi împăratului lor, idolului fiilor lui Amon, şi Astartei, urâciunei sidoneanilor.

8 Şi aşea au făcut tuturor muierilor lui, celor de alt neam, care tămâia şi jertvea idolilor.

9 Şi s-au măniiat Domnul pre Solomon, pentru că s-au abătut inima lui de la Domnul Dumnezeul lui Israil, Cel ce S-au arătat lui de doao ori.

10 Şi i-au poruncit lui (de doao ori) pentru cuvântul acesta, ca nicidecum să nu meargă după alţi dumnezei, ci să păzască şi să facă cealea ce i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu.

11 Şi au zis Domnul cătră Solomon: „Pentru că ai făcut aceastea, şi n-ai păzit poruncile Meale şi rânduialele Meale, care am poruncit ţie, rumpând în doao, voiu rumpe împărăţiia ta din mâna ta, şi o voiu da pre ea robului tău.

12 Ci în zilele tale nu voiu face aceasta pentru David, tatăl tău, din mâna fiiului tău o voiu lua.

13 Însă nu voiu lua împărăţiia toată, un schiptru voiu da fiiului tău pentru David, robul Mieu, şi pentru Ierusalim, cetatea carea o am ales”.

14 Şi au rădicat Domnul împrotivnic lui Solomon pre Ader Idumeul, din sămânţa împărăţiei din Idumeea.

15 Şi au fost când au pierdut David pre Edom, şi au mers Ioav, mai-marele oştilor, să îngroape pre cei ucişi, au tăiat toată partea bărbătească în Idumeea.

16 Că şease luni au şezut acolo Ioav şi tot Israilul în Idumeea, până ce au pierdut pre tot bărbatul din Idumeea.

17 Şi au fugit Ader, el şi toţi bărbaţii Idumeii din slugile tătâne-său împreună cu el, şi au întrat în Eghipt, şi Ader, prunc mic.

18 Şi s-au sculat oamenii din cetatea Madiamului şi au venit în Faran, şi au luat oameni cu sine şi au venit la Faraon, împăratul Eghiptului, şi au întrat Ader la Faraon, şi au dat lui casă, şi pâne i-au rânduit lui, şi pământ i-au dat lui.

19 Şi au aflat Ader har înaintea lui Faraon foarte, şi i-au dat lui muiare pre sora muierii sale, pre sora Techeminii cea mai mare.

20 Şi i-au născut sora Techeminii lui Ader pre Ganifat, feciorul ei, şi l-au crescut pre el Techemina întră fiii lui Faraon, şi Ganifat era în casa lui Faraon, întră fiii lui Faraon.

21 Şi au auzit Ader în Eghipt că au adormit David cu părinţii săi, şi cum că au murit Ioav, mai-marele oastei, şi au zis Ader cătră Faraon: „Slobozi-mă şi mă voiu întoarce în pământul mieu”.

22 Şi au zis Faraon lui Ader: „Ce-ţi lipseaşte ţie la mine, şi, iată, tu cerci să te duci în pământul tău?” Şi au zis Ader lui: „Ba, ci slobozind mă slobozi”.

23 Şi au rădicat Domnul lui Solomon vrăjmaşi pre Rezon, pre feciorul lui Elideche, pre Varamet şi pre Adadezer, împăratul Suvei, domnului.

24 Şi s-au adunat la el oameni şi s-au făcut căpetenie celor împrotivnici, şi au luat întâiu Damasecul şi au şezut în el, şi au împărăţit în Damasec.

25 Şi au fost vrăjmaşi lui Israil în toate zilele lui Solomon, acesta e răul carele l-au făcut Ader, şi s-au îngreoiat preste Israil şi au împărăţit în pământul Edomului.

26 Şi pre Ierovoam, feciorul lui Navat, a lui Efrati, din Sarira, feciorul unei femei văduve, rob lui Solomon, şi acesta-i lucrul care au făcut de au râdicat mâinile asupra împăratului Solomon.

27 Că împăratul Solomon au zidit marginea şi au închis îngrădirea cetăţii lui David, tătâne-său.

28 Iară omul Ierovoam era tare la puteare, şi au văzut Solomon pruncul că e om de treabă şi l-au pus mai-mare preste greotăţile casii lui Iosif.

29 Şi au fost în vreamea aceaea, şi Ierovoam au ieşit din Ierusalim, şi l-au aflat pre el Ahiia Siloniteanul, prorocul, în cale, şi l-au abătut pre el din cale, şi Ahiia era îmbrăcat cu haină noao, şi amândoi sânguri în câmp.

30 Şi s-au apucat Ahiia de haina sa cea noao, carea era preste el, şi o au rupt în doaosprăzeace dăraburi.

31 Şi au zis lui Ierovoam: „Ia ţie zeace dăraburi, că aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Iată, Eu rump împărăţiia din mâna lui Solomon şi voiu da ţie zeace schiptruri.

32 Iară doao schiptruri vor fi ale lui pentru robul Mieu David, şi pentru Ierusalim, cetatea carea am ales dintru toate neamurile lui Israil.

33 Pentru că M-au părăsit pre Mine şi s-au închinat Astartei, urâciunei sidoneanilor, şi lui Hamos şi idolilor lui Moav, şi împăratului lor, mâniei fiilor lui Amon, şi n-au umblat în căile Meale, ca să facă ce e drept înaintea Mea, şi poruncile Meale şi judecăţile Meale, ca David, tatăl lui.

34 Însă nu voiu luoa împărăţiia toată din mâna lui, ci sprijinind îl voiu sprijini pre el în toate zilele vieţii lui, pentru David, robul Mieu, pre carele l-am ales, carele au ţinut poruncile Meale şi rânduialele Meale.

35 Ci voiu luoa împărăţiia din mâna fiiului său şi voiu da ţie zeace schiptruri,

36 Iară fiiului lui voiu da doao schiptruri pentru ca să fie scaon robului mieu, David, în toate zilele înaintea Mea în Ierusalim, cetatea carea Mi-am ales ca să-Mi puiu numele Mieu acolo.

37 Şi te voiu luoa pre tine şi vei împărăţi întru ceale ce pofteaşte sufletul tău, şi tu vei fi împărat preste Israil.

38 Şi va fi de vei păzi toate câte voiu porunci ţie, şi vei umbla pre căile Meale şi vei face ce e bine înaintea Mea, ca să păzăşti rânduialele Meale şi poruncile Meale, precum au făcut David, robul Mieu, şi voiu fi cu tine şi voiu zidi ţie casă credincioasă, precum am zidit lui Davida.

39 Şi voiu năcăji sămânţa lui David pentru aceastea, însă nu în toate zilele»”.

40 Şi au cercat Solomon să omoară pre Ierovoam, şi s-au sculat şi au fugit în Eghipt la Susac, împăratul Eghiptului, şi au fost în Eghipt pănă când au murit Solomon.

41 Iară rămăşiţele cuvintelor lui Solomon, şi toate câte au făcut, şi toată înţălepciunea lui, iată, au nu sânt scrise în Cartea cuvintelor lui Solomon?

42 Şi zilele în care au împărăţit Solomon în Ierusalim preste tot Israilul, patruzeci de ani.

43 Şi au adormit Solomon cu părinţii săi, şi-l îngropară pre el în cetatea lui David, tatălui său, şi au împărăţit Rovoam, fiiul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.