×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A TREIA

Capitolul 1

Slăbind David de bătrâneaţe, îl încălzeaşte fecioara Avisag, curată rămâind. Iară Adonia, rădicându-să împărat, Virsaveea, cu sfatul lui Natan fiind îndreptată, dobândeaşte de la David a să unge Solomon împărat, carea auzind Adoniia fuge.

1 Iară împăratul David îmbătrânisă şi îndelungat de zile, şi-l învălea cu haine şi nu să încălzea.

2 Şi au zis slugile lui cătră dânsul: „Să caute împăratului fecioară tinără, şi să stea înaintea împăratului şi să-l încălzască, şi să doarmă cu el, şi să va încălzi domnul nostru, împăratul”.

3 Şi au căutat fecioară frumoasă din tot hotarul lui Israil şi au aflat pre Avisag Somaniteanca, şi o au adus la împăratul.

4 Şi fecioara era la chip frumoasă foarte, şi încălzea pre împăratul şi slujea lui, şi împăratul nu o au cunoscut pre ea.

5 Iară Adonias, feciorul Aghitei, s-au rădicat, zicând: „Eu voiu împărăţi!” Şi şi-au făcut şie cară şi călăreţi, şi cincizeci de oameni alerga înaintea lui.

6 Şi nu l-au oprit pre el tată-său niciodată, zicând: „Pentru ce faci aceasta?” Şi era el la chip frumos foarte şi pre el l-au născut după Avesalom.

7 Şi au vorbit cu Ioav, feciorul Saruiei, şi cu Aviatar, preotul, carii ajuta pre Adonias, urmând lui.

8 Iară Sadoc, preotul, şi Vaneas, feciorul lui Iodae, şi Natan, prorocul, şi Semelie şi Risi, şi feciorii cei tari a lui David nu era cu Adonias.

9 Şi au junghiiat Adonias oi şi viţei şi miei, la piiatra lui Zoelet, carea era lângă fântâna lui Roghil, şi au chemat pre toţi fraţii săi, pre fiii împăratului, şi pre toţi bărbaţii lui Iuda şi pre slugile împăratului.

10 Iară pre Natan, prorocul, şi pre Vaneas, şi pre cei tari, şi pre Solomon, fratele său, nu au chemat.

11 Şi au grăit Natan cătră Virsavee, muma lui Solomon, zicând: „Au nu ai auzit că s-au făcut împărat Adonias, feciorul Aghitei, şi domnul nostru David nu ştie?

12 Şi acum vino să-ţi dau sfat şi să-ţi mântuieşti sufletul tău şi sufletul fiiului tău, Solomon.

13 Vino şi întră la împăratul David, şi grăiaşte cătră el, zicând: «Doamne al mieu, împărate, au nu te-ai jurat tu roabei tale, zicând că: ‚Solomon, fiiul tău, va împărăţi după mine şi el va şedea pre scaonul mieu?’ Pentru ce, dară, împărăţeaşte Adonias?»

14 Şi, iată, încă grăind tu cu împăratul, şi eu voiu întra după tine şi voiu plini cuvintele tale”.

15 Şi au întrat Virsavee la împăratul în cămară, şi împăratul era bătrân foarte şi Avisag Somaniteanca slujea împăratului.

16 Şi s-au plecat Virsavee şi s-au închinat împăratului, şi au zis împăratul: „Ce-ţi easte ţie?”

17 Iară ea au zis: „Doamne al mieu, împărate, tu ai jurat întru Domnul Dumnezeul tău roabei tale, zicând că: «Fiiul tău, Solomon, va împărăţi după mine şi el va şedea pre scaunul mieu».

18 Şi acum, iată, Adonias împărăţeaşte şi tu, doamne al mieu, împărate, nu ştii.

19 Şi au junghiiat viţei şi miei şi oi multe, şi au chemat pre toţi fiii împăratului şi pre Aviatar, preotul, şi pre Ioav, mai-marele puterii, iară pre Solomon, robul tău, nu l-au chemat.

20 Şi tu, Doamne al mieu, împărate, ochii a tot Israilul spre tine, să le spui lor cine va şedea pre scaonul domnului mieu, împăratului, după dânsul.

21 Şi va fi după ce va adormi domnul mieu, împăratul, cu părinţii săi, şi voiu fi eu şi Solomon, fiiul mieu, păcătoşi”.

22 Şi, iată, încă grăind ea cătră împăratul, au întrat şi Natan, prorocul.

23 Şi spusără împăratului, zicând: „Iată, Natan, prorocul!” Şi au întrat la faţa împăratului şi s-au închinat împăratului cu faţa la pământ.

24 Şi au zis Natan: „Doamne al mieu, împărate, au tu ai zis: «Adonias va împărăţi după mine? Şi el va şedea pre scaonul mieu?»

25 Că s-au pogorât astăzi şi au junghiiat viţei şi miei şi oi multe, şi au chemat pre toţi fiii împăratului, şi pre mai-marii puterii, şi pre Aviatar, preotul, şi au zis: «Să trăiască împăratul Adonias!»

26 Şi pre mine, robul tău, şi pre Sadoc, preotul, şi pre Vaneas, feciorul lui Iodae, şi pre Solomon, robul tău, n-au chemat.

27 Au de la domnul mieu, împăratul, cuvântul acesta s-au făcut? Şi n-ai spus robului tău cine va şedea pe scaonul domnului mieu, împăratului, după dânsul”.

28 Şi au răspuns împăratul şi au zis: „Chemaţi pre Virsavee!” Şi ea au întrat înaintea împăratului şi au stătut înaintea lui.

29 Şi au jurat împăratul şi au zis: „Viu e Domnul, Cel ce au izbăvit sufletul mieu din toată primejdiia.

30 Că precum am jurat ţie întru Domnul Dumnezeul lui Israil, zicând că: Solomon, fiiul tău, va împărăţi după mine, şi el va şedea pre scaonul mieu în locul mieu, că aşea voiu face în zioa aceasta!”

31 Şi s-au plecat Virsavee cu faţa la pământ, şi s-au închinat împăratului şi au zis: „Să trăiască domnul mieu, împăratul David, în veac!”

32 Şi au zis împăratul David: „Chemaţi-l pre Sadoc, preotul, şi pre Natan, prorocul, şi pre Vaneas, feciorul lui Iodae!” Şi au întrat înaintea împăratului şi le-au zis lor împăratul:

33 „Luaţi pre slugile domnului vostru cu voi şi puneţi călare pre fiiul mieu, Solomon, pre muşcoiul mieu, şi-l duceţi în Sion.

34 Şi să-l ungă pre el acolo Sadoc, preotul, şi Natan, prorocul, împărat preste Israil, şi trâmbiţaţi cu cornul şi strigaţi: «Să trăiască împăratul Solomon!»

35 Şi vă veţi sui după el şi va întra şi va şedea pre scaonul mieu, şi el va împărăţi în locul mieu, că am poruncit să fie povăţuitoriu preste Israil şi preste Iuda”.

36 Şi au răspuns Vaneas, feciorul lui Iodae, împăratului şi au zis: „Fie aşea, adevereaze Domnul Dumnezeu cuvântul domnului mieu, împăratului.

37 Precum au fost Domnul cu domnul mieu, împăratul, aşea să fie cu Solomon, şi să mărească scaonul lui mai mult decât scaonul domnului mieu, împăratului David!”

38 Şi s-au pogorât Sadoc, preotul, şi Natan, prorocul, şi Vaneas, feciorul lui Iodae, şi hereti şi feleti, şi au pus pre Solomon pre muşcoiul împăratului David şi l-au adus pre el în Sion.

39 Şi au luat Sadoc, preotul, cornul cel cu untdelemn din cort şi au uns pre Solomon, şi au trâmbiţat cu cornul şi au zis tot norodul: „Să trăiască împăratul Solomon!”

40 Şi s-au suit tot norodul după el, şi juca norodul cu danţuri şi să veselea veselie mare şi au răsunat pământul de glasul lor.

41 Şi au auzit Adonias şi toţi chemaţii lui, şi ei sfârşisă a mânca, şi au auzit Ioav glasul cornului, şi au zis: Ce e glasul de care răsună cetatea?”

42 Şi încă grăind el, iată, şi Ionatan, feciorul lui Aviatar, preotului, vini, şi au zis Adonias: „Întră, că omul puterii eşti tu şi bune veşti ştii!”

43 Şi au răspuns Ionatan şi au zis lui Adonias: „Şi foarte domnul nostru, împăratul David, au făcut împărat pre Solomon.

44 Şi au trimis cu el împăratul pre Sadoc, preotul, şi pre Natan, prorocul, şi pre Vaneas, feciorul lui Iodae, şi pre hereti şi pre fereti, şi l-au pus călare pre muşcoiul împăratului.

45 Şi l-au uns pre el Sadoc, preotul, şi Natan, prorocul, împărat în Sion, şi s-au suit de acolo veaseli, şi au răsunat cetatea, acesta e glasul carele l-aţi auzit.

46 Şi au şezut Solomon pre scaonul împărăţiei.

47 Şi au întrat slugile împăratului să binecuvinteaze pre domnul nostru, pre împăratul David, zicând: «Bun să facă Dumnezeu numele lui Solomon, fiiului tău, mai mult decât numele tău şi să mărească scaonul lui mai presus decât scaonul tău!» Şi s-au închinat împăratului pre patul lui.

48 Şi aşea au zis împăratul: «Bine e cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israil, Cel ce au dat astăzi din sămânţa mea şezătoriu pre scaonul mieu, şi ochii miei văd!»”

49 Şi s-au spăimântat şi s-au sculat toţi chemaţii lui Adonias, şi s-au dus fieştecarele om în calea sa.

50 Şi s-au temut Adonias de faţa lui Solomon, şi s-au sculat şi s-au dus, şi s-au prins de coarnele jertvenicului.

51 Şi s-au spus lui Solomon, zicând: „Adonias s-au temut de împăratul Solomon, şi, iată, să ţine de coarnele jertvenicului, zicând: «Să-mi jure astăzi împăratul Solomon că nu va omorî pre robul său cu sabiia!»”

52 Şi au zis Solomon: „De va fi fiiul vârtutei, nu va cădea nici unul din perii lui pre pământ. Iară de să va afla răutate într-însul, să va omorî!”

53 Şi au trimis împăratul Solomon şi au luat pre el de la jertvenic, şi au întrat şi s-au închinat împăratului Solomon, şi i-au zis Solomon lui: „Pasă la casa ta!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.