×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 7

Făgăduind David că va zidi casă Domnului, întâiu îl laudă Natan, prorocul, după aceaea îl opreaşte din porunca Domnului, ci i să făgăduiaşte fiiu, carele o va zidi, şi să făgăduiaşte Mesie, pentru care mulţemeaşte David.

1 Şi au fost când au şezut împăratul în casa sa, şi Domnul l-au odihnit pre el de toţi vrăjmaşii săi cei de primpejur.

2 Şi au zis împăratul cătră Natan, prorocul:„Iată, eu lăcuiesc în casă de chedru, iară sicriiul Domnului şeade în mijlocul cortului”.

3 Şi au zis Natan cătră împăratul: „Toate câte sânt în inima ta mergi şi le fă, că Domnul e cu tine”.

4 Şi au fost în noaptea aceaea, fost-au cuvântul Domnului cătră Natan, zicând:

5 „Mergi şi zi cătră robul Mieu, David: «Aceastea zice Domnul: ‚Nu tu vei zidi Mie casă, în carea să lăcuiesc Eu.

6 Că nu am lăcuit în casă, din zioa în carea am scos pre fiii lui Israil din Eghipt, până în zioa aceasta, ci am umblat în popas şi în cort.

7 Întru toate care am petrecut cu tot Israilul, au grăit-am cătră vreun neam a lui Israil, căruia am poruncit să pască pre norodul Mieu, Israil, zicând: ‚Pentru ce nu Mi-aţi zidit casă de chedru?’»

8 Şi acum aceastea vei grăi robului Mieu David: «Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: ‚Luatu-te-am pre tine de la turma oilor, ca să fii tu povăţuitoriu preste norodul Mieu, Israil.

9 Şi am fost cu tine întru toate oriunde ai umblat, şi am pierdut pre toţi vrăjmaşii tăi de la faţa ta, şi te-am făcut numit după numele celor mari de pre pământ.

10 Şi voiu pune loc norodului Mieu, Israil, şi-l voiu răsădi pre el, şi va lăcui deosăbi, şi nu să va griji mai mult, şi nu va mai adaoge fiiul nedreptăţii a-l smeri pre el ca la început.

11 Din zilele în care am pus judecători preste norodul Mieu, Israil, şi te voiu odihni pre tine de toţi vrăjmaşii tăi, şi va spune ţie Domnul că vei zidi Lui casă.

12 Şi va fi după ce să vor plini zilele tale, şi vei dormi cu părinţii tăi, voiu râdica sămânţa ta după tine, carele va fi din pântecele tău, şi voiu găti împărăţiia lui.

13 Acesta va zidi casă numelui Mieu, şi voiu întări scaonul lui până în veac.

14 Eu voiu fi lui Tată, şi el va fi Mie fiiu, şi de va face nedreptate, îl voiu mustra pre el cu toiagul bărbaţilor şi cu bătăile fiilor omeneşti.

15 Iară mila Mea nu o voiu depărta de la el, precum o am depărtat de la cei ce i-am depărtat de la faţa Meaa.

16 Ci credincioasă va fi casa lui şi împărăţiia lui până în veac înaintea Mea, şi scaonul lui să va îndrepta în veac’»”.

17 După toate cuvintele aceastea, şi după toată vedearea aceasta, aşea au grăit Natan cătră David.

18 Şi întrând împăratul David, au şezut înaintea Domnului şi au zis: „Cine sânt eu, Doamne al mieu, Doamne, şi carea e casa mea de m-ai iubit pre mine atâta?

19 Şi puţin m-am micşorat înaintea Ta, Doamne al mieu, Doamne, că ai grăit pentru casa robului Tău, ca să fie îndelungată? Iară aceasta easte leagea omului, Doamne al mieu, Doamne.

20 Şi ce va mai adaoge David a mai grăi cătră Tine? Şi acum Tu ştii pre robul Tău, Doame al mieu, Doamne.

21 Şi pentru robul Tău ai făcut, şi după inima Ta ai făcut tot binele acesta, să-l arăţi robului Tău.

22 Pentru ca să Te măresc pre Tine, Doamne al mieu; că nu easte ca Tine, şi nu easte Dumnezeu afară de tine întru Toate, care am auzit cu urechile noastre.

23 Şi ce neam altul pre pământ easte ca norodul Tău, Israil? Pre carele să-l fie povăţuit Dumnezeu, ca să-l răscumpere Şie norod, ca să-i pui Tu nume, şi să-i faci lucruri mari şi luminate, ca să goneşti Tu de la faţa norodului Tău, pre carele l-ai răscumpărat Ţie din Eghipt neamuri şi lăcaşul.

24 Şi Ţi-ai gătit Ţie pre norodul Tău, Israil să fie Ţie norod până în veac, şi Tu, Doamne, Te-ai făcut lor Dumnezeu.

25 Şi acum, Doamne al mieu, Doamne, cuvântul care l-ai grăit despre robul Tău şi despre casa lui adevereaşte-l până în veacb, Doamne Atotţiitoriule, Dumnezeul lui Israil, fă precum ai grăit.

26 Şi acum mărească-să numele Tău până în veac, şi să se zică Domnul Atotţiitoriul Dumnezeu preste Israil, şi casa robului Tău, David, va fi îndreptată înaintea Ta.

27 Că Tu, Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul lui Israil, ai descoperit ureachiia robului Tău, zicând: «Casă voiu zidi ţie!» Pentru aceaea, au aflat robul Tău cu inima sa ca să se roage cătră Tine rugăciunea aceasta.

28 Şi acum, Doamne al mieu, Doamne, Tu eşti Dumnezeu, şi cuvintele Tale vor fi adevărate, că ai grăit despre robul Tău bunătăţile aceastea.

29 Şi acum înceape şi blagosloveaşte casa robului Tău, ca să fie în veac înaintea Ta, că Tu, Doamne al mieu, Doamne, ai grăit, şi din blagosloveniia Ta să se blagoslovească casa robului Tău, ca să fie în veac înaintea Ta”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.