×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 5

Ungându-să David împărat preste tot Israilul şi izgonind pre ievuzei, au luat cetatea Sionului, unde, zidindu-şi casă, au lăcuit, luându-şi şi alte muieri mai multe şi fii născând. Pre cei de alt neam de doao ori îi bate.

1 Şi au mers toate neamurile lui Israil la David, în Hevron, şi au zis cătră el: „Iată, oasele tale şi cărnurile tale noi.

2 Şi ieri şi alaltaieri, când au fost Saul împărat preste noi, tu erai cel ce povăţuiai pre Israil. Şi au zis Domnul cătră tine: «Tu vei paşte pre norodul Mieu, Israil, şi tu vei fi povăţuitoriu preste norodul Mieu, Israil»”.

3 Şi au venit toţi bătrânii lui Israil la împăratul, în Hevron, şi le-au făcut lor împăratul David legătură în Hevron înaintea Domnului, şi au uns pre David împărat preste tot Israilul.

4 Fecior de treizeci de ani era David când au început a împărăţi, şi patruzeci de ani au împărăţit.

5 Şeapte ani şi şease luni au împărăţit în Hevron preste Iuda, şi treizeci şi trei de ani au împărăţit preste tot Israilul şi preste Iuda, în Ierusalim.

6 Şi au mers David şi toţi bărbaţii lui în Ierusalim la ievuseul cel ce lăcuia pământul, şi s-au zis lui David: „Nu vei întra aici, că s-au pus împrotivă orbii şi şchiopii, zicând: că: «Nu va întra David aici»”.

7 Şi au luat David îngrădirea Sionului, aceasta easte cetatea lui David.

8 Şi au zis David în zioa aceaea: „Tot cel ce va lovi pre ievuseu cu ascuţitul sabiei, şi pre cei şchiopi, şi pre cei orbi, carii urăsc sufletul lui David”. Pentru aceaea să zice: „Orbii şi şchiopii nu vor întra în Casa Domnului”.

9 Şi au şezut David întru îngrădire, şi s-au chemat aceasta cetatea lui David, şi o au zidit pre ea cetate împregiur de la margini, şi casa sa.

10 Şi mergea David crescând şi mărindu-să, şi Domnul Atotţiitoriul era cu dânsul.

11 Şi au trimis Hiram, împăratul Tirului, soli la David, şi leamne de chedru şi meşteri de leamne şi meşteri de zid de piiatră, şi au zidit casa lui David.

12 Şi au cunoscut David că l-au gătit pre el Domnul împărat preste Israil, şi cum că s-au înălţat împărăţiia lui pentru norodul său, Israil.

13 Şi au mai luat încă David muieri şi ţiitoare din Ierusalim, după ce au venit el din Hevron, şi s-au mai născut lui David feciori şi feate.

14 Şi aceastea sânt numele celor ce s-au născut lui în Ierusalim: Samus şi Sovav şi Natan şi Solomon.

15 Şi Evear şi Elisue şi Nafic şi Iefies.

16 Şi Elisama şi Elidas şi Elifalat, Samae, Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, Elifalat, Naghed, Nafec, Ionatan, Leasamis, Vaalamat, Elifaat.

17 Şi auzind cei de alt neam cum că David s-au uns împărat preste Israil, s-au suit toţi cei de alt neam să caute pre David, iară David, auzind, s-au pogorât întru îngrădire.

18 Şi cei de alt neam au mers şi au tăbărât la Valea Titanilor.

19 Şi au întrebat David pre Domnul, zicând: „Sui-mă-voiu la cei de alt neam, şi da-vei pre ei în mâinile meale?” Şi au zis Domnul cătră David: „Suie-te, că, dând, voiu da pre cei de alt neam în mâinile tale”.

20 Şi au venit David din rupturile ceale de sus, şi au tăiat pre cei de alt neam acolo. Şi au zis David: „Rupt-au Domnul pre vrăjmaşii miei cei de alt neam înaintea mea, precum să rump apele”. Pentru aceaea, s-au chemat numele locului aceluia Deasupra Rupturilor.

21 Şi au lăsat acolo pre dumnezeii săi, şi i-au luat pre ei David, şi bărbaţii cei cu ela.

22 Şi au mai adaos cei de alt neam a să sui, şi au tăbărât în Valea Titanilor.

23 Şi au întrebat David pre Domnul, zicând: „Sui-mă-voiu la cei de alt neam, şi da-vei pre ei în mâinile meale?” Şi au zis Domnul: „Nu te sui întru întâmpinarea lor, întoarce-te de la ei şi vei mearge la ei aproape de cel plângătoriu.

24 Şi va fi când vei auzi tu glasul clătirei pădurei plângătoriului, atunci te vei pogorî la ei, că atunci va ieşi Domnul înaintea ta să taie în războiu pre cei de alt neam”.

25 Şi au făcut David precum i-au poruncit lui Domnul şi au bătut pre cei de alt neam, de la Gavaon, până la pământul Gazira.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.