×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 3

Evoste, certând pre Avenir pentru ţiitoarea lui Saul, şi măniindu-să Avenir pre Evoste, face legătură cu David, şi după ce au adus îndărăpt pre Mehol şi tot Israilul la David, Ioav omoară pre Avenir, şi măniindu-să David, îl plânge cu amar.

1 Şi multă vreame au fost războiu întră casa lui Saul şi întră casa lui David; şi casa lui David mergea şi să întărea, iară casa lui Saul scădea şi slăbea.

2 Şi s-au născut lui David fii şease în Hevron, şi cel întâiu născut au fost Amnon, din Ahinaam Iezraeliteanca.

3 Şi al doilea, Daluiia, din Avigail Carmeliteana, şi al treilea, Avesalom, din Maaha, fata lui Tolmi, împăratul Ghesirului.

4 Şi al patrulea, Ornia, fiiul Aghitei. Şi a cincilea, Safatia, fiiul Avitaliei.

5 Şi al şeaselea au fost Ieteraam, din Egal, muiarea lui David. Aceştia s-au născut lui David în Hevron.

6 Şi au fost când era războiu întră casa lui Saul şi întră casa lui David, Avenir era stăpânitoriu casii lui Saul.

7 Şi au avut Saul o ţiitoare, anume Resfa, fata lui Iol, şi au întrat Avenir la dânsa, şi au zis Ievoste, feciorul lui Saul: „Pentru ce ai întrat la ţiitoarea tatălui mieu?”

8 Şi s-au mâniiat foarte Avenir pentru cuvântul acesta pre Ievoste, şi au zis Avenir cătră dânsul: „Au, doară, cap de câne sânt eu? Am făcut astăzi milă cu casa lui Saul, tătâne-tău, şi cu fraţii şi cunoscuţii lui, şi nu am vrut să mă duc în casa lui David, şi tu cerci asupra mea pentru strâmbătatea unei muieri astăzi?

9 Aceastea să facă Dumnezeu lui Avenir, şi aceastea să adaogă lui, că precum s-au jurat Domnul lui David, aşea voiu face lui astăzi.

10 Să iau împărăţiia de la casa lui Saul, şi să râdic scaonul lui David preste Israil şi preste Iuda, de la Dan până la Virsavee”.

11 Şi nu au putut Ievoste mai mult să răspunză cuvânt lui Avenir, că să temea de el.

12 Şi au trimis Avenir soli la David, în Telam, unde era, îndată zicând: „Fă legătură cu mine, şi, iată, mâna mea cu tine, ca să întorc cătră tine toată casa lui Israil”.

13 Şi au zis David: „Bine, eu voi face cu tine legătură, însă un lucru ceiu eu de la tine, zicând: „Nu vei vedea faţa mea, de nu vei aduce pre Mehol, fata lui Saul, când vei veni tu să vezi faţa mea”.

14 Şi au trimis David la Ievoste, fiiul lui Saul, soli, zicând: „Dă-mi pre Mehol, muiarea mea, pre carea o am luat cu o sută de mădulări netăiate împregiur ale celor de alt neam”.

15 Şi trimiţind Ievoste, o au luat pre ea de la bărbatul ei, de la Faltiil, feciorul lui Selis.

16 Şi au mers bărbatul ei cu ea plângând după ea până la Varachim, şi au zis cătră el Avenir: „Mergi şi te întoarce”. Şi s-au întors.

17 Şi au grăit Avenir cătră bătrânii lui Israil, zicând: „Ieri şi alaltaieri căutaţi pre David ca să împărăţască preste voi.

18 Şi acum faceţi, că Domnul au grăit pentru David, zicând: «În mâna robului Mieu, David, voiu mântui pre norodul Mieu, Israil, din mâna celor de alt neam şi din mâna tuturor vrăjmaşilor lui»”.

19 Şi au grăit Avenir şi în urechile lui Veniamin, şi au mers Avenir ca să grăiască în urechile lui David, în Hevron, toate ceale ce au plăcut întru ochii lui Israil şi în ochii a toată casa lui Veniamin.

20 Şi au venit Avenir la David, în Hevron, şi cu dânsul doaozeci de bărbaţi, şi au făcut David lui Avenir şi bărbaţilor celor cu el ospăţ.

21 Şi au zis Avenir cătră David: „Scula-mă-voiu şi mă voiu duce, şi voiu aduna la domnul mieu, împăratul, pre tot Israilul, şi voiu face cu el legătură, şi vei împărăţi preste toate, câte pofteaşte sufletul tău”. Şi au slobozit David pre Avenir şi s-au dus cu pace.

22 Şi, iată, slugile lui David şi Ioav vinea de la goană şi prăzi multe aducea cu sine, şi Avenir nu era cu David, în Hevron, că l-au fost slobozit pre el şi s-au fost dus cu pace.

23 Şi Ioav şi toată oastea lui au venit, şi s-au spus lui Ioav, zicând: „Au venit Avenir fiiul lui Nir, la David, şi l-au slobozit pre el, şi s-au dus cu pace”.

24 Şi au întrat Ioav la împăratul şi au zis: „Căci ai făcut aceasta, iată, au venit la tine Avenir, şi pentru ce l-ai slobozit şi s-au dus cu pace?

25 Au nu ştii răutatea lui Avenir, feciorului lui Nir, că au venit ca să te înşeale, şi să ştie ieşirea ta şi întrarea ta, şi să ştie toate câte faci tu?”

26 Şi după ce s-au întors Ioav de la David, au trimis soli după Avenir, şi l-au întors de la fântâna lui Seiram, şi David nu ştiia.

27 Şi întorcând pre Avenir în Hevron, l-au abătut pre el Ioav la laturea porţii, să vorbească cătră el cu vicleşug, şi l-au lovit pre el acolo în flămânzare, şi au murit pentru sângele lui Asail, fratelui lui Ioav.

28 Şi auzind David după aceasta, au zis: „Nevinovat sânt eu şi împărăţiia mea la Domnul, de acum şi până în veac, de sângele lui Avenir, fiiului lui Nir.

29 Să vie preste capul lui Ioav şi preste toată casa tătâne-său, şi să nu lipsască din casa lui Ioav curgerea sămânţii, şi lepros, şi carele să razămă pre cârje, şi carele să cază în sabie, şi lipsit de pâine”.

30 Iară Ioav şi Avesa, fratele lui, au omorât pre Avenir, pentru că el au fost omorât pre Asail, fratele lor, în Gavaon, în războiu.

31 Şi au zis David cătră Ioav şi cătră tot norodul cel cu el: „Rumpeţi-vă hainele voastre, şi vă încingeţi cu saci, şi plângeţi înaintea lui Avenir”. Şi împăratul David mergea după pat.

32 Şi au îngropat pre Avenir în Hevron, şi râdicând împăratul glasul său, au plâns preste groapa lui, şi tot norodul au plâns pre Avenir.

33 Şi au plâns împăratul pre Avenir şi au zis: „Au cum moare Naval, moare Avenir?

34 Mâinile tale nu s-au legat, şi picioarele tale nu s-au băgat în obezi, nu te-ai apropiiat ca Naval, înaintea fiilor nedreptăţii ai căzut”. Şi s-au adunat tot norodul ca să-l plângă pre el.

35 Şi au venit tot norodul ca să-l facă pre David să mânce pâine încă fiind zio, şi s-au jurat David, zicând: „Aceastea să-mi facă mie Dumnezeu, şi aceastea să-mi adaogă, că până nu va apune soarele nu voiu gusta pâine, sau orice altă”.

36 Şi au cunoscut tot norodul, şi le-au plăcut lor toate câte au făcut împăratul înaintea a tot norodul.

37 Şi au cunoscut tot norodul şi tot Israilul în zioa aceaea că nu au fost de la împăratul, ca să omoară pre Avenir, feciorul lui Nir.

38 Şi au zis împăratul cătră slugile sale: „Au nu ştiţi că povăţuitoriu mare au căzut în zioa aceasta întru Israil?

39 Şi cum că eu sânt rudenie astăzi şi pus de împăratul? Iară bărbaţii aceştia, fiii lui Saruiia, grei sânt mie. Să răsplătească Domnul celui ce face reale după răutatea lui”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.