×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 24

David, certându-să de la Gad, prorocul, pentru că a numărat norodul, din trei pedeapse îşi aleage ciumă, şi murind în norod de dimineaţa pînă în vreamea prânzului şeaptezeci de mii, să roagă David Domnului şi, îndemnându-l, Gad, prorocul, rădică oltariu în ariia lui Orna Evuzeul şi înceată ciuma.

1 Şi au adaos mâniia Domnului a să aprinde întru Israil şi au mişcat pre David întru dânşii, zicând: „Pasă, numără pre Israil şi pre Iuda”.

2 Şi au zis împăratul cătră Ioav, mai-marele puterii, carele era cu dânsul: „Mergi, dară, prin toate neamurile lui Israil şi ale lui Iuda, de la Dan până la Virsavee, şi numără norodul şi voiu şti numărul norodului şi voiu şti numărul norodului”.

3 Şi au zis Ioav cătră împăratul: „Domnul Dumnezeul tău să adaogă norodul cât easte acum, şi de o sută de ori atâta să vază ochii domnului mieu, împăratului, iară domnul mieu, împăratul, pentru ce voiaşte cuvântul acesta?”

4 Şi au biruit cuvântul împăratului la Ioav şi la mai-marii puterii, şi au ieşit Ioav şi marii oastei de la împăratul ca să numere pre norodul lui Israil.,

5 Şi au trecut Iordanul şi au tăbărât în Aroir, de-a dreapta cetăţii ceii din mijlocul vălii lui Gad şi a lui Eliezer.

6 Şi au venit în Galaad şi în pământul Tavasom şi Iton, care easte Adase, şi au mers în Danidan şi au încungiurat Sidonul.

7 Şi au venit în Mapsarul Tirului şi în toate cetăţile eveului şi ale hananeului, şi au mers spre răsăritul lui Iuda, în Virsavee.

8 Şi au umblat în tot pământul şi, după noao luni şi doaozeci de zile, au sosit la Ierusalim.

9 Şi au dat Ioav numărul cercetării norodului la împăratul, şi au fost în Israil opt sute de mii de bărbaţi tari, carii purta sabiia, iară bărbaţii lui Iuda, cinci sute de mii, bărbaţi războinici.

10 Şi au lovit inima lui David pre el după ce au numărat norodul, şi au zis David cătră Domnul: „Greşit-am foarte făcând cuvântul acesta şi acum, Doamne, râdică fărădeleagea robului Tău, că foarte nebuneaşte am lucrat!”

11 Şi s-au sculat David dimineaţa, şi au fost cuvântul Domnului cătră Gad, prorocul, văzătoriul, zicând:

12 „Mergi şi grăiaşte cătră David, zicând: «Aceastea zice Domnul: ‚Trei rădic Eu asupra ta, şi-ţ aleage una dintru acealea şi voiu face ţie’»”.

13 Şi au întrat Gad la David, şi i-au spus şi i-au zis lui: „Aleage-ţi ce să ţi să facă, au să vie trei ani foamete în pământul tău, au trei luni să fugi tu dinaintea vrăjmaşilor tăi şi ei să te gonească, au trei zile să fie moarte în pământul tău? Acum, dară, cunoaşte şi vezi ce voiu răspunde Celui ce m-au trimis”.

14 Şi au zis David cătră Gad: „Strâmpt easte mie de tustreale părţile foarte, ci mai bine voiu cădea în mâinile Domnului, că multe sunt îndurările Lui foarte, decât să caz în mâinile oamenilor”.

15 Şi şi-au ales David moartea, şi era zilele seacerii de grâu, şi au dat Domnul moarte în Israil de dimineaţa până la vreamea prânzului, şi au început perirea în norod, şi au murit din norodul Domnului de la Dan şi până la Virsavee şeaptezeci de mii de oameni.

16 Şi au întins îngerul lui Dumnezeu mâna asupra Ierusalimului ca să-l strice, şi s-au făcut milă Domnului de răutate şi au zis îngerului celui ce strica în norod: „Destul e acum, trage mâna ta”. Şi îngerul Domnului era lângă ariia lui Orna Evuzeului.

17 Şi au zis David cătră Domnul, când au văzut el pre îngerul, carele bătea pre norod, şi au zis: „Iată, eu sânt cel ce am păcătuit şi eu sânt păstoriul cel ce am făcut rău, şi aceştia oi ce au făcut? Să fie, dară, mâna Ta preste mine şi preste casa tătâne-mieu”.

18 Şi au venit Gad la David în zioa aceaea şi i-au zis lui: „Suie-te şi pune Domnului jertvenic în ariia lui Orna Ievuzeului”.

19 Şi s-au suit David după cuvântul lui Gad, prorocului, în ce chip i-au poruncit lui Domnul.

20 Şi s-au uitat Orna şi au văzut pre împăratul şi pre slugile lui venind cătră sine, şi au ieşit Orna şi s-au închinat împăratului cu faţa sa pre pământ.

21 Şi au zis Orna: „Ce e că au venit domnulmieu, împăratul, la robul său?” Şi i-au zis David: „Să cumpăr de la tine ariia, ca să zidesc jertvenic Domnului şi să înceate moartea deasupra norodului”.

22 Şi au zis Orna cătră David: „Ia-o, şi să aducă domnul mieu, împăratul Domnului, ce e bine întru ochii lui, iată boii spre ardere de tot, şi roatele şi unealtele boilor în loc de leamne”.

23 Toate au dat Orna împăratului şi au zis Orna cătră împăratul: „Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteaze pre tine!”

24 Şi au zis împăratul cătră Orna: „Nu, ci cumpărând voiu cumpăra de la tine cu preţ, şi nu voiu aduce Domnului Dumnezeului mieu ardere de tot în dar dată”. Şi au cumpărat David ariia şi boii cu argint de cincizeci de sicli.

25 Şi au zidit acolo David jertvenic Domnului, şi au adus ardere şi jertvă de pace, şi au adaos Solomon la jertvenic după aceaea, că dintâiu era mic, şi Domnul s-au milostivit pământului şi au încetat perirea deasupra lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.