×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 21

Vrând a întoarce David foametea cea de trii ani carea au fost trimisă pentru tirăniia lui Saul asupra gavaoniteanilor, după cearerea lor le dă rămăşiţele lui Saul, afară de Memfivoste, să se răstignească, a cărora oasă porunceaşte să se îngroape cu a lui Saul şi a lui Ionatan. Să pomenesc şi patru războa(ie) a lui David asupra celor de alt neam.

1 Şi s-au făcut foamete în zilele lui David trei ani unul după altul, şi au căutat David faţa Domnului şi au zis Domnul:„Pre saul şi pre casa lui strâmbătatea, cu moartea sângiurilor lui, pentru că au omorât pre gavaoniteani”.

2 Şi au chemat împăratul David pre gavaoniteani şi au zis cătră ei. Iară gavaoniteanii nu sânt fiii lui Israil, ci sânt din sângele amoreului, şi fiii lui Israil au jurat lor, şi au cercat Saul să-i ucidă pre ei, pentru râvna ce avea el spre fiii lui Israil şi a lui Iuda.

3 Şi au zis David cătră gavaoniteani: „Ce voiu face voao? Şi cu ce voiu îmblânzi, ca să binecuvântaţi moştenirea Domnului?”

4 Şi au zis lui gavaoniteanii: „Nu easte noao pentru argint sau pentru aur, cu Saul şi cu casa lui, şi nu easte noao ca să omorâm vreun om din tot Israilul”. Şi au zis: „Ce veţi zice voi voiu face voao”.

5 Şi ei zisără cătră împăratul: „Omul acela carele ne-au contenit pre noi şi ne-au gonit pre noi, şi au cugetat să ne piiardă pre noi, să-l piiardem pre el, ca să nu stea el în tot hotarul lui Israil.

6 Daţi noao şeapte bărbaţi din fiii lui şi să-i spânzurăm pre ei Domnului în Gavaonul lui Saul, aleşi Domnului”. Şi au zis împăratul: „Eu voiu da”.

7 Şi s-au făcut milă împăratului de Memfivoste, fiiul lui Ionatan, feciorul lui Saul, pentru jurământul Domnului, cel întră ei şi întră David şi întră Ionatan, feciorul lui Saul.

8 Şi au luat împăratul pre cei doi fii a Resfei, featei lui Aiia, pre carii i-au născut lui Saul, pre Ermoni şi pre Memfivoste, şi pre cei cinci feciori ai Meholiei, featei lui Saul, pre carii i-au născut lui Esdriil, feciorului lui Verzeli, a lui Maulati.

9 Şi au dat pre ei în mâna gavaoniteanilor şi i-au spânzurat pre ei în munte, înaintea Domnului, şi au căzut acolo aceşti şeapte într-un loc, iară ei s-au omorât în zilele ceale mai dintâiu ale seacerii, când încep a să săcera orzurile.

10 Iară Resfa, fata lui Aiia, au luat sac şi şi l-au aşternut pre piiatră la începutul seacerii orzurilor, până au picat preste ei apă din ceriu, şi n-au lăsat pasările ceriului să odihnească preste ei zioa şi fierile ţarinii noaptea.

11 Şi s-au spus lui David toate câte au făcut Resfa, fata lui Aiia, ţiitoarea lui Saul.

12 Şi au mers David şi au luat oasele lui Saul şi oasăle lui Ionatan, fiiului lui, de la oamenii fiilor lui Iavis Galaad, care-i furasă pre ei din uliţa Vetsanei, că acolo au fost pus pre ei cei de alt neam în zioa în carea au bătut cei de alt neam pre Saul în Ghelvue.

13 Şi au adus de acolo oasele lui Saul şi oasele lui Ionatan, fiiului lui, şi au adunat oasele celor spânzuraţi.

14 Şi au îngropat oasăle lui Saul şi oasele lui Ionatan, fiiului lui, şi oasele celor spânzuraţi în pământul lui Veniamin, alăturea în mormântul lui Chis, tatălui lui, şi au făcut toate câte au poruncit împăratul, şi s-au milostivit Dumnezeu spre pământ după aceasta.

15 Şi au mai făcut războiu cei de alt neam cu Israil, şi s-au pogorât David şi slugile lui cu el, şi s-au bătut cu cei de alt neam şi s-au ostenit David.

16 Iară Iesfi, carele era din nepoţii lui Rafa, a căruia suliţă cumpănea trei sute de sicli cumpănitură de aramă, şi el era încins cu sabie şi socotea să lovească pre David.

17 Şi Avesa, feciorul Saruiei, i-au ajutat,a şi au lovit pre cel de alt neam şi l-au omorât, atunci au jurat bărbaţii lui David, zicând: „Nu vei mai ieşi cu noi la războiu, ca să nu stângi lumina lui Israil”.

18 Şi după aceasta, iară s-au făcut războiu în Ghet cu cei de alt neam, atunci au bătut Sevoha al lui Asmatoti pre Sef, cel ce era din nepoţii lui Rafa.

19 Şi s-au mai făcut războiu în Rov cu cei de alt neam, şi au bătut Eleanan, feciorul lui Ariorghim Vetleemiteanul, pre Goliat Gheteul, iară coada suliţii lui era ca sulul ţesătorilor.

20 Şi s-au mai făcut încă războiu în Ghet, şi era un bărbat din Madon, şi deagetele mâinilor şi deagetele picioarelor lui şeasă şi şeasă, doaozeci şi patru la număr, şi acesta era din cei născuţi din Rafa.

21 Şi au ocărât pre Israil şi l-au bătut pre el Ionatan, feciorul lui Semei, fratele lui David.

22 Aceşti patru s-au născut strănepoţi uriiaşilor în Ghet, din casa lui Rafa, şi au căzut în mâna lui David şi în mâna slugilor lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.