×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 2

David, luând poruncă de la Domnul, s-au suit în Hevron şi acolo s-au uns împărat preste casa Iudii. Laudă pre lăcuitorii din Iavisul Galaadului, pentru că au îngropat pre Saul şi pre Ionatan. Avenir face împărat pre Evoste, fiiul lui Saul, preste tot Israilul, şi să face gâlceavă şi războiu întră amândoao căsile.

1 Şi au fost după aceastea, au întrebat David pre Domnul, zicând: „Au sui-mă-voiu întru una din cetăţile Iudei?” Şi au zis Domnul cătră el: „Suie-te”. Şi au zis David: „Unde mă voiu sui?” Şi i-au zis: „În Hevron”.

2 Şi s-au suit David în Hevron, şi amândoao muierile lui, Ahinaam Iezrailteanca şi Avigail, muiarea lui Naval Carmileanului.

3 Şi bărbaţii cei împreună cu el, fieştecarele, şi casa lui, şi lăcuia în cetăţile Hevronului.

4 Şi au venit bărbaţii Iudei, şi au uns pre David acolo, ca să împărăţască preste casa lui Iuda, şi au spus lui David, zicând că oamenii cei din Iavisul Galaaditei au îngropat pre Saul.

5 Şi au trimis David soli la mai-marii Iavisului Galaaditei, şi au zis cătră ei: „Binecuvântaţi sânteţi voi Domnului, căci aţi făcut mila aceasta cu domnul vostru, Saul, unsul Domnului, şi l-aţi îngropat pre el şi pre Ionatan, fiiul lui.

6 Şi acum să facă Domnul cu voi milă şi adevăr, şi încă şi eu voiu face cu voi binele acesta, pentru că aţi făcut lucrul acesta.

7 Şi acum, să se întărească mâinile voastre, şi fiţi feciori tari, măcar că au murit domnul vostru, Saul, că pre mine m-au uns casa lui Iuda împărat preste sine”.

8 Iară Avenir, feciorul lui Nir, mai-marele oştilor lui Saul, luând pre Ievoste, fiiul lui Saul, l-au suit pre el din tabără în Manaem.

9 Şi l-au făcut împărat preste Galaadita şi preste Tasiri, şi preste Iezrail, şi preste Efraim, şi preste Veniamin, şi preste tot Israilul.

10 De patruzeci de ani era Ievoste, fiiul lui Saul, când s-au făcut împărat preste Israil, şi doi ani au împărăţit afară de casa lui Iuda, carii urma după David.

11 Şi au fost zilele în care au împărăţit David în Hevron preste casa lui Iuda şeapte ani şi şease luni.

12 Şi au ieşit Avenir, feciorul lui Nir, şi slugile lui Ievoste, fiiului lui Saul, din Manaem în Gavaon.

13 Şi Ioav, fiiul lui Saruiia, şi slugile lui David au ieşit din Hevron, şi s-au întâmpinat unii cu alţii la izvorul cel din Gavaon deodată, şi au şezut aceştia dincoace de izvor, şi aceia dincolo de izvor.

14 Şi au zis Avenir cătră Ioav: „Să se scoale voinicii şi să se joace înaintea noastră!” Şi au zis Ioav: „Să se scoale!”

15 Şi s-au sculat, şi au trecut cu număr din Veniamin doisprăzeace voinici de a lui Ievoste, feciorului lui Saul, şi doisprăzeace din voinicii lui David.

16 Şi au prins fieştecarele cu mâna capul deaproapelui său, şi sabiia sa în coastele deaproapelui său, şi au căzut deodată, şi s-au chemat numele locului aceluia Partea Pânditorilor, carea easte în Gavaon.

17 Şi s-a făcut bătaie tare foarte în zioa aceaea, şi au fugit Avenir şi bărbaţii lui Israil dinaintea slugilor lui David.

18 Şi au fost acolo trei feciori ai lui Saruiia, Ioav şi Avesa şi Asail, iară Asail era uşor de picioare, ca o căprioară de câmp.

19 Şi au alergat Asail după Avenir, şi mergând nu s-au abătut de-a dreapta sau de-a stânga, ca să nu gonească pre Avenir.

20 Şi au căutat Avenir înapoi şi au zis: „Au tu eşti Asail?” Şi au zis: „Eu sânt”.

21 Şi au zis Avenir cătră el: „Abate-te de-a dreapta au de-a stânga, şi prinde pre unul din slugi, şi ia toate armele lui”. Şi nu au vrut Asail să se abată de după dânsul.

22 Şi au mai adaos încă Avenir, zicând cătră Asail: „Depărtează-te de la mine, ca să nu te lovesc la pământ, şi cum voiu râdica faţa mea cătră Ioav?

23 Şi unde sânt aceastea? Întoarce-te la Ioav, fratele tău!” Şi nu au vrut să se abată în laturi, şi l-au lovit pre el Avenir cu coada suliţii în deşert, şi au trecut suliţa până dinapoia lui, şi au căzut şi au murit întru acel loc, şi au fost, tot cel ce vinea până la locul unde au căzut Asail şi au murit să ferea.

24 Şi au gonit Ioav şi Avesa pre Avenir, şi soarele au apus, şi ei au venit până la dealul lui Aman, care easte în faţa Gai(i), calea pustiei Gavaonului.

25 Şi s-au adunat fiii lui Veniamin, cei de după Avenir, şi s-au făcut într-o adunare, şi au stătut pre vârful unui deal.

26 Şi au strigat Avenir cătră Ioav şi au zis: „Au până la învingere va mânca sabiia? Au nu ştii că amară sânt ceale de pre urmă? Şi până când nu vei zice norodului să se întoarcă de după fraţii noştri?”

27 Şi au zis Ioav: „Viu e Domnul, că de n-ai fi grăit atunci, de astă dimineaţă s-ar fi întors norodul de după fratele său”.

28 Şi au trâmbitat Ioav cu trămbiţa, şi au stătut tot norodul, şi nu au mai alergat după fiii lui Israil, şi n-au mai adaos încă a să bate.

29 Iară Avenir şi bărbaţii lui s-au dus spre apus toată noaptea aceaea, şi trecând Iordanul, au mers tot şesul, şi au venit la tabără.

30 Şi Ioav s-au întors de după Avenir, şi adunând tot norodul l-au numărat, şi nu s-au aflat din slugile lui David noaosprăzeace bărbaţi şi Asail.

31 Iară slugile lui David au omorât din fiii lui Veniamin, din bărbaţii lui Avenir, trei sute şi şeasezeci de bărbaţi, şi luând pre Asail, l-au îngropat în mormântul tătâne-său, în Vitleem.

32 Şi s-au dus Ioav şi bărbaţii cei cu el toată noaptea, şi li s-au luminat de zio în Hevron.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.