×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 19

David, mişcându-să de cuvintele lui Ioav, înceată a plânge pre Avesalom şi, iertând pre vrăjmaşii săi, şi-i întoarce, şi de bărbaţii lui Iuda să duce în Ierusalimul lui Semei, care să roagă, îi iartă, şi pre Memfivoste iarăşi priimindu-l, îi porunceaşte să împartă ţarina cu Siva. Îşi ia zioa bună de la Verzeli, ţiind lângă sine pre Hamaam.Iară Israil să ceartă tare cu Iuda pentru David.

1 Şi s-au spus lui Ioav, zicând: „Iată, împăratul plânge şi să tânguiaşte pentru Avesalom”.

2 Şi s-au făcut mântuirea în zioa aceaea în jeale la tot norodul, că au auzit norodul în zioa aceaea, zicând că: „Să întristează împăratul pentru fiiul său”.

3 Şi s-au furişeat norodul în zioa aceaea a întra în cetate, cum să furişează norodul cel ce să ruşinează când fuge de la războiu.

4 Şi împăratul au ascuns faţa sa şi au strigat împăratul cu glas mare, zicând: „Fiiul mieu, Avesalom, Avesalom, fiiul mieu, fiiul mieu”.

5 Şi au întrat Ioav la împăratul în casă şi au zis: „Ruşinat-ai astăzi feaţele tuturor robilor tăi celor ce te-au scos de la moarte pre tine astăzi, şi sufletul fiilor tăi şi al featelor tale, şi sufletul muierilor tale şi sufletul a ţiitoarelor tale,

6 Iubind pre cei ce te urăsc pre tine şi urând pre cei ce te iubesc, şi ai arătat astăzi că nu-ţi easte ţie de boiarii tăi, nici de slugi, că am cunoscut astăzi că, de ar fi trăit Avesalom, toţi noi astăzi am fi morţi, că acesta era drept întru ochii tăi.

7 Şi acum te scoală şi ieşi afară, şi grăiaşte la inimile robilor tăi, că pre Domnul m-am jurat că, de nu vei ieşi afară astăzi, nu va rămânea om cu tine în noaptea aceasta. Şi vei cunoaşte că mai mare e ţie răul acesta decât tot răul ce ţ-au venit ţie din tinereaţele tale până acum”.

8 Şi s-au sculat împăratul şi au şezut în poartă, şi la tot norodul au vestit, zicând: „Iată, împăratul şeade în poartă”. Şi au venit tot norodul înaintea împăratului la poartă. Iară Israil au fugit om în lăcaşul său.

9 Şi era tot norodul pricindu-să întru toate neamurile lui Israil, zicând: „Împăratul David ne-au mântuit pre noi de toţi vrăjmaşii noştri şi el ne-au scos pre noi din mâna celor de alt neam, şi acum au fugit de pre pământ şi de la împărăţiia sa de Avesalom.

10 Şi Avesalom, pre carele l-am uns preste noi, au murit în războiu, şi acum pentru ce voi tăceţi a întoarce pre împăratul?” Şi cuvântul a tot Israilul au venit la împăratul.

11 Şi împăratul David au trimis la Sadoc şi la Aviatar, preoţii, zicând: „Grăiţi cătră bătrânii lui Iuda, zicând: «Pentru ce întârziiaţi a întoarce pre împăratul la casa sa?» Şi cuvântul a tot Israilul au venit la împăratul, în casa lui:

12 «Şi fraţii miei sânteţi voi, oasele meale şi carnea mea, voi, şi pentru ce întârziiaţi a întoarce pre împăratul la casa lui?»

13 Şi ziceţi lui Amesai: «Au nu osul mieu şi carnea mea eşti tu? Şi acum aceastea să facă mie Dumnezeu şi aceastea să-mi adaogă, de nu vei fi tu mai-mare preste oaste înaintea mea în toate zilele, în locul lui Ioav!»”

14 Şi au plecat inima a tot omului lui Iuda, ca a unui om, şi au trimis la împăratul, zicând: „Întoarce-te, tu şi toţi robii tăi!”

15 Şi s-au întors împăratul şi au venit până la Iordan, şi bărbaţii lui Iuda au venit în Galgaala, ca să meargă întru întâmpinarea împăratului, ca să treacă pre împăratul Iordanul.

16 Şi au grăbit Semei, feciorul lui Ghira, fiiului lui Iemini, din Vaurini, şi s-au pogorât cu bărbaţii lui Iuda întru întâmpinarea împăratului David.

17 Şi o mie de bărbaţi cu el din neamul lui Veniamin, şi Siva, sluga casii lui Saul, şi cincisprăzeace fii ai lui cu el şi doaozeci de slugi ai lui cu el, şi au trecut Iordanul înaintea împăratului, şi au slujit slujba, ca să treacă pre împăratul.

18 Şi au trecut trecătoarea, ca să scoale casa împăratului şi ca să facă ce e drept întru ochii lui, iară Semei, feciorul lui Ghira, au căzut preste faţa sa înaintea împăratului, când au trecut el Iordanul.

19 Şi au zis cătră împăratul: „Să nu-mi socotească mie domnul mieu fărădeleagea, şi să nu-ţi aduci aminte de nedreptăţile care ţ-au făcut robul tău în zioa în carea ieşea domnul mieu, împăratul, din Ierusalim, ca să le pună împăratul în inima sa.

20 Că au cunoscut robul tău că eu am păcătuit, şi, iată, eu am venit astăzi mai înainte decât tot Israilul şi decât casa lui Iosif, ca să mă pogor întru întimpinarea domnului mieu, împăratului”.

21 Şi au răspuns Avesa, feciorul Saruiei, şi au zis: „Au pentru aceasta nu să va omorî Semei, pentru că au blăstămat pre unsul Domnului?”

22 Şi au zis David: „Ce e mie şi voao, fiii Saruiei, pentru ce vă faceţi astăzi mie împotrivnici? Astăzi nu să va omorî nici un om din Israil, că nu ştiu de voiu împărăţi eu astăzi preste Israil”.

23 Şi au zis împăratul cătră Semei: „Nu vei muri”. Şi s-au jurat lui împăratul.

24 Şi şi Memfivoste, feciorul lui Ioanatan, fiiului lui Saul, s-au pogorât întru întâmpinarea împăratului şi n-au grijit picioarele sale, nici şi-au tăiat unghile sale, nici şi-au tocmit mustaţa sa, şi hainele sale nu şi-au spălat, din zioa în care s-au dus împăratul, până în zioa în care au venit el cu pace.

25 Şi au fost când întra în Ierusalim întru întâmpinarea împăratului, şi i-au zis lui împăratul: „Pentru ce nu ai mers cu mine, Memfivoste?”

26 Şi au zis Memfivoste cătră împăratul: „Domnul mieu, împărate, robul mieu m-au înşelat, că au zis sluga ta lui: „Pune şeaoa pre asină şi să încalec şi să merg cu împăratul!” Că şchiop e robul tău.

27 Şi au grăit rău de robul tău cătră domnul mieu, împăratul, şi domnul mieu, împăratul, ca îngerul lui Dumnezeu, şi fă ce e bine întru ochii tăi.

28 Că nu au fost toată casa tătâne-mieu fără numai oameni de moarte înaintea domnului mieu, împăratului, iară tu ai pus pre robul tău întră cei ce mânâncă din masa ta, şi ce îndreptare mai easte mie, sau ce pociu striga încă cătră împăratul?”

29 Şi au zis lui împăratul: „Pentru ce mai grăieşti încă cuvintele tale? Zis-am: «Tu şi Siva împărţiţi ţarina!»”

30 Şi au zis Memfivoste cătră împăratul: „Şi toate să le ia după ce au venit domnul mieu, împăratul, cu pace la casa sa”.

31 Şi Verzeli Galaaditeanul s-au pogorât din Roghelim şi au trecut cu împăratul Iordanul, ca să-l petreacă pre el Iordanul.

32 Iară Verzeli era om bătrân foarte, fiiu de optzeci de ani, acesta au hrănit pre împăratul când lăcuia el în Manaim, că era om mare foarte.

33 Şi au zis împăratul cătră Verzeli: „Tu treci cu mine, şi eu voiu hrăni bătrâneaţăle tale cu mine în Ierusalim”.

34 Şi au zis Verzeli cătră împăratul: „Câte sânt zilele anilor vieţii meale, ca să mă suiu cu împăratul în Ierusalim?

35 Om de optzeci de ani sânt eu astăzi, au, doară, cunoaşte-voiu întră bine şi întră rău? Au cunoaşte-va încă robul tău ce va mânca sau ce va bea? Au auzi-voiu încă glasul cântătorilor? Au al cântăreaţelor? Şi pentru ce să mai fie robul tău sarcină preste domnul mieu, împăratul?

36 Căci puţin va treace robul tău Iordanul cu împăratul, şi pentru ce-mi răsplăteaşte mie împăratul răsplătirea aceasta?

37 Să se întoarcă, dară, robul tău şi să moriu în cetatea mea, lângă mormântul tatălui mieu şi a mumei meale.

38 Şi, iată, robul tău Hamaam, fiiul mieu, va treace cu domnul mieu, împăratul, fă cu el ce e bine întru ochii tăi”. Şi au zis împăratul: „Cu mine să treacă Hamaam, şi eu voiu face cu el ce e bine întru ochii miei, şi oricâte vei pofti de la mine voiu face ţie”.

39 Şi au trecut tot norodul Iordanul, şi împăratul au trecut, şi au sărutat împăratul pre Verzeli şi bine l-au cuvântat pre el, şi s-au întors la casa sa.

40 Şi au trecut împăratul în Galgala şi Hamaam au trecut cu el, şi tot norodul lui Iuda au trecut cu împăratul, şi încă jumătate din norodul lui Israil.

41 Şi, iată, tot omul lui Israil au venit la împăratul şi au zis cătră împăratul: „Pentru ce te-au furat pre tine fraţii noştri, bărbaţii lui Iuda? Şi au trecut pre împăratul şi casa lui Iordanul? Şi toţi bărbaţii lui David cu dânsul”.

42 Şi au răspuns tot bărbatul lui Iuda cătră bărbaţii lui Israil şi au zis: „Căci să apropie de mine împăratul şi pentru căci aşea te-ai măniiat pentru cuvântul acesta? Au, doară, mâncare am mâncat de la împăratul, au dare au dat? Au râdicare au râdicat noao?”

43 Şi au răspuns bărbatul lui Israil bărbatului lui Iuda şi au zis: „Zeace mâni sânt mie întru împăratul, şi cel întâiu născut eu sânt, au tu? Încă şi întru David sânt mai mult decât tine şi pentru ce m-ai batjocorit şi nu s-au socotit cuvântul mieu cel dintâiu cătră Iuda, ca să întorc pre împăratul mieu?” Şi s-au întărit cuvântul bărbatului lui Iuda mai mult decât cuvântul bărbatului lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.