×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 18

Avesalom, biruit fiind în războiu şi fiind spânzurat de stăjeariu, l-au omorât Ioav; carea, auzind David, l-au plâns cu amar.

1 Şi au numărat David tot norodul cel ce era şi au pus preste ei mai-mari preste mii şi preste sute.

2 Şi au trimis a treia parte din norod cu mâna lui Ioav, şi a treia parte cu mâna lui Avesa, feciorul Saruiei, fratele lui Ioav, şi a treia cu mâna lui Eti Gheteul, şi au zis David cătră norod: „Ieşind, voiu ieşi şi eu cu voi”.

3 Şi zisără: „Să nu ieşi, că de vom fugi, nu vor pune preste noi inimă, şi de vom muri jumătate din noi, nu vor pune preste noi inimă, că tu eşti ca noi zeace mii. Şi acum, mai bine va fi să fii tu noao în cetate ajutoriu, ca să ne ajuţi”.

4 Şi au zis cătră ei împăratul: „Ce va plăcea întru ochii voştri voiu face”. Şi au stătut împăratul de laturea porţii, şi tot norodul ieşea cu sutele şi cu miile.

5 Şi au poruncit împăratul lui Ioav şi lui Avesa şi lui Eti, zicând: „Ţineţi-mi mie pre pruncul Avesalom!” Şi tot norodul au auzit pre împăratul poruncind tuturor boiarilor pentru Avesalom.

6 Şi au ieşit tot norodul în dumbravă împrotiva lui Israil, şi s-au făcut războiu în dumbrava lui Efraim.

7 Şi au căzut acolo norodul lui Israil înaintea slugilor lui David, şi s-au făcut înfrângere mare în zioa aceaea, ca la vro doaozeci de mii de bărbaţi.

8 Şi s-au făcut acolo războiu răschirat preste faţa a tot pământul, şi pre mai mulţi din norod au mâncat dumbrava decât sabiia în zioa aceaea.

9 Şi s-au întâmpinat Avesalom cu slugile lui David, şi Avesalom era călare pre muşcoiul său, şi au întrat muşcoiul supt desimea unui stăjeariu mare, şi s-au încleştat capul lui în stejeariu, şi au rămas spânzurat întră ceriu şi întră pământ, şi muşcoiul s-au dus de supt el.

10 Şi au văzut un om şi au spus lui Ioav, şi au zis: „Iată, am văzut pre Avesalom spânzurat în stejeariu”.

11 Şi au zis Ioav omului celui ce i-au spus: „Iată, deacă l-ai văzut, pentru ce nu l-ai bătut acolo la pământ, şi eu ţ-aş fi dat ţie zeace sicli de argint şi un brâu”.

12 Şi au zis omul cătră Ioav: „De ai pune tu în mâinile meale o mie de sicli de argint, nu voiu pune mâna mea pre fiiul împăratului, că în urechile noastre au poruncit împăratul ţie şi lui Avesa şi lui Eti, zicând: «Păziţi-mi pre pruncul Avesalom!»

13 Ca să nu faceţi în suflet asupra lui nedreptate, şi tot cuvântul nu să va ascunde de cătră împăratul, şi tu ai sta dimprotivă”.

14 Şi au zis Ioav: „Aceasta eu voiu înceape, nu aşea voiu rămânea înaintea ta”. Şi au luat Ioav trei săgeţi în mâna sa şi le-au înfipt în inima lui Avesalom, încă fiind el viu în inima stăjeariului.

15 Şi l-au încungiurat zeace slugi carii purta armele lui Ioav, şi loviră pre Avesalom şi-l omorâră.

16 Şi au trâmbiţat Ioav cu cornul şi s-au întors norodul, ca să nu gonească dinapoia lui Israil, că nu să îndura Ioav de norod.

17 Şi au luat pre Avesalom şi l-au aruncat într-o prăpastie mare în dumbravă, într-o râpă mare, şi au pus preste el grămadă de pietri mare foarte, şi tot Israilul au fugit om la lăcaşul său.

18 Iară Avesalom, încă fiind viu, au luat şi şi-au pus şie stâlp în care s-au prins, în Valea Împăratului, că au zis că nu are el fecior ca să se pomenească numele lui, şi au numit stâlpul pre numele său, şi l-au chemat pre el Mâna lui Avesalom până în zioa aceasta.

19 Şi Ahimaas, feciorul lui Sadoc, au zis: „Voiu alerga şi voiu binevesti împăratului, că i-au făcut lui Domnul judecată din mâna vrăjmaşilor lui”.

20 Şi au zis Ioav lui: „Tu nu eşti om de bune veşti în zioa aceasta, şi într-altă zi vei binevesti, iară în zioa de astăzi nu vei vesti bine, de vreame ce au murit fiiul împăratului”.

21 Şi au zis Ioav lui Husi: „Mergând, spune împăratului câte ai văzut” şi s-au închinat Husi lui Ioav şi s-au dus.

22 Şi au adaos încă Ahimaas, feciorul lui Sadoc, şi au zis cătră Ioav: „Şi fie ce va fi, că voiu alerga şi eu după Husi!” Şi au zis Ioav: „Pentru ce să alergi tu, fiiul mieu? Vino, că, de vei mearge, nu-ţi easte ţie de folos veastea bună”.

23 Şi au zis Ahimaas: „Numai ce voiu alerga”. Şi au zis Ioav lui: „Aleargă!” Şi au alergat Ahimaas pre calea şesului şi au întrecut pre Husi.

24 Şi David şedea întră doao porţi şi s-au dus străjeariul în cerdacul porţii la zid şi râdicându-şi ochii săi, au văzut, şi, iată, un om alergând sângur înaintea lui.

25 Şi au strigat străjariul şi au spus împăratului, şi au zis împăratul: „De easte sângur, bune veşti sânt în gura lui”. Şi mergând, mergea şi să apropiia.

26 Şi au văzut străjeariul alt om alergând, şi au strigat străjeariul cătră poartă şi au zis: „Iată, şi alt om aleargă sângur”. Şi au zis împăratul: „Şi acesta e bun vestitoriu”.

27 Şi au zis străjariul: „Eu văz alergătura cea dintâiu ca alergătura a lui Ahimaas, feciorul lui Sadoc”. Şi au zis împăratul: „Om bun e acesta şi cu veaste bună vine”.

28 Şi au strigat Ahimaas şi au zis cătră împăratul: „Pace!” Şi s-au închinat împăratului cu faţa sa la pământ şi au zis: „Bine e cuvântat Domnul Dumnezeul tău, Cela ce au închis pre oamenii cei ce rădicasă mâna lor asupra domnului mieu, împăratului”.

29 Şi au zis împăratul: „Pace e pruncului Avesalom?” Şi au zis Ahimaas: „Văzut-am mulţime mare veselindu-să, când au trimis Ioav, robul împăratului, pre robul tău, şi n-am cunoscut ce e acolo”.

30 Şi au zis împăratul: „Întoarce-te şi stăi aici”. Şi s-au întors şi au stătut.

31 Şi, iată, Husi după el au venit şi au zis împăratului: „Veaste bună aduc domnului mieu, împăratului, că au făcut judecată ţie Domnul astăzi din mâna tuturor celor ce s-au sculat asupra ta”.

32 Şi au zis împăratul cătră Husi: „Easte pace pruncului Avesalom?” Şi au zis Husi: „Fie ca pruncul acesta vrăjmaşii domnului mieu, împăratului, şi toţi câţi s-au sculat asupra lui cu reale”.

33 Şi s-au turburat împăratul şi s-au suit în foişorul cel deasupra porţii, şi au plâns şi aşea au zis când plângea pre el: „Fiiul mieu, Avesalom, fiiul mieu, fiiul mieu, Avesalom, cine va da moartea mea pentru tine? Eu pentru tine,a Avesaloame, fiiul mieu, fiiul mieu!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.