×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 17

Husi răsipeaşte sfatul lui Ahitofel de-a năvăli îndată asupra lui David şi acesta vesteaşte lui David prin soli, carele cu sfatul lui Husi treace Iordanul, pentru aceaea, Ahitofel s-au spânzurat; trei priiateni aduc daruri lui David, ca nu cumva norodul lui, lipsindu-să, să slăbească.

1 Şi au zis Ahitofel cătră Avesalom: „Aleage-voiu mie doaosprăzeace mii de bărbaţi, şi mă voiu scula şi voiu goni pre David într-această noapte.

2 Şi voiu veni asupra lui, şi el fiind ostenit şi cu mâinile slabe, voiu spăriia pre el, şi va fugi tot norodul cel cu el şi voiu bate pre împăratul sângur.

3 Şi voiu întoarce pre tot norodul la tine, precum să întoarce mireasa cătră bărbatul său, că sufletul numai a unui om cauţi tu, şi la tot norodul va fi pace”.

4 Şi s-au părut drept cuvântul acesta întru ochii lui Avesalom şi întru ochii tuturor bătrânilor lui Israil.

5 Şi au zis Avesalom: „Chemaţi şi pre Husi a lui Arahi, şi vom auzi şi ce e şi în gura lui”.

6 Şi au întrat Husi la Avesalom, şi au grăit Avesalom cătră dânsul, zicând: „După cuvântul acesta au grăit Ahitofel, face-vom după cuvântul lui? Iară de nu, grăiaşte tu!”

7 Şi au zis Husi cătră Avesalom: „Nu easte bun sfatul acesta care l-au dat Ahitofel de astădată”.

8 Şi au zis Husi: „Tu ştii pre tatăl tău şi pre toţi bărbaţii lui că sânt tari foarte, şi sânt amărâţi cu sufletul lor, ca o ursoaie lipsită de pui în ţarină, şi ca o scroafă sălbatecă în câmp, şi tatăl tău e bărbat războinic şi nu va lăsa să odihnească norodul.

9 Că, iată, el acum easte ascuns în vreun munte sau în vreun loc, şi va fi când va cădea preste ei la început, şi va auzi cel ce aude, şi va zice: «S-au învins norodul cel de după Avesalom!»

10 Şi el easte încă fiiul puterii, a căruia inimă easte, ca inima leului topind să va topi, că ştie tot Israilul că tatăl tău e tare, şi fiii puterii toţi cei ce sânt cu ei.

11 Aşea-ţi dau eu sfat, ca să aduni la tine tot Israilul, de la Dan până la Virsavee, ca năsipul mării de mult, şi faţa ta să meargă în mijlocul lor.

12 Şi vom mearge asupra lui ori în ce loc îl vom afla, şi vom tăbărî asupra lui cum cade roaoa pre pământ, şi nu vom lăsa din el şi din toţi bărbaţii cei ce sânt cu el nici unul.

13 Şi de să va trage în cetate, va lua tot Israilul funi asupra cetăţii aceiia, şi o vom trage până în părău, cât nu va rămânea acolo nici piiatră”.

14 Şi au zis Avesalom şi tot Israilul: „Mai bun e sfatul lui Husi a lui Arahil decât sfatul lui Ahitofel”. Şi Domnul au poruncit să răsipească sfatul cel bun a lui Ahitofel, ca să aducă Domnul preste Avesalom toate realele.

15 Şi au zis Husi a lui Arahi cătră Sadoc şi cătră Aviatar, preoţii: „Aşea şi aşea au sfătuit Ahitofel pre Avesalom şi pre bătrânii lui Israil, şi aşea şi aşea am sfătuit eu.

16 Şi acum trimiteţi degrabă şi daţi ştire lui David, zicând: «Să nu rămâi la noapte în câmpiile pustiei, ci grăbeaşte şi treci», ca nu cumva să pleace pre împăratul şi pre tot norodul cel cu el”.

17 Iară Ionatan şi Ahimaas sta la Fântâna lui Roghil, şi au mers slujnica şi le-au spus lor, iară ei au mers şi au spus împăratului David, că nu să putea ivi să între în cetate.

18 Şi i-au văzut pre ei o slugă şi au spus lui Avesalom, şi s-au dus amândoi curând şi au întrat în casa unui om în Vaurimi, şi era la el o groapă în curte, şi s-au pogorât acolo.

19 Şi au luat muiarea, şi au întins acoperemânt preste faţa gropii, şi zbicea pre el arafot, şi nu s-au ştiut cuvântul.

20 Şi au venit slugile la muiare acasă, a lui Avesalom, şi au zis: „Unde e Ahimaas şi Ionatan?” Şi le-au zis lor muiarea: „Trecură şi puţână apă cerură”. Şi n-au aflat şi s-au întors în Ierusalim.

21 Şi au fost după ce s-au dus, ei au ieşit din groapă, şi s-au dus şi au spus împăratului David, şi au zis lui: „Sculaţi-vă şi treaceţi curând apa, că aceastea au sfătuit Ahitofel asupra voastră”.

22 Şi s-au sculat David şi tot norodul cel cu el şi au trecut Iordanul până la lumina dimineţii, până la unul nu au rămas care să nu fie trecut Iordanul.

23 Iară Ahitofel, văzând că nu s-au făcut sfatul lui, şi-au înşelat asina sa şi s-au sculat, şi s-au dus la casa sa şi la cetatea sa, şi au dat porunci căsii sale, şi s-au spânzurat şi au murit, şi s-au îngropat în mormântul tătâne-său.

24 Şi David au trecut în Manaim, iară Avesalom au trecut Iordanul, el şi tot bărbatul lui Israil cu el.

25 Şi au pus Avesalom pre Amasai în locul lui Ioav preste puteri, şi Amesai era fiiul unui bărbat, anume Ieter Israilteanul, acesta au întrat la Avighea, fata lui Iese, sora Saruiei, mumei lui Ioav.

26 Şi au tăbărât Avesalom şi tot Israilul în pământul Galaadului.

27 Şi au fost când au întrat David în Manaim, şi Esvi, fiiul lui Naas, din Ravotul fiilor lui Amon, şi Mahir, fiiul lui Amiil din Lodavar, şi Verzeli Galaaditeanul din Roghelim,

28 Au adus zeace lăzi învăluite, şi zeace căldări şi vase de lut şi grâu şi orz şi făină şi pielm şi bob şi linte şi pâini.

29 Şi miiare şi unt şi oi şi brânză de vaci, şi au adus lui David şi norodului celui cu el să mănânce, că au zis: „Norodul au flămânzit, s-au ostenit şi au însătat în pustie”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.