×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 12

David cu pildă de la Natan, prorocul, certându-să, să judecă pre sine, de unde multe primejdii viitoare îi vesteaşte Natan, prin care părându-i rău de păcatul său, i să iartă greşala rămâind pedeapsa; şi după ce moare pruncul, să naşte Solomon; iară cetatea Gavatului cu mare izbândă să ia, şi cununa de pre capul lui Molohom, împăratului, şi pre norod rău l-au pedepsit.

1 Şi au trimis Domnul pre Natan, prorocul, la David, şi au întrat la el, şi i-au zis lui: „Spune-mi mie judecată? Doi oameni era într-o cetate, unul bogat, şi unul sărac.

2 Şi cel bogat avea turme şi ciurzi multe foarte.

3 Iară cel sărac nu avea nimica, fără numai o mieluşea mică, carea o cumpărasă, şi o au ţinut, şi o au hrănit, şi o au crescut împreună cu sine şi împreună cu fiii săi, din pâinea lui mânca şi din păharul lui bea, şi în sânul lui dormea, şi era lui ca o fiică.

4 Şi venind un călătoriu la omul cel bogat, nu s-au îndurat să ia din turmele sale şi din ciurzile sale, ca să facă străinului carele venisă la el, ci au luat mieluşeaoa omului celui sărac, şi o au făcut omului carele venisă la el”.

5 Şi s-au mâniiat David cu iuţime foarte pre om, şi au zis David cătră Natan: „Viu e Domnul, că fiiul morţii easte omul carele au făcut aceasta.

6 Şi mieluşeaoa o va plăti înşeptit, pentru că au făcut cuvântul acesta şi pentru că nu i s-au făcut milă”.

7 Şi au zis Natan cătră David: „Tu eşti omul, carele au făcut aceasta? Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Eu sânt Cel ce te-am uns pre tine împărat preste Israil, şi Eu sânt Cel ce te-am mântuit din mâna lui Saul.

8 Şi am dat ţie casa domnului tău, şi muierile domnului tău în sinul tău, şi am dat ţie casa lui Israil şi a lui Iuda, şi de sânt aceastea puţin, voiu adaoge ţie ca aceastea.

9 Pentru ce ai urgisit cuvântul Domnului, ca să faci rău întru ochii Lui? Pre Urie Heteul l-ai omorât cu sabiia şi pre muiarea lui o ai luat ţie muiare, şi pre el l-ai ucis cu sabiia fiilor lui Amon.

10 Şi acum nu să va depărta sabiia din casa ta până în veac, pentru că M-ai urgisit pre Mine, şi ai luat pre muiarea lui Urie Heteului, ca să-ţi fie ţie muiare».

11 Aceastea zice Domnul: «Iată, Eu râdic asupra ta reale din casa ta, şi voiu lua pre muierile tale înaintea ochilor tăi şi le voiu da deaproapelui tău, şi să va culca cu muierile tale înaintea soarelui acestuia.

12 Că tu ai făcut întru ascuns, şi Eu voiu face cuvântul acesta înaintea a tot Israilul, şi înaintea soarelui acestuia»”.

13 Şi au zis David lui Natan: „Păcătuit-am Domnului”. Şi au zis Natan cătră David: „Şi Domnul au mutat păcatul tău, şi nu vei muri.

14 Iară pentru că întărâtând ai întărâtat pre vrăjmaşii Domnului cu lucrul acesta, şi fiiul tău, carele s-au născut ţie, cu moarte va muri”.

15 Şi s-au dus Natan în casa sa, şi au bătut Domnul pre pruncul carele l-au născut lui David muiarea lui Urie, şi s-au bolnăvit.

16 Şi s-au rugat David lui Dumnezeu pentru prunc, şi au ajunat David ajun, şi întrând au mas, şi au dormit pre pământ.

17 Şi au venit la el bătrânii casăi lui să-l scoale pre el de pre pământ, ci nu au vrut, nici au mâncat cu ei pâine.

18 Şi au fost în zioa a şeaptea, au murit pruncul, şi s-au temut slugile lui David să-i spuie că au murit pruncul, că au zis:„Iată, când trăia încă pruncul am grăit cătră el, şi nu au ascultat de glasul nostru, şi cum vom zice cătră el că au murit pruncul, şi va face reale”.

19 Şi au priceput David că slugile sale şoptesc, au socotit că au murit pruncul, şi au zis David cătră slugile sale: „Au murit-au pruncul?” Iară ei au zis: „Murit”.

20 Şi sculându-să David de pre pământ, s-au spălat şi s-au uns, şi şi-au schimbat hainele sale, şi întrând în Casa lui Dumnezeu s-au închinat Lui, şi au întrat în casa sa şi au cerut pâine să mânce, şi, puindu-i lui pâine, au mâncat.

21 Şi au zis slugile lui cătră el: „Ce easte cuvântul acesta care l-ai făcut pentru prunc? Că până trăia încă pruncul, plângeai şi ajunai şi privegheai, iară după ce au murit pruncul, te-ai sculat şi ai mâncat pâine şi ai beut”.

22 Şi au zis David: „Până când trăia încă pruncul, am ajunat şi am plâns, că am zis: «Cine ştie de mă va milui Domnul, şi va trăi pruncul?»

23 Şi acum au murit, pentru ce, dară, să ajun, au, doară, mai putea-l-voiu întoarce pre el? Eu voiu mearge la el, iară el mai mult nu să va întoarce la mine”.

24 Şi au mângăiat David pre Virsavee, muiarea sa, şi au întrat la ea, şi au dormit cu ea, şi au zemislit, şi au născut fiiu, şi au chemat numele lui Solomon, şi Domnul l-au iubit pre el.

25 Şi au trimis prin mâna lui Natan, prorocul, şi au chemat numele lui Iededi, în cuvântul Domnului.

26 Iară Ioav au dat războiu în Ravat asupra fiilor lui Amon, şi au luat cetatea împărăţiei.

27 Şi au trimis Ioav vestitoriu la David, şi au zis: „Dat-am războiu în Ravat, şi am luat cetatea apelor.

28 Şi acum adună rămăşiţele norodului şi tăbăreaşte asupra cetăţii, şi mai înainte o ia, ca să nu iau eu mai înainte cetatea şi să se chiiame numele mieu preste ea”.

29 Şi au adunat David tot norodul şi au mers în Ravat, şi au dat războiu asupra ei, şi o au luat.

30 Şi au luat cununa lui Molohom, împăratului lor, de pre capul lui, cumpănitura ei era un talant de aur şi de piiatră scumpă, şi au fost pusă pre capul lui David, şi au luat din cetate prăzi multe foarte.

31 Şi pre norodul cel dintru ea l-au scos afară şi l-au pus la ferestrău şi la ciulinii cei de fier şi la cuţitele ceale de fier, şi i-au trecut pre ei prin cărămidărie, şi aşea au făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon, şi s-au întors David şi tot Israilul în Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.