×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 9

Dumnezeu binecuvântă pre Noe şi pre feciorii lui, şi toate ceale ce viiază împreună cu peştii le dă lor să le fie de mâncare, iară cu sânge a mânca îi opreaşte; cu curcubeu să întăreaşte legătură între Dumnezeu şi între om, că nu va mai fi potop de apă. Noe să îmbată şi râde de el Ham, feciorul lui, să blastămă Ham în Hanaan, feciorul său, Sim, şi Iafet să binecuvintează.

1 Şi bine au cuvântat Dumnezeu pre Noe şi pre feciorii lui, şi le-au zis lor: „Creaşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul, şi-l stăpâniţi pre el.

2 Şi tremurul şi frica voastră va fi preste toate fierile pământului şi preste toate paserile ceriului şi preste toate câte să mişcă pre pământ şi preste toţi peştii mării, supt mâinile voastre le-am dat.

3 Şi tot ce să mişcă şi viiază va fi voao de mâncare, ca buruianele de ierburi le-am dat voao toate.

4 Fără numai carne cu sângele sufletului să nu mâncaţi.

5 Pentru că şi sângele sufletelor voastre îl voiu ceare din mâna tuturor fierilor, şi din mâna omului fratelui voiu ceare sufletul omului.

6 Cel ce va vărsa sângele omului, pentru sângele aceluia sângele lui să va vărsa, că după chipul lui Dumnezeu am făcut pre om.

7 Iară voi creaşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi pre el”.

8 Şi au grăit Dumnezeu lui Noe şi feciorilor lui cu dânsul, zicând:

9 „Iată, Eu puiu legătura Mea cu voi şi cu seminţiia voastră după voi.

10 Şi cu tot sufletul viu, ce easte cu voi din paseri şi din dobitoace, şi din toate fierile pământului câte sânt cu voi din toate, care au ieşit din corabie.

11 Şi voiu pune legătura Mea cu voi, şi nu va muri mai mult tot trupul de apa potopului şi nu va fi mai mult potop de apă, care să strice tot pământul”.

12 Şi au zis Domnul Dumnezeu cătră Noe: „Acesta easte sămnul legăturii care-l dau Eu întră Mine şi întră voi, şi întră tot sufletul viu, care easte cu voi întru neamuri veacinice.

13 aCurcubeul Mieu îl puiu pre noor, şi va fi semn de legătură întră Mine şi întră pământ.

14 Şi va fi când voiu noora noori pre pământ, să va arăta curcubeul pre noori.

15 Şi-Mi voiu aduce aminte de legătura Mea, carea easte întră Mine şi întră voi, şi întră tot sufletul viu în tot trupul, şi nu va mai fi potop de apă, ca să piiară tot trupul.

16 Şi va fi curcubeul Mieu pre noori şi-l voiu vedea, ca să-Mi aducă aminte de legătura cea veacinică întră Mine şi întră pământ, şi întră sufletul viu care easte în tot trupul pre pământ”.

17 Şi au zis Dumnezeu lui Noe: „Acesta easte sămnul legăturii care l-am pus întră Mine şi întră tot trupul ce easte pre pământ”.

18 Şi era feciorii lui Noe, carii au ieşit din corabie: Sim, Ham, Iafet, iară Ham era tată lui Hanaan; aceşti trei sânt feciorii lui Noe.

19 Dintru aceştia s-au râsipit preste tot pământul.

20 Şi au început Noeb, om lucrătoriu de pământ, şi au sădit vie.

21 Şi au beut din vin şi s-au îmbătat şi s-au golit în casa sa.

22 Şi au văzut Ham, tatăl lui Hanaan, goliciunea tătâne-său.

23 Şi ieşind afară, au spus celor doi fraţi ai săi, iară Sim şi Iafet, luând o haină, o au pus pre amândoi umerii săi şi s-au dus cu dosul înainte şi au acoperit goliciunea tătâne-său, şi feaţele lor căuta îndărăpt, şi n-au văzut goliciunea tătâne-său.

24 Şi s-au trezit Noe de vin, şi au cunoscut câte i-au făcut lui feciorul său cel mai tânăr, şi au zis:

25 „Blăstămat să fie Hanaan, prunculc, slugă va fi fraţilor săi”. Şi au zis: „Binecuvântat Domnul Dumnezeu lui Sim, şi va fi Hanaan, pruncul, slugă lui.

26 Înmulţască Dumnezeu pre Iafet, şi să lăcuiască în lăcaşurile lui Sim, şi să fie Hanaan slugă lui”.

27 Şi au trăit Noe după potop ani trei sute şi cincizeci.

28 Şi au fost toate zilele lui Noe noao sute şi cincizeci de ani, şi au murit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.