×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 49

Iacov binecuvântă pre toţi fiii săi, şi, pre unii pentru păcatele lor dojenindu-i, ceale ce li să vor întâmpla le spune; apoi, arătându-le locul îngropării sale, moare.

1 Şi au chemat Iacov pre feciorii săi, şi le-au zis lor: „Adunaţi-vă, să vă spuiu voao ce va întimpina pre voi în zilele ceale de apoi.

2 Adunaţi-vă şi mă ascultaţi pre mine, fiii lui Iacov, ascultaţi pre Israil, ascultaţi pre tatăl vostru.

3 Ruvin, cel întâiu născut al mieu, tu, tăriia mea şi începutul fiilor miei, cumplita te-ai purtat, cumplit şi îndărăptnic, sumeţitu-te-ai ca apa, să nu fierbib.

4 Că te-ai suit pre patul tătâne-tău, atunci ai spurcat aşternutul pre care te-ai suit.

5 Simeon şi Levi, fraţi, carii au plinit nedreptatea voiei sale.

6 În sfatul lor să nu vie sufletul mieu, şi pre adunarea lor să nu să razeme ficaţii mieic, că întru mâniia sa au omorât oameni, şi întru pofta sa au tăiat vinele taurului.

7 Blăstămată mâniia lor, pentru că easte îndărătnică, şi iuţimea lor, că s-au învârtoşeat, împărţi-voiu pre ei întru Iacov şi voiu râsipi pre ei întru Israil.

8 Iudo, pre tine te vor lăuda fraţii tăi, mâinile tale preste spatele vrăjmaşilor tăi. Închina-se-vor ţie fiii tătâne-său.

9 Puiu de leu Iuda, din vlăstare, fiiul mieu, te-ai înălţat, culcându-te ai adormit ca un leu şi ca un puiu de leu. Cine-l va deştepta pre el?

10 Nu va lipsi domn din Iuda şi povăţuitoriu din coapsele lui până vor veni ceale gătite Lui, şi Acela va fi aşteptarea neamurilord.

11 Carele va lega la viţă mânzul Său, şi la mlădiţă mânzul asinei Sale. Spăla-va în vin haina Sa, şi în sânge de struguri veşmântul Său.

12 Mai frumoşi sânt ochii Lui decât vinul, şi dinţii Lui mai albi decât laptele.

13 Zavulon lângă mare va lăcui, şi el la limanul corăbiilor, şi să va întinde până la Sidon.

14 Isahar binele au poftit odihnindu-să în mijlocul sorţilor.

15 Şi, văzind odihna că easte bună şi pământul că easte gras, şi-au pus dedesupt umărul său a să osteni şi s-au făcut bărbat lucrătoriu de pământ.

16 Dan va judeca pre norodul său, ca şi un neam în Israil.

17 Şi să se facă Dan şearpe în cale, pândind în cărare, muşcând călcâiul calului, şi va cădea călăreţul îndărăpt.

18 Aşteptând mântuirea Domnului.

19 Gad, ispită-l va ispiti pre el, şi el va ispiti pre dânsul la picioare.

20 Asir, grasă e pâinea lui, şi el va da hrană boiarilor.

21 Neftalim, trupină, carea răsare odraslă noao şi dă întru odraslă frumseaţă.

22 Fiiu adaos, Iosif, fiiu adaos al mieu dorit, fiiul mieu cel mai tinăr, la mine te întoarce.

23 Asupra căruia împreună sfătuindu-să l-au pârât şi l-au pândit domnii săgetătorilor.

24 Şi au sfărâmat cu tărie arcele lor, şi au slăbit vinele braţelor mâinilor lor prin mâna putearnicului Iacov, de acolo cel ce au întărit pre Israil, de la Dumnezeul tatălui tău.

25 Şi au ajutat ţie Dumnezeul mieu, şi te-au binecuvântat cu binecuvântarea ceriului de sus şi cu binecuvântarea pământului, care are toate pentru binecuvântarea ţiţelor şi a zgăului.

26 Binecuvântarea tătâne-tău şi a mumă-ta mai mult s-au întărit decât binecuvântarea munţilor celor întăriţi şi decât binecuvântările lucrurilor celor veacinice, care vor fi pre capul lui Iosif şi pre creaştetul fraţilor, a cărora povăţuitoriu easte.

27 Veniamin, lup răpitoriu, dimineaţa va mânca încă, şi spre seară va împărţi mâncarea”.

28 Toţi aceştia, fiii lui Iacov, doisprăzeace, şi aceastea au grăit lor tatăl lor şi bine i-au cuvântat pre ei, pre fieştecarele după binecuvântarea sa i-au binecuvântat pre ei.

29 Şi le-au zis lor: „Eu mă voiu pune la norodul mieu, îngropaţi-mă cu părinţii miei în peştera carea easte în ţarina lui Efron Heteul.

30 În peştera cea îndoită, carea easte în preajma Mamvrei, în pământul Hanaan, carea peşteră o au cumpărat Avraam de la Efron Heteul moşie de îngropăciune.

31 Acolo au îngropat pre Avraam şi pre Sarra, muiarea lui, acolo au îngropat pre Isaac şi pre Reveca, muiarea lui, acolo au îngropat pre Liia.

32 În moşiia ţarinei şi a peşterii, carea easte într-însa de la fiii lui Het”.

33 Şi au încetat Iacov a învăţa pre feciorii săi şi, întinzindu-şi picioarele sale pre pat, au murit şi s-au pus la norodul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.