×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 48

Fiind Iacov bolnav, îl cearcă Iosif, a căruia fii, pre Manasi şi pre Efraim, îi priimeaşte Iacov întru ai săi fii şi-i binecuvântează, pre cel mai mic puindu-l înaintea celui mai mare, împrotivindu-să Iosif, şi cu o parte dă mai mult lui Iosif decât celoralalţi fraţi.

1 Şi au fost după aceastea, şi s-au dat de ştire lui Iosif cum că tatăl său boleaşte, şi, luând pre cei doi fii ai săi, pre Manasi şi pre Efraim, au venit la Iacov.

2 Şi s-au spus lui Iacov, zicând: „Iată, fiiul tău, Iosif, vine la tine”. Şi, întărindu-să Israil, au şezut pre pat.

3 Şi au zis Iacov lui Iosif: „Dumnezeul mieu s-au arătat mie în Luza, în pământul Hanaan, şi m-au binecuvântat.

4 Şi mi-au zis mie: «Iată, Eu te voiu creaşte şi te voiu înmulţi şi te voiu face mulţime de neamuri şi voiu da ţie pământul acesta şi seminţiei tale după tine, moşie veacinică».

5 Acum, dară, aceşti doi fii ai tăi, carii s-au născut ţie în pământul Eghiptului mai înainte de ce am venit eu în Eghipt, ai miei sânt, Efraim şi Manasi, ca Ruvin şi ca Simeon vor fi ai miei.

6 Iară fiii pre carii vei naşte după aceasta ai tăi vor fi, pre numele fraţilor săi să vor chema întru sorţile lor.

7 Iară când vineam eu din Mesopotamiia Siriei, au murit Rahil, mumă-ta, în pământul Hanaan, când m-am apropiiat la ipodromul pământului Havrata, venind în Efrata, şi o am îngropat pre ea în calea ipodromului, acesta easte Vitleaem”.

8 Şi, văzind Israil pre feciorii lui Iosif, au zis: „Cine sânt aceştia?”

9 Şi au zis Iosif tătâne-său: „Fiii miei sânt, carii mi-au dat Dumnezeu aici”. Şi au zis Iacov: „Apropie-i la mine, ca să-i binecuvântez”.

10 Iară ochii lui Israil să îngreoiasă la vedeare de bătrâneaţă şi nu putea să vază, şi i-au apropiiat pre ei la dânsul, şi i-au sărutat pre ei şi i-au îmbrăţişeat.

11 Şi au zis Israil cătră Iosif: „Iată, de faţa ta nu m-am lipsit şi, iată, mi-au arătat Dumnezeu şi sămânţa ta”.

12 Şi i-au râdicat pre ei Iosif de la genunchii lui şi s-au închinat lui cu faţa pre pământ.

13 Şi, luând Iosif pre amândoi feciorii săi, pre Efraim în dreapta, de-a stânga lui Israil, iară pre Manasi de-a stânga, în dreapta lui Israil, i-au apropiiat pre ei la dânsul.

14 Şi, întinzind Israil mâna cea dreaptă, o au pus pre capul lui Efraim, şi acesta era cel mai tinăr, şi cea stângă pre capul lui Manasi, schimbându-şi mâinile.

15 Şi i-au binecuvântat pre ei, şi au zis: „Dumnezeu, Cui bine au plăcut înaintea Lui părinţii miei, Avraam şi Isaac, Dumnezeu, Cel ce mă hrăneaşte din tinereaţele meale până în zioa aceasta,

16 Îngerul cel ce m-au scos din toate realele bine să cuvinteaze pre pruncii aceştia şi să se chiiame întru ei numele mieu şi numele părinţilor miei, a lui Avraam şi a lui Isaac, şi să se înmulţască întru mulţime mare pre pământ”.

17 Şi, văzind Iosif că au pus tatăl său mâna cea dreaptă pre capul lui Efraim, i-au părut lui greu şi au apucat Iosif mâna tătâne-său să o ia de pre capul lui Efraim pre capul lui Manasi.

18 Şi au zis Iosif tătâne-său: „Nu aşea, tată, că acesta easte cel întâiu născut, pune dreapta ta pre capul lui”.

19 Şi Iacov nu au vrut, ci au zis: Ştiu, fiiule, ştiu, şi acesta va fi întru norod, şi acesta să va înălţa, ci fratele lui cel mai tinăr mai mare decât el va fi, şi sămânţa lui va fi întru mulţime de neamuri”.

20 Şi bine i-au cuvântat pre ei în zioa aceaea, zicând: „Întru voi bine să va cuvânta Israil, şi să va zice: «Facă-te pre tine Dumnezeu ca pre Efraim şi ca pre Manasi»”. Şi au pus pre Efraim înaintea lui Manasi.

21 Şi au zis Israil lui Iosif: „Iată, eu moriu, şi va fi Dumnezeu cu voi, şi va întoarce pre voi în pământul părinţilor voştri.

22 Iară eu dau ţie Sichima aleasă mai mult decât fraţilor tăi, carea cu sabiia mea şi cu arcul o am luat din mâinile amoreilor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.