×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 46

Iacov, după ce iarăşi îi înnoiaşte Dumnezeu făgăduinţa, cu toţi fiii şi nepoţii săi să pogoară în Eghipt. Iosif îi iasă înainte şi îi zice ca înaintea lui Faraon să se zică ei pre sine păstori de oi.

1 Şi, sculându-să Israil, el însuşi şi toate ale lui, au venit la Fântâna Jurământului şi au făcut jertvă Dumnezeului tătâne-său, Isaac.

2 Şi au zis Dumnezeu lui Israil în vedeniia nopţii, grăind: „Iacove, Iacove!” Iară el au zis: „Ce easte?”

3 Şi i-au zis lui: „Eu sânt Dumnezeul părinţilor tăi, nu te teame a te pogorî în Eghipt, că neam mare te voiu face acolo.

4 Şi Eu Mă voiu pogorî cu tine în Eghipt, şi Eu te voiu înălţa până în sfârşit, şi Iosif va pune mâinile sale pre ochii tăi”.

5 Şi s-au sculat Iacov de la Fântâna Jurământului şi au luat fiii lui Israil pre tatăl său şi averile şi muierile sale, în carăle care le-au trimis Iosif ca să-l aducă pre dânsul.

6 Şi, luând averile sale şi toată agoniseala carea agonisisă în pământul Hanaan, au întrat în Eghipt Iacov şi toată sămânţa lui cu dânsul.

7 Fiii şi fiii fiilor lui cu dânsul, featele şi featele featelor lui, şi toată sămânţa lui au întrat în Eghipt.

8 Iară aceastea sânt numele fiilor lui Israil, carii au întrat în Eghipt împreună cu Iacov, tatăl lor. Iacov şi fiii lui: cel întâiu născut a lui Iacov, Ruvin.

9 Şi fiii lui Ruvin: Enoh şi Falus, Asron şi Harmi.

10 Şi fiii lui Simeon: Iemuil şi Iamin şi Aod şi Ahin şi Saar şi Saul, feciorul Hananiteancii.

11 Şi fiii lui Levi: Ghirson, Cat şi Merari.

12 Şi fiii lui Iuda: Ir şi Avnan şi Silom şi Fares şi Zara; şi au murit Ir şi Avnan în pământul Hanaan. Şi feciorii lui Fares au fost: Esron şi Iemuil.

13 Şi fiii lui Isahar: Tola şi Fua şi Asum şi Samvran.

14 Şi fiii lui Zavolon: Sered şi Alon şi Ahoil.

15 Aceştia sânt feciorii Liei, pre carii i-au născut ea lui Iacov în Mesopotamiia Siriei, şi pre Dina, fata lui, toate sufletele, feciori şi feate treizeci şi trei.

16 Şi fiii lui Gad: Safon şi Anghis şi Sanis şi Tasovan şi Aidis şi Aroidis şi Areilis.

17 Şi fiii lui Asir: Iemna, Iesua şi Ieul şi Variia şi Sara, sora lor. Iară fiii lui Variia: Hovor şi Melhiil.

18 Aceştia sânt fiii Zelfii, pre carea o au dat Lavan Liei, featei sale, carea au născut pre aceştia lui Iacov, şeasăsprăzeace suflete.

19 Şi fiii Rahilei, muierii lui Iacov: Iosif şi Veniamin.

20 Şi au fost fiii lui Iosif în pământul Eghiptului, pre carii i-au născut lui Asineta, fata lui Pentefri, preotul Iliupoliei: Manasi şi Efraim. Şi au fost fiii lui Manasi, pre carii i-au născut lui ţiitoarea Sira: Mahir, şi Mahir au născut pre Galaad, iară fiii lui Efraim, fratele lui lui Manasi: Sutalaam şi Taam. Iară fiii lui Sutalaam: Edom.

21 Iară fiii lui Veniamin: Vala şi Vohor şi Asvil. Şi au fost fiii lui Vala: Ghira şi Noeman şi Anhis şi Ros şi Mamfim. Iară Ghira au născut pre Arad.

22 Aceştia sânt fiii Rahilei, pre carii i-au născut lui Iacov, toate sufletele optsprăzeace.

23 Iară fiii lui Dan: Asom.

24 Şi fiii lui Neftalim: Asiil şi Goni şi Isaar şi Solim.

25 Aceştia sânt fiii Valei, pre carea o au dat Lavan Rahilei, featii sale, carea au născut pre aceştia lui Iacov, toate sufletele şeapte.

26 Iară toate sufletele care au întrat cu Iacov în Eghipt, care au ieşit din coapsele lui, afară de muierile feciorilor lui Iacov, toate sufletele şeasezăci şi şease.

27 Şi feciorii lui Iosif, carii s-au născut lui în pământul Eghiptului, suflete noao. Toate sufletele casii lui Iacov, care au întrat cu Iacov în Eghipt, suflete şeaptezeci şi cinci.

28 Şi pre Iuda l-au trimis înaintea sa la Iosif să-l întimpine pre dânsul la cetatea Iroilor, în pământul Ramesi.

29 Şi, înhămând Iosif carăle sale, s-au suit întru întimpinarea lui Israil, tatălui său, la Cetatea Iroilor, şi, văzându-l pre el, au căzut pre grumazul lui şi au plâns cu plângere multă.

30 Şi au zis Israil cătră Iosif: „Voiu muri de acum, de vreame ce am văzut faţa ta, că tu încă trăieşti”.

31 Şi au zis Iosif cătră fraţii săi: „Suindu-mă, voiu spune lui Faraon şi voiu zice lui: «Fraţii miei şi casa tătâne-mieu au fost în pământul Hanaan, şi acum au venit la mine.

32 Şi sânt ei bărbaţi păstori, că era bărbaţi carii să hrănesc cu dobitoace, şi dobitoacele şi boii şi toate ale lor le-au adus».

33 Deci, de va chema pre voi Faraon şi va zice voao: «Ce easte lucrul vostru?»

34 Să ziceţi: «Bărbaţi carii ne hrănim cu dobitoace sântem, slugile tale din pruncie până acum, şi noi şi părinţii noştri». Pentru ca să lăcuiţi în pământul Ghesem al Araviei, că urăciune easte eghipteanilor tot păstoriul de oi”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.