×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 45

Iosif să face cunoscut fraţilor săi şi aceia, înfricoşaţi fiind, Iosif cu sărutare îi îmbrăţişează, iară Faraon, cu toată casa sa bucurându-să, au poruncit lui Iosif să chiiame pre tatăl său cu toată casa sa în Eghipt. Iosif aceasta lasă fraţilor să spuie tătâne-său, şi pre ei cu multe daruri dăruiţi îi trimite la tatăl său.

1 Şi nu putea Iosif mai mult să se oprească înaintea tuturor celor ce sta înaintea lui, ci au zis: „Scoateţi pre toţi de la mine”. Şi nici unul nu au stătut înaintea lui Iosif, când s-au cunoscut cu fraţii săi.

2 Şi au slobozit glas cu plângere, şi au auzit toţi eghipteanii, şi s-au auzit în casa lui Faraon.

3 Şi au zis Iosif cătră fraţii săi: „Eu sânt Iosif, trăiaşte încă tatăl mieu?” Şi nu putea fraţii săi să-i răspunză, că să înfricoşeasă.

4 Şi au zis Iosif cătră fraţii săi: „Apropiiaţi-vă cătră mine!” Şi s-au apropiiat şi au zis: „Eu sânt Iosif, fratele vostru, pre carele aţi vândut în Eghipt.

5 Deci, acum nu vă întristaţi, nici să vă pară cu greu căci m-aţi vândut, că spre viiaţă m-au trimis Dumnezeu înaintea voastră.

6 Că acesta easte al doilea an de foamete pre pământ, şi încă cinci ani întru care nu va fi arătură, nici seceriş.

7 Că m-au trimis Dumnezeu înaintea voastră ca să rămâie voao rămăşiţă pre pământ şi să hrănesc voao rămăşiţă mare.

8 Deci, acum nu voi m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu, şi m-au făcut ca un tată lui Faraon şi domn a toată casa lui şi stăpân preste tot pământul Eghiptului.

9 Grăbiţi, dară, de vă suiţi la tatăl mieu şi ziceţi lui: «Aceastea zice fiiul tău, Iosif: ‚Făcutu-m-au Dumnezeu domn a tot pământul Eghiptului, pogoară-te, dară, la mine şi nu zăbovi.

10 Şi vei lăcui în pământul Ghesem al Araviei, şi vei fi aproape de mine tu şi feciorii tăi şi feciorii feciorilor tăi, oile tale şi boii tăi şi toate câte sânt ale tale.

11 Şi te voiu hrăni acolo, că încă în cinci ani va fi foamete pre pământ, ca să nu pieri tu şi feciorii tăi şi toate câte sânt ale tale’».

12 Iată, ochii voştri văd, şi ochii lui Veniamin, fratelui mieu, că gura mea grăiaşte cătră voi.

13 Spuneţi, dară, tătâne-mieu toată mărimea mea cea din Eghipt şi câte aţi văzut şi, grăbind, să aduceţi pre tatăl mieu aici”.

14 Şi, căzind pre grumazii lui Veniamin, fratelui său, au plâns preste dânsul, şi Veniamin au plâns pre grumazii lui.

15 Şi, sărutând pre toţi fraţii săi, au plâns preste dânşii şi, după aceastea, au grăit fraţii lui cătră dânsul.

16 Şi au mers veastea în casa lui Faraon, zicând: „Venit-au fraţii lui Iosif”. Şi s-au bucurat Faraon şi toată curtea lui.

17 Şi au zis Faraon cătră Iosif: „Zi fraţilor tăi: «Aceasta faceţi: umpleţi sacii voştri şi meargeţi în pământul Hanaan.

18 Şi, luând pre tatăl vostru şi averile voastre, veniţi la mine şi voiu da voao toate bunătăţile Eghiptului, şi veţi mânca măduha pământului».

19 Iară tu porunceaşte aceastea: «Luaţi-vă cară din pământul Eghiptului pruncilor voştri şi muierilor voastre şi, luând pre tatăl vostru, veniţi.

20 Şi nu vă pară rău de vasele voastre, că toate bunătăţile Eghiptului ale voastre vor fi»”.

21 Şi au făcut aşea feciorii lui Israil, şi le-au dat lor Iosif după cum au zis Faraon împăratul, şi le-au dat lor merinde pre cale.

22 Şi tuturor le-au dat doao rânduri de haine, iară lui Veniamin i-au dat trei sute de auri şi cinci rânduri de haine.

23 Şi tatălui său au trimis ca aceastea şi zeace asini care purta de toate bunătăţile Eghiptului şi zeace muşcoi, care să poarte pâini tătâne-său pre cale.

24 Şi au slobozit Iosif pre fraţii săi şi s-au dus şi le-au zis lor: „Să nu vă mâniiaţi pre cale”.

25 Şi ei s-au suit din Eghipt şi au venit în pământul Hanaan la Iacov, tatăl lor.

26 Şi au spus lui, zicând că: „Fiiul tău, Iosif, trăiaşte şi stăpâneaşte preste tot pământul Eghiptului”. Şi s-au spăimântat cu cugetul Iacov, pentru că nu le credea lor.

27 Şi i-au grăit lui toate cuvintele de la Iosif, câte le-au zis lor, şi, văzind carăle care le-au trimis Iosif ca să-l ducă pre dânsul, s-au încălzit cu viiaţă duhul lui Iacov, tatălui lor.

28 Şi au zis Israil: „Destul easte mie de trăiaşte încă fiiul mieu, Iosif, mearge-voiu şi-l voiu vedea pre dânsul mai înainte de ce voiu muri”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.