×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 34

Pentru răpirea şi pângărirea Dinei de Sihem, feciorul căpeteniei sihemeanilor, sihemeanii, tăindu-să împrejur, de Simeon şi de Levi, fraţii Dinei, să omoară, şi de ceialalţi feciori a lui Iacov cetatea lor să pustiiaşte; pentru aceaea, Simeon şi Levi să ceartă de la tatăl său.

1 Şi au ieşit Dina, fata Liei, carea o au născut lui Iacov, ca să cunoască featele lăcuitorilor.

2 Şi o au văzut pre ea Sihem, feciorul lui Emor Eveul, domnul pământului, şi, luându-o pre ea, au dormit cu ea şi o au smerit pre ea.

3 Şi s-au lipit de sufletul Dinei, featei lui Iacov, şi au iubit pre fecioară, şi au vorbit ei după cugetul fecioarei.

4 Grăit-au Sihem cătră Emor, tatăl său, zicând: „Ia mie pre fata aceasta muiare”.

5 Şi au auzit Iacov cum au pângărit feciorul lui Emor pre Dina, fata sa, şi feciorii lui era cu dobitoacele în câmp, şi au tăcut Iacov până au venit ei.

6 Şi au ieşit Emor, tatăl lui Sihem, la Iacov să grăiască lui.

7 Iară feciorii lui Iacov au venit de la câmp şi, deacă au auzit, s-au umilit şi s-au întristat foarte, căci necuviinţă au făcut întru Israil, dormind cu fata lui Iacov, şi nu va fi aşea.

8 Şi au grăit lor Emor, zicând: „Sihem, feciorul mieu, au ales cu sufletul pre fata voastră, daţi-o pre ea lui muiare.

9 Şi vă încuscriţi cu noi, featele voastre daţi-le noao, şi featele noastre luaţi-le feciorilor voştri.

10 Şi întru noi lăcuiţi, şi pământul, iată, lat easte înaintea voastră, lăcuiţi şi vă hrăniţi, şi agonisiţi întru el”.

11 Şi au zis Sihem cătră tatăl ei şi cătră fraţii ei: „Să aflu har înaintea voastră, şi ce veţi zice vom da.

12 Înmulţiţi zeastrea foarte, şi voiu da după cât veţi zice mie, şi veţi da mie prunca aceasta muiare”.

13 Şi au răspuns feciorii lui Iacov lui Sihem, şi lui Emor, tatălui lui, cu înşelăciune, şi au zis lor, căci au pângărit pre Dina, sora lor.

14 Şi au zis lor Simeon şi Levi, fraţii Dinei: „Nu vom putea să facem cuvântul acesta, să dăm pre sora noastră la om netăiat împrejur, că easte ocară noao.

15 Numai întru aceasta ne vom asemăna voao şi vom lăcui întru voi, de veţi face ca noi şi voi, ca să se taie voao împrejur toată partea bărbătească.

16 Şi vom da featele noastre voao, şi din featele voastre vom luoa noao muieri, şi vom lăcui la voi, şi vom fi ca un neam.

17 Iară de nu ne veţi asculta ca să vă tăiaţi împrejur, vom luoa featele noastre şi ne vom duce”.

18 Şi au plăcut cuvintele înaintea lui Emor şi înaintea lui Sihem, feciorul lui Emor.

19 Şi n-au zăbovit tinărul a face cuvântul acesta, pentru că perea după fata lui Iacov, şi el era mai mărit decât toţi câţi era în casa tătâne-său.

20 Şi au venit Emor şi Sihem, feciorul lui, la poarta cetăţii lor, şi au grăit cătră bărbaţii cetăţii lor, zicând:

21 „Oamenii aceştia în pace sânt cu noi, să lăcuiască pre pământ şi să-l agonisească, şi pământul, iată, larg easte înaintea lor, featele lor să le luoăm noao muieri, şi featele noastre să le dăm lor.

22 Întru aceasta numai să vor asemăna noao oamenii ca să lăcuiască cu noi, să fim un norod, de să va tăia împrejur la noi toată partea bărbătească, precum şi ei sânt tăiaţi împrejur.

23 Şi dobitoacele lor şi ceale cu patru picioare şi averile lor au nu vor fi ale noastre? Numai întru aceasta să ne asemănăm lor, şi ei vor lăcui cu noi”.

24 Şi au ascultat pre Emor şi pre Sihem, feciorul lui, toţi carii întra pre poarta cetăţii lor, şi tot bărbatul şi-au tăiat împrejur trupul său.

25 Şi au fost în zioa a treia, când era în dureare, au luat cei doi feciori a lui Iacov, Simeon şi Levi, fraţii Dinei, fieştecarele sabiia sa, şi au întrat în cetate fără de teamere şi au omorât toată partea bărbătească.

26 Şi pre Emor şi pre Sihem, feciorul lui, l-au omorât cu ascuţitul sabiei; şi au luat pre Dina din casa lui Sihem şi au ieşit.

27 Şi fiii lui Iacov au întrat preste cei răniţi, şi au prădat cetatea în carea au pângărit pre Dina, sora lor.

28 Şi oile lor şi boii lor şi asinii lor, şi câte era în cetate şi câte era în câmp le-au luat.

29 Şi toate trupurile lor şi toată agoniseala lor şi muierile lor le-au robit, şi au jefuit câte era în cetate şi câte era în căsi.

30 Şi au zis Iacov cătră Simeon şi cătră Levi: „Urât m-aţi făcut, ca să fiu rău tuturor celor ce lăcuiesc pământul, şi în hananei şi întru ferezei, şi eu puţin sânt cu numărul şi, de să vor aduna asupra mea, mă vor tăia şi voi peri eu şi casa mea”.

31 Iară ei au zis: „Au, doară, ca cu o curvă vor trăi cu sora noastră?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.