×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 31

Iacov, din porunca lui Dumnezeu, să întoarce la tatăl său, cu toate ale sale. Lavan aleargă după el. Iară Rahil, furând idolii tătâne-său, şi căutându-i Lavan, ea l-au înşelat. Mai pre urmă, după multă price, amândoi să împacă şi fac legătură, şi fieştecare să duce la casa sa.

1 Şi au auzit Iacov cuvintele feciorilor lui Lavan, carii zicea: „Luat-au Iacov toate câte au avut tatăl nostru, şi dintru ale tatălui nostru au făcut toată mărirea aceasta”.

2 Şi au văzut Iacov faţa lui Lavan, şi, iată, nu era cătră dânsul ca ieri şi ca alaltaieri.

3 Şi au zis Domnul cătră Iacov: „Întoarce-te în pământul tătâne-tău şi la rudeniia ta, şi Eu voiu fi cu tine”.

4 Şi, trimiţind Iacov, au chemat pre Liia şi pre Rahil în câmp, unde era turmele.

5 Şi au zis lor: „Văz eu faţa tătâne-vostru, că nu easte spre mine ca ieri şi ca alaltaieri, iară Dumnezeul tatălui mieu au fost cu mine.

6 Şi voi însăvă ştiţi că cu toată vârtutea mea am slujit tatălui vostru.

7 Iară tatăl vostru mi-au făcut strâmbătate, şi au schimbat simbriia mea de zeace oria, şi nu l-au lăsat pre el Dumnezeul tătâne-mieu să-mi facă mie rău.

8 Şi când au zis: «Ceale pestriţă va fi simbriia ta», toate oile miei pestriţi au născut, iară când au zis: «Ceale albe va fi simbriia ta», au născut toate oile miei albi.

9 Şi au luat Dumnezeu toate dobitoacele tatălui vostru şi le-au dat mie.

10 Şi au fost când lua oile în pântece, văzut-am cu ochii miei prin vis, şi, iată, ţapii şi berbecii să suia pre oi şi pre capre albi şi pestriţi, şi în faţa cenuşii pătaţi.

11 Şi mi-au zis îngerul Domnului în vis: «Iacove!» Iară eu am zis: «Ce easte?»

12 Şi au zis: «Caută cu ochii tăi şi vezi ţapii şi berbecii suindu-să pre oi şi pre capre albi şi pestriţi, şi în faţa cenuşii pătaţi, că am văzut câte ţ-au făcut ţie Lavan.

13 Eu sânt Dumnezeul tău, Cel ce M-am arătat ţie la Locul lui Dumnezeu, unde mi-ai uns mie stâlpul şi ai făgăduit Mie făgăduinţă cu rugăciune, acum, dară, scoală-te şi ieşi din pământul acesta, şi mergi în pământul naşterii tale, şi Eu voiu fi cu tine»”.

14 Şi răspunzind Rahil şi Liia, au zis lui: „Au, doară, avem noi încă parte sau moştenire în casa tatălui nostru?

15 Au nu ca nişte străine ne-am socotit înaintea lui? Că ne-au vândut pre noi şi cu mâncare au mâncat argintul nostrub.

16 Toată avuţiia şi mărirea, carea o au luat Dumnezeu de la tatăl nostru, a noastră va fi şi a feciorilor noştri, acum, dară, fă câte au zis ţie Dumnezeu”.

17 Şi, sculându-să Iacov, au luat muierile sale şi fiii săi pre cămile.

18 Şi au luat toate averile sale şi toată agonisala carea au făcut în Mesopotamiia, şi toate ale sale, ca să meargă la Isaac, tatăl său, în pământul hananeilor.

19 Iară Lavan s-au fost dus să-şi tunză oile sale, şi Rahil au furat idolii tătâne-său.

20 Şi au ascuns Iacov de Lavan Sirul, ca să nu spuie lui că fuge.

21 Şi au fugit el şi toate ale lui, şi au trecut râul şi au grăbit spre muntele Galaad.

22 Şi a treia zi, s-au spus lui Lavan Sirului cum că au fugit Iacov.

23 Şi, luând pre toţi fraţii săi cu sine, au alergat după el cale de şeapte zile şi l-au ajuns în muntele Galaad.

24 Şi au venit Dumnezeu în somn noaptea la Lavan Sirul, şi i-au zis lui: „Păzeaşte-te, ca nu cumva să grăieşti cătră Iacov reale”. Şi au ajuns Lavan pre Iacov.

25 Şi Iacov au întins cortul său în munte, iară Lavan au pus pre fraţii săi în muntele Galaad.

26 Şi au zis Lavan lui Iacov: „Căci ai făcut aceasta? Pentru ce pre ascuns ai fugit? Şi m-ai jefuit şi ai luat featele meale ca pre nişte roabe cu sabiia?

27 Că, de mi-ai fi spus, te-aş fi slobozit cu mare cinste şi cu bucurie şi cu cântăreţi şi cu timpine şi cu alăute.

28 Şi nu m-ai învrednicit a săruta pre feciorii şi pre featele meale, şi acum nebuneaşte ai făcut.

29 Şi acum poate mâna mea a-ţi face rău, ci Dumnezeul tătâne-tău ieri au grăit cătră mine, zicând: «Păzeaşte, ca să nu vorbeşti cu Iacov reale».

30 Acum, dară, deaca mergi, pentru că cu mare dor ai dorit ca să te duci la casa tătâne-tău, pentru ce ai furat dumnezeii miei?”

31 Şi, răspunzind Iacov, au zis cătră Lavan: „Pentru că m-am temut, că am zis ca nu cumva să-ţi iai featele tale de la mine şi toate ale meale”.

32 Şi au zis Iacov: „La cine vei afla dumnezeii tăi nu va trăi înaintea fraţilor noştri, caută ce easte la mine de ale tale, şi ia”. Şi nu au aflat la el nemica, şi nu ştiia Iacov cum că Rahil, muiarea lui, i-au furat pre ei.

33 Şi, întrând Lavan, au căutat casa Liei şi nu i-au aflat, şi au ieşit din casa Liei, şi au căutat casa lui Iacov şi casa celor doao slujnice, şi nu i-au aflat.

34 Şi au întrat în casa Rahilei, iară Rahil au luat idolii şi i-au pus supt şeaoa cămilei, şi au şezut deasupra lor, şi au zis tătâne-său:

35 „Nu-ţi pară cu greu, doamne, nu pociu să mă scol înaintea ta, că după obiceaiul muierilor s-au întâmplat mie acum”. Iară Lavan au scurmat în toată casa şi nu au aflat idolii.

36 Şi s-au mâniiat Iacov şi s-au sfădit cu Lavan, şi, răspunzind Iacov, au zis cătră Lavan: „Carea easte nedreptatea mea? Şi care easte păcatul mieu? Pentru ce ai alergat după mine şi pentru ce ai căutat toate vasele casii meale?

37 Ce ai găsit din toate vasele casii tale? Pune aici, înaintea fraţilor tăi şi înaintea fraţilor miei, şi să judece întră noi amândoi.

38 Aceştia sânt doaozeci de ani în care am fost cu tine? Oile tale şi caprele tale nu s-au sterpit, berbecii oilor tale nu am mâncat, mâncat de fiiară ţie nu ţ-am adus.

39 Eu am plătit de la mine furtişeagurile zilei şi furtişagurile nopţii.

40 Zioa mă usturam de căldură, şi noaptea de ger, şi să depărta somnul de la ochii miei.

41 Aceştia sânt mie doaozeci de ani, în care eu am fost în casa ta, am slujit ţie patrusprezeace ani pentru doao feate ale tale, şi şease ani pentru oile tale, şi mi-ai schimbat simbriia de zeace oric.

42 De nu mi-ar fi fost mie ajutoriu Dumnezeul părintelui mieu, Avraam, şi frica lui Isaac, acum, doară, deşert m-ai slobozi. Smereniia mea şi osteneala mâinilor meale au văzut Dumnezeu, şi te-au mustrat ieri”.

43 Şi, răspunzind Lavan, au zis lui Iacov: „Fiicele tale fiicele meale sânt, şi fiii tăi fiii miei sânt, şi dobitoacele tale dobitoacele meale, şi toate câte le vezi tu ale meale sânt şi ale featelor meale. Ce voiu face lor astăzi au fiilor lor pre carii i-au născut?

44 Acum, dară, vino să punem legătură eu şi tu, şi va fi mărturie întră mine şi întră tine”. Şi i-au zis lui: „Iată, nimenea nu easte cu noi, vezi, Dumnezeu easte martor întră mine şi întră tine”.

45 Şi, luând Iacov o piiatră, o au pus stâlp.

46 Şi au zis Iacov fraţilor săi: „Adunaţi pietri!” Şi au adunat pietri şi au făcut moghilă, şi au mâncat acolo pre moghilă.

47 Şi au zis Lavan lui: „Moghila aceasta va fi mărturie întră mine şi întră tine astăzi”. Şi o au numit pre ea Lavan Moghila Mărturiei. Iară Iacov o au numit Moghilă Mărturie.

48 Şi au zis Lavan: „Iată, această moghilă şi stâlpul care l-am pus întră mine şi întră tine, mărturiseaşte moghila aceasta, şi mărturiseaşte stâlpul acesta. Pentru aceaea s-au numit numele Moghila Mărturiseaşte.

49 Şi Vedeniia, carea au spus: „Vază Dumnezeu întră mine şi întră tine că ne vom despărţi unul de altul.

50 De vei smeri featele meale, şi de vei luoa muiare preste featele meale, vezi, nimene cu noi nu easte carele să vază, Dumnezeu easte mărturie întră mine şi întră tine”.

51 Şi au zis Lavan lui Iacov: „Iată, moghila aceasta şi stâlpul acesta mărturie easte.

52 Că de nu voiu treace eu la tine, nici tu nu vei treace la mine moghila aceasta şi stâlpul acesta, spre răutated.

53 Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Nahor să judece întră noi”. Şi au jurat Iacov pre frica tatălui său, Isaac.

54 Şi au junghiiat jertvă în munte, şi au chemat pre fraţii săi, şi au mâncat şi au beut şi au dormit în munte.

55 Şi, sculându-să Lavan dimineaţă, au sărutat feciorii săi şi featele sale, şi i-au binecuvântat pre ei, şi, întorcându-să Lavan, s-au dus la locul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.