×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 30

Rahil fiind stearpă, Liia înceată a naşte. Amândoao dau pre slujnicile sale bărbatului său, dintru amândoao să nasc câte doi prunci. Liia mai naşte încă doi fii şi o fată. Rahil naşte pre Iosif. Iacov cu Lavan să tocmeaşte despre plată. Iacov întru acest chip foarte s-au îmbogăţit.

1 Iară văzind Rahil că ea nu au născut lui Iacov, au pizmuit asupra Liei, surorii sale, şi au zis lui Iacov: „Dă-mi feciori, iară de nu, voiu muri eu”.

2 Şi, mâniindu-să Iacov pre Rahil, i-au zis ei: „Au, doară,a Dumnezeu sânt eu, Cel ce te-au stârpit de rodul pântecelui tău?”

3 Şi au zis Rahil lui Iacov: „Iată, slujnica mea, Vala, întră la ea, şi va naşte pre genunchii miei, şi voiu face şi eu feciori dintr-însa”.

4 Şi i-au dat lui pre Vala, slujnica sa, muiare lui, şi au întrat la dânsa Iacov.

5 Şi au luat în pântece Vala, slujnica Rahilei, şi au născut lui Iacov fecior.

6 Şi au zis Rahil: „Judecat-au mie Dumnezeu şi au ascultat glasul mieu şi mi-au dat mie fiiu”. Pentru aceaea, au chemat numele lui Dan.

7 Şi au mai luat încă în pântece Vala, slujnica Rahilei, şi au născut al doilea fecior lui Iacov.

8 Şi au zis Rahil: „Ajutatu-m-au Dumnezeu, şi mi-am întors sororii meale, şi m-am întărit”. Şi au chemat numele lui Neftalim.

9 Iară văzind Liia că au încetat a mai naşte, au luat pre Zelfan, slujnica sa, şi o au dat pre ea lui Iacov muiare.

10 Şi au luat în pântece Zelfan, slujnica Liei, şi au născut lui Iacov fecior.

11 Şi au zis Liia: „Întru noroc!” Şi au chemat numele lui Gad.

12 Şi au luat încă în pântece Zelfan, slujnica Liei, şi au născut lui Iacov al doilea fecior.

13 Şi au zis Liia: „Fericită sânt eu că mă fericesc muierile”. Şi au chemat numele lui Asir.

14 Şi s-au dus Ruvin în zilele seacerii de grâu, şi au aflat meare de mandragoră în ţarină, şi le-au adus la Liia, mumă-sa, şi au zis Rahil cătră soru-sa, Liia: „Dă-mi din mandragorile feciorului tău”.

15 Şi au zis Liia: „Nu easte destul ţie că ai luat pre bărbatul mieu? Au, doară, şi mandragorile feciorului mieu vei să le iai?” Iară Rahil au zis: „Nu aşea, doarmă cu tine în noaptea aceasta pentru mandragorile feciorului tău”.

16 Şi venind Iacov de la câmp seara, au ieşit Liia înaintea lui şi au zis: „La mine să întri astăzi, că te-am tocmit cu plată pentru mandragorile feciorului mieu”. Şi au dormit cu ea în noaptea aceaea.

17 Şi au auzit Dumnezeu pre Liia, şi, luând în pântece, au născut lui Iacov a cincilea fecior.

18 Şi au zis Liia: „Dat-au Dumnezeu plata mea, pentru că am dat pre slujnica mea bărbatului mieu”. Şi au chemat numele lui Isahar, adecă, Plată.

19 Şi au luat încă în pântece Liia, şi au născut lui Iacov al şeaselea fiiu.

20 Şi au zis Liia: „Dăruitu-mi-au mie Dumnezeu dar bun, întru această vreame, de acum mă va aleage bărbatu-mieu, pentru că am născut lui şease feciori”. Şi au chemat numele lui Zavulon.

21 După aceasta, au născut fată, şi au chemat numele ei Dina.

22 Şi Ş-au adus aminte Dumnezeu de Rahil şi o au ascultat şi au deşchis zgăul ei.

23 Şi, luând în pântece, au născut lui Iacov fecior, şi au zis Rahil: „Luoat-au Dumnezeu de la mine ocara mea”.

24 Şi au chemat numele lui Iosif, zicând: „Adaogă Dumnezeu şi alt fecior”.

25 Şi au fost după ce au născut Rahil pre Iosif, au zis Iacov lui Lavan: „Slobozeaşte-mă, ca să mă duc în locul mieu şi în pământul mieu.

26 Dă-mi muierile meale şi pruncii miei, pentru care am slujit ţie, ca să mă duc, că tu ştii slujba mea carea am slujit ţie”.

27 Şi au zis Lavan lui: „De am aflat har înaintea ta, că cu adevărat pociu zice că Dumnezeu m-au binecuvântat cu întrarea ta.

28 Spune simbriia ta mie, şi ţi-o voiu da”.

29 Şi au zis Iacov: „Tu ştii cum ţ-am slujit ţie, şi câte au fost dobitoacele când am venit eu la tine.

30 Că puţine era câte aveai tu, înainte de ce am venit eu la tine, şi au crescut întru mulţime mare, şi te-au blagoslovit Dumnezeu cu întrarea mea. Acum, dară, când voiu face şi eu mie casă?”

31 Şi au zis Lavan lui: „Ce voiu da ţie?” Şi au zis Iacov lui: „Nu-mi vei da nimica, iară de vei face mie cuvântul acesta, iarăşi voiu paşte oile tale şi le voiu păzi.

32 Treacă toate oile tale astăzi, şi desparţi de acolo toată oaia săină întră miei, şi toată cea albă şi pestriţă întră capre: va fi mie simbriiab.

33 Şi mă va asculta pre mine dreptatea mea în zioa de mâine, că easte simbriia mea înaintea ta: tot ce nu va fi bălţat şi alb în capre şi săin în miei va fi cum că l-am furat eu”.

34 Şi au zis Lavan lui: „Fie după cuvântul tău”.

35 Şi au despărţit în zioa aceaea ţapii cei bălţaţi şi cei albi, şi toate caprele ceale bălţate şi albe, şi tot ce era alb întru eale, şi tot ce era săin în miei, şi le-au dat în mâinile fiilor săi.

36 Şi le-au despărţit, cale de trei zile departe, întră eale şi întră Iacov, iară Iacov păştea oile lui Lavan, care rămăsease.

37 Şi ş-au luat Iacov nuia de plop vearde şi de nuc şi de paltin, şi le-au belit de coaje Iacov belituri albe, şi, înfăşurând împrejur verdeaţa, să vedea pre nuiale albeaţa carea o curăţise de coajă împestrită.

38 Şi au pus nuialele care le-au curăţit de coaje în albiile apei, ca când vor veni oile să bea, înaintea nuialelor venind eale să bea, să zămislească oile cum era nuialele.

39 Şi zămislea oile cum era nuialele, şi au născut oile albe şi pestriţe, şi în faţa cenuşii pătate.

40 Şi mieii i-au despărţit Iacov, şi au pus înaintea oilor berbeace alb şi toţi mieii cei pestriţi, şi şi-au despărţit şie turme osibite, şi nu le-au amestecat cu oile lui Lavan.

41 Şi au fost în vreamea în carea zămislea oile luând în pântece, au pus Iacov nuialele înaintea ochilor în albii, ca să zămislească eale cum era nuialele.

42 Iară când năştea oile, nu le punea, şi au fost ceale neînsemnate ale lui Lavan şi ceale însemnate ale lui Iacov.

43 Şi s-au îmbogăţit omul foarte, foarte, şi au avut dobitoace multe, şi boi şi slugi şi slujnice, cămile şi asini.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.