×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 26

Isaac pentru foametea nemerniceaşte în Gherari. După ce ia făgăduinţa pământului şi binecuvântarea seminţii de la Dumnezeu, Avimeleh îl mustră pentru ce au zis că Reveca îi easte soră; şi păstorii lor sfădindu-să pentru puţuri, Avimeleh cu Isaac face legătură; Isav să însoară.

1 Şi au fost foamete pre pământ, afară de foametea cea mai dinainte, carea au fost în zilele lui Avraam, şi au mers Isaac la Avimeleh, împăratul Filistiim în Gherara.

2 Şi S-au arătat Dumnezeu lui şi i-au zis: „Nu te pogorî în Eghipt, ci lăcuiaşte în pământul care voiu spune Eu ţie.

3 Şi lăcuiaşte în pământul acesta şi Eu voiu fi cu tine şi te voiu blagoslovi, că ţie şi săminţiei tale voiu da tot pământul acesta, şi voiu întări jurământul Mieu, care am jurat lui Avraam, tatălui tău.

4 Şi voiu înmulţi sămânţa ta ca stealele ceriului, şi voiu da seminţiei tale tot pământul acesta, şi întru sămânţa ta să vor blagoslovi toate neamurile pământului.

5 Pentru că au ascultat Avraam, tatăl tău, cuvântul Mieu şi au păzit poruncile Meale şi învăţăturile Meale şi îndreptările Meale şi legile Meale”.

6 Şi au lăcuit Isaac în Gherari.

7 Şi au întrebat oamenii locului despre Reveca, muiarea lui, şi au zis: „Soră mie easte”, că s-au temut a zice: „Muiare-mi easte”, ca nu doară să-l ucidă oamenii locului pentru Reveca, că era frumoasă la faţă.

8 Şi au fost acolo în multă vreame, şi, uitându-să Avimeleh, împăratul Gherarilor, pre fereastră, au văzut pre Isaac jucându-să cu Reveca, muiarea sa.

9 Şi au chemat Avimeleh pre Isaac şi i-au zis lui: „Cu adevărat muiare-ţi easte? Pentru ce, dară, ai zis: «Soră-mi easte?»” Şi au zis Isaac: „Pentru ca nu cumva să moriu pentru dânsa”.

10 Şi i-au zis Avimeleh lui: „Căci ai făcut aceasta noao? Puţin au fost că nu au dormit cineva din neamul mieu cu muiarea ta şi ai fi adus preste noi neştiinţăa”.

11 Şi au poruncit Avimeleh la tot norodul său, zicând: „Tot cel ce să va atinge de omul acesta şi de muiarea lui vinovat va fi morţii”.

12 Şi au sămănat Isaac în pământul acela, şi au aflat în anul acela orzul dând însutit, şi l-au blagoslovit pre el Domnul.

13 Şi s-au înălţatb omul şi, mergând înainte, mai mare să făcea, până ce s-au făcut mare foarte.

14 Şi s-au făcut lui dobitoace de oi şi dobitoace de boi şi arături multe, şi i-au pismuit lui filistiimii.

15 Şi toate fântânile câte au săpat slugile tătâne-său pre vreamea tătâne-său le-au astupat filistiimii şi le-au umplut cu pământ.

16 Şi au zis Avimeleh cătră Isaac: „Du-te de la noi, că te-ai făcut mai tare decât noi foarte”.

17 Şi s-au dus de acolo Isaac, şi au descălecat în Valea Gherarilor, şi au lăcuit acolo.

18 Şi Isaac iarăşi au săpat fântânile apii, care le-au fost săpat slugile lui Avraam, tatălui său, şi le-au astupat filistiimii după ce au murit Avraam, tatăl său, şi le-au chemat cu numele cu care le-au fost chemat tatăl său.

19 Şi au săpat slugile lui Isaac în Valea Gherarilor, şi au aflat acolo izvor de apă vie.

20 Şi s-au sfădit păstorii Gherarilor cu păstorii lui Isaac, zicând că a lor easte apa, şi au numit numele fântânei Strâmbătate, pentru că strâmbătate i-au făcut lui.

21 Şi, ducându-să de acolo, au săpat altă fântână, şi să pricea şi pentru aceaea, şi au numit numele ei Vrajbă.

22 Şi, ducându-să de acolo, au săpat altă fântână, şi nu s-au sfădit pentru aceaea, şi au numit numele ei Lăţime, zicând că: „Acum ne-au lăţit pre noi Domnul şi ne-au crescut pre pământ”.

23 Şi s-au suit de acolo la Fântâna Jurământului.

24 Şi S-au arătat lui Domnul în noaptea aceaea şi au zis: „Eu sânt Dumnezeul lui Avraam, tatălui tău, nu te teame, că cu tine sânt şi te voiu binecuvânta şi voiu înmulţi sămânţa ta pentru Avraam, tatăl tău”.

25 Şi au zidit acolo oltariu, şi au chemat numele Domnului, şi au pus acolo cortul său, şi au săpat acolo slugile lui Isaac fântână în Valea Gherarilor.

26 Şi Avimeleh s-au dus la dânsul de la Gherari şi Ohozat, carele ţinea pre noru-sa, şi Fihon, mai-marele oastei puterii lui.

27 Şi au zis cătră ei Isaac: „Pentru ce aţi venit la mine? Şi voi m-aţi urât şi m-aţi scos de la voi”.

28 Iară ei au zis: „Văzind am văzut că Domnul easte cu tine, şi am zis să fie jurământ întră noi şi întră tine şi să punem legătură cu tine.

29 Ca să nu faci cu noi rău, precum noi nu ne-am scârbit de tine, şi precum noi bine am folosit ţie şi te-am scos cu pace, şi tu acum eşti binecuvântat de la Domnul”.

30 Şi au făcut lor ospăţ, şi au mâncat şi au beut.

31 Şi, sculându-să dimineaţă, au jurat fieştecarele deaproapelui său, şi i-au slobozit pre dânşii Isaac, şi s-au dus de la el cu mântuirec.

32 Iară au fost întru aceaeaşi zi, venind slugile lui Isaac, i-au spus pentru fântâna ce au săpat şi au zis: „Nu am aflat apăd”.

33 Şi o au numit jurământ, şi, pentru aceaea, au chemat numele cetăţii aceaea, Fântâna Jurământului, până în zioa de astăzi.

34 Iară Isav era de patruzeci de ani, şi au luat muiare pre Iudit, fata lui Veoh Heteului, şi pre Vasimat, fata lui Elon Heteului.

35 Şi năcăjiia eale pre Isaac şi pre Reveca.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.