×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 21

Isaac să naşte şi să înţarcă; iară Ismail cu mumă-sa să scoate din casă, ca să se hrănească în pustie. Avimeleh face cu Avraam legătură de pace prin jurământ.

1 Şi Domnul au cercetat pre Sara, după cum au zis, şi au făcut Domnul Sarrii precum au grăit.

2 Şi luând în pântece, Sarra au născut lui Avraam fiiu la bătrâneaţe, pre vreamea după cum grăisă lui Domnul.

3 Şi au chemat Avraam numele fiiului său ce s-au născut lui, pre carele au născut lui Sarra, Isaac.

4 Şi au tăiat împrejur Avraam pre Isaac, în zioa a opta, precum i-au fost poruncit Dumnezeu lui.

5 Şi Avraam era de o sută de ani, când i s-au născut Isaac, fiiul său.

6 Şi au zis Sarra: „Râs mi-au făcut Domnul, pentru că cine va auzi să va bucura împreună cu mine”.

7 Şi au zis: „Cine va spune lui Avraam că Sarra apleacă prunc? Că am născut fiiu la bătrâneaţele meale”.

8 Şi au crescut pruncul şi s-au înţercat, şi au făcut Avraam ospăţ mare în zioa în carea s-au înţercat fiiul său, Isaac.

9 Şi văzind Sarra pre fiiul Agarei eghipteancii, carele să născusă lui Avraam, jucându-să cu Isaac, fiiul său,

10 Au zis lui Avraam: „Goneaşte pre slujnica aceasta şi pre fiiul ei, că nu va moşteni fiiul slujnicii cu fiiul mieu, Isaac”.

11 Şi foarte greu s-au părut cuvântul acesta înaintea lui Avraam, pentru fiiul său, Ismail.

12 Şi au zis Dumnezeu lui Avraam: „Să nu fie greu înaintea ta cuvântul cel pentru prunc, şi pentru slujnică; toate câte va zice ţie Sarra ascultă de cuvântul ei, pentru că întru Isaac să va chema ţie sămânţă.

13 Iară şi pre fiiul slujnicii aceştiia neam mare îl voiu face, pentru că sămânţa ta easte”.

14 Şi s-au sculat Avraam dimineaţă şi au luat pâini şi un foale cu apă şi au dat Agarei, şi au pus pre umărul ei şi pruncul, şi o au slobozit pre dânsa, şi, mergând, rătăcea prin pustie cătră Fântâna Jurământului.

15 Şi s-au sfârşit apa din foale, şi au lăpădat pruncul supt un brad.

16 Şi mergând, au şezut în preajma lui departe, ca o aruncătură de arc, pentru că au zis: „Nu voiu vedea moartea pruncului mieu”. Şi au şezut înaintea lui, şi strigând pruncul, au plâns.

17 Şi au auzit Dumnezeu glasul pruncului din locul unde era, şi au strigat îngerul lui Dumnezeu pre Agar din ceriu, şi au zis ei: „Ce easte, Agar? Nu te teame, că au auzit Dumnezeu glasul pruncului tău din locul unde easte.

18 Scoală-te şi ia pruncul şi-l ţine cu mâna ta pre el, că neam mare voiu face pre el”.

19 Şi au deşchis Dumnezeu ochii ei, şi au văzut fântână de apă viea, şi au mers de au umplut foalele de apă şi au adăpat pruncul.

20 Şi era Dumnezeu cu pruncul, şi au crescut şi au lăcuit în pustie, şi s-au făcut arcaş.

21 Şi au lăcuit în pustieb, şi i-au luat lui mumă-sa muiare din Faranul Eghiptuluic.

22 Şi au fost în vreamea aceaea, au grăit Avimeleh şi Ohozat, carele luoasă pre noru-sa, şi Fihol, voievodul puterii lui cătră Avraam, zicând: „Dumnezeu easte cu tine, întru toate câte faci.

23 Acum, dară, joară-mi mie pre Dumnezeu că nu-mi vei face strâmbătate, nici seminţiei meale, nici numelui mieu, ci după dreptatea carea am făcut cu tine vei face cu mine, şi pământului întru care te-ai sălăşluit”.

24 Şi au zis Avraam: „Eu jor”.

25 Şi au mustrat Avraam pre Avimeleh pentru fântânile apei, care le-au luat slugile lui Avimeleh.

26 Şi Avimeleh au zis lui: „Nu am ştiut cine au făcut ţie lucrul acestad, nici tu nu mi-ai spus, nici eu nu am auzit, fără numai astăzi”.

27 Şi au luoat Avraam oi şi viţei, şi au dat lui Avimeleh, şi au făcut amândoi legătură.

28 Şi au pus Avraam şeapte mieluşiţe de oi singure.

29 Şi au zis Avimeleh lui Avraam: „Ce sânt aceaste şeapte mieluşiţe ale oilor acestora, care le-ai pus singure?”

30 Şi au zis Avraam: „Pentru că aceaste şeapte mieluşiţe vei luoa de la mine, ca să-mi fie mărturie, cum că eu am săpat această fântână”.

31 Pentru aceaea au chemat numele locului aceluia Fântâna Jurământului, că acolo au jurat amândoi.

32 Şi au făcut amândoi legătură la Fântâna Jurământului, şi s-au sculat Avimeleh şi Ohozat, carele ţinea pre noru-sa, şi Fihol, mai-marele puterii lui, şi s-au întors în pământul Filistiim.

33 Şi au sădit Avraam ţarină la Fântâna Jurământului, şi au chemat acolo numele Domnului Dumnezeu veacinic.

34 Şi au lăcuit Avraam în pământul Filistiim zile multe.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.