×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 19

Lot, priimind în sălaş pre îngeri, de la sodomleani să asupreaşte; ieşind Lot cu muiarea şi cu doao feate ale sale, Sodoma piiare de foc; muiarea să face stâlp de sare în cale, şi, după aceaea îmbătându-să, neştiind, doarme cu amândoao featele sale, din care s-au născut moaviteanii şi amoniteanii.

1 Şi au venit doi îngeri la Sodoma seara, şi Lot şedea la poarta Sodomei, şi, văzându-i, Lot s-au sculat întru întimpinarea lor şi s-au închinat cu faţa la pământ, şi au zis:

2 „Iată, domnilor, abateţi-vă la casa slugii voastre, şi rămâneţi şi spălaţi picioarele voastre, şi dimineaţă, sculându-vă, veţi mearge în calea voastră”. Iară ei au zis: „Ba, în uliţă vom mânea”.

3 Şi i-au silit pre ei, şi s-au abătut la dânsul, şi au întrat în casa lui, şi au făcut lor de mâncare, şi azime au copt lor, şi au mâncat ei.

4 Iară mai înainte de ce s-au culcat ei, bărbaţii cetăţii, sodomiteanii, au încunjurat casa de la cel tinăr până la cel bătrân, tot norodul împreună.

5 Şi au chemat afară pre Lot, şi au zis cătră dânsul: „Unde sânt bărbaţii carii au întrat la tine noaptea? Scoate-i la noi, ca să ne împreunăm cu eia”.

6 Şi au ieşit Lot la ei înaintea uşii şi au tras uşea după sine.

7 Şi au zis cătră ei: „Nicidecum, fraţilor, nu faceţi răutatea aceasta.

8 Ci am eu doao feate, care n-au cunoscut bărbat, pre acealea voiu scoate la voi, şi vă faceţi treaba cu eale după cum va plăcea voao, numai asupra bărbaţilor acestora să nu faceţi nedrept, pentru că au întrat supt acoperemântul casii mealeb”.

9 Iară ei au zis lui: „Du-te încolo, ai venit să lăcuieşti, şi nu judecată să judeci? Acum, dară, te vom chinui mai rău pre tine decât pre ei”. Şi silea pre Lot foarte, şi s-au apropiiat la uşe să o strice.

10 Iară bărbaţiic, tinzind mâinile, au tras pre Lot la sine în casă şi au închis uşea casii.

11 Iară pre bărbaţii carii era la uşea căsii i-au pedepsit cu orbire, de la cel mic până la cel mare, şi s-au ostenit căutând uşea.

12 Şi au zis cătră Lot bărbaţii: „Ai tu pre cineva aici? Gineri, au feciori, au feate? Sau altcineva de al tău? De easte în cetate, scoate-i din locul acesta.

13 Că vom să stricăm noi locul acesta, pentru că s-au înălţat strigarea lor înaintea Domnului, şi ne-au trimis pre noi Domnul să-l stricăm pre dânsul”.

14 Şi ieşind Lot, au grăit cătră ginerii săi, carii luasă pre featele lui, şi le-au zis: „Sculaţi-vă şi ieşiţi din locul acesta, pentru că Domnul va să piiarză cetatea”.

15 Şi să păru a vorbi glumă înaintea ginerilor săi. Iară deaca s-au făcut dimineaţă, grăbea îngerii pre Lot, zicând: „Scoală-te şi ia muiarea ta, şi ceale doao feate ale tale, care ai, şi ieşi, ca să nu pieri şi tu împreună cu fărădelegile cetăţii”.

16 Şi ei s-au turburatd, iară îngerii au apucat de mână pre el şi pre muiarea lui şi pre ceale doao feate ale lui, pentru că nu S-au îndurat Domnul de dânsul. Şi scoţindu-i pre ei afară, au zis:

17 „Mântuind mântuiaşte sufletul tău, să nu te uiţi înapoi, nici să stai în vreune loc de prinprejur, în munte te mântuiaşte, ca să nu te prinzi împreună cu ei”.

18 Şi au zis Lot cătră dânşii: „Rogu-mă, Doamne.

19 Fiindcă au aflat sluga Ta milă înaintea Ta şi ai mărit dreptatea Ta, carea faci cu mine, ca să fie viu sufletul mieu, eu nu voiu puteaf să mă mântuiesc în munte, ca să nu mă prinză realele, şi voiu muri.

20 Iată cetatea cea de aproape, ca să scap acolo, easte mică, şi mă voiu mântui. Au nu easte mică? Şi va fi viu sufletul mieu pentru Tine”.

21 Şi i-au zis lui: „Iată, M-am mirat de faţa ta, şi în cuvântul acesta, ca să nu stric cetatea, pentru carea ai grăit.

22 Grăbeaşte, dară, ca să te mântuieşti acolo, că nu voiu putea face lucrul până vei mearge tu acolo”. Pentru aceaea, au chemat numele cetăţii aceiia Sigor.

23 Soarele au răsărit pre pământ şi Lot au întrat în Sigor.

24 Şi Domnul au ploat preste Sodoma şi preste Gomora piiatră pucioasă şi foc de la Domnul din ceriu.

25 Şi au surpat cetăţile aceastea, şi tot împrejurul, şi pre toţi câţi lăcuia în cetăţi, şi toate câte răsar din pământ.

26 Şi s-au uitat muiarea lui îndărăpt, şi s-au făcut stâlp de sare.

27 Şi au mânecat Avraam a doao zi la locul unde au stătut înaintea Domnului.

28 Şi au căutat spre Sodoma şi spre Gomora, şi spre pământul de primprejurul locului, şi au văzut, şi, iată, să suia pară de foc din pământ, ca o văpaie de cuptoriu.

29 Şi au fost când au stricat Domnul toate cetăţile de primprejur, Şi-au adus Dumnezeu aminte de Avraam şi au scos pre Lot afară din mijlocul surpării, când au surpat Domnul cetăţile, în care lăcuia Lot.

30 Şi au ieşit Lot din Sigor, şi şedea în munte el şi amândoao featele lui cu dânsul, că s-au temut a lăcui în Sigor, şi au lăcuit în peşteră el şi amândoao featele lui cu dânsul.

31 Şi au zis cea mai bătrână cătră cea mai tânără: „Tatăl nostru easte bătrân, şi nimene nu easte pre pământ carele să se împreune cu noi, după cum easte obiceaiul a tot pământul.

32 Vino, dară, să adăpăm pre tatăl nostru cu vin, şi să dormim cu dânsul, şi să rădicăm din tatăl nostru sămânţă”.

33 Şi au adăpat pre tatăl său cu vin în noaptea aceaea, şi, întrând, cea mai bătrână au dormit cu tatăl său în noaptea aceaea, şi el nu au ştiut când au dormit ea şi când s-au sculat.

34 Şi au fost a doao zi, au zis cea mai bătrână cătră cea mai tinără: „Iată, am dormit ieri cu tatăl nostru, să-l adăpăm cu vin şi într-această noapte, şi, întrând, te culcă tu cu el, şi să rădicăm din tatăl nostru sămânţă”.

35 Şi au adăpat şi întru acea noapte pre tatăl său cu vin, şi, întrând, cea mai tânără au dormit cu tatăl său, şi el nu au ştiut când s-au culcat ea şi când s-au sculat.

36 Şi au luat în pântece amândoao featele din tatăl lor.

37 Şi au născut cea mai mare fecior, şi au chemat numele lui Moav, zicând: „Din tatăl mieu”. Acesta e tată moaviteanilor până în zioa de astăzi.

38 Şi au născut şi cea mai tânără fecior, şi au chemat numele lui Aman, zicând: „Fiiul neamului mieu”. Acesta easte tată amaniteanilor până în zioa de astăzi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.