×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 17

Să poftoresc lui Avram făgăduinţele. Numele lui şi al Sarei să mută. Tăiarea împrejur să porunceaşte ca un semn al legăturii. Să făgăduiaşte lui fiiu din Sara. Avram plineaşte porunca tăierii împrejur.

1 Iară când au fost Avram de noaozeci şi noao de ani, S-au arătat Domnul lui Avram şi i-au zis lui: „Eu sânt Dumnezeul tău, fă ce easte plăcut înaintea Mea şi fii fără de prihană.

2 Şi voiu pune legătura Mea întră Mine şi întră Tine, şi te voiu înmulţi foarte”.

3 Şi au căzut Avram pre faţa sa, şi i-au grăit Dumnezeu lui, zicând:

4 „Iată, Eu şi legătura Mea cu tine, şi vei. fi tată a multe neamuri.

5 Şi nu să va chema numele tău mai mult Avram, ci va fi numele tău Avraam, pentru că tată a multe neamuri te-am pus pre tine.

6 Şi te voiu creaşte foarte, foarte, şi te voiu pune întru neamuri, şi împăraţi din tine vor ieşi.

7 Şi voiu pune legătura Mea întră tine şi întră sămânţa ta după tine întru neamurile lor spre legătură veacinică, ca să fiu Dumnezeu ţie şi seminţiei tale după tine.

8 Şi voiu da ţie şi seminţiei tale după tine pământul în care lăcuieşti, tot pământul lui Hanaan spre moştenire veacinică, şi Eu voiu fi lor Dumnezeu”.

9 Şi au zis Dumnezeu cătră Avraam: „Iară tu să păzeşti legătura Mea şi sămânţa ta după tine, întru neamurile lor.

10 Şi aceasta easte legătura carea să păzeşti întră Mine şi întră voi, şi întră sămânţa ta după tine, întru neamurile lor, să va tăia voao împrejur toată partea bărbătească.

11 Şi veţi tăia împrejur marginea trupului vostru, şi va fi semn de legătură întră Mine şi întră voi.

12 Şi pruncul de opt zile să va tăia voao împrejur, toată partea bărbătească întru neamurile voastre, şi cel născut în casa ta şi cel cumpărat cu argint, şi tot fiiul străin carele nu easte din sămânţa ta.

13 Cu tăiare împrejur să va tăia împrejur cel născut al casii tale şi cel cumpărat cu argint. Şi va fi legătura Mea preste trupul vostru întru legătură veacinică.

14 Şi partea bărbătească carea nu-şi va tăia împrejur marginea trupului său în zioa a opta, piiarde-să-va sufletul acela din neamul său, pentru că au stricat legătura Mea”.

15 Şi au zis Dumnezeu lui Avraam: „Sara, muiarea ta, nu să va chema numele ei Sara, ci Sarra va fi numele ei.

16 Şi o voiu binecuvânta pre dânsa şi voiu da ţie dintr-însa fiiu şi bine-l voiu cuvânta pre dânsul, şi va fi spre neamuri, şi împăraţi neamurilor dintr-însul vor ieşi”.

17 Şi au căzut Avraam pre faţa sa, şi au râs, şi au zis în cugetul său, grăind: „Au, doară, să va naşte fiiul celui de o sută de ani? Şi Sarra, de noaozeci de ani fiind, au, doară, va naşte?”

18 Şi au zis Avraam cătră Dumnezeu:„Ismail acesta să trăiască înaintea Ta”.

19 Şi au zis Dumnezeu lui Avraam aşea: „Iată, Sarra, muiarea ta, va naşte ţie fiiu, şi vei chema numele lui Isaac, şi voiu pune legătura Mea cu dânsul spre legătură veacinică, ca să fiu Dumnezeu lui, şi seminţiei lui după dânsul.

20 Iară pentru Ismail, iată că te-am ascultat, şi iată că l-am binecuvântat pre dânsul, şi-l voiu creaşte, şi-l voiu înmulţi pre dânsul foarte, doaosprăzeace neamuri va naşte, şi voiu face pre dânsul neam mare.

21 Iară legătura Mea o voiu pune cu Isaac, pre carele va naşte ţie Sarra într-această vreame, în celalalt an”.

22 Şi au încetat Dumnezeu a grăi cătră dânsul, şi s-au suit Dumnezeu de la Avraam.

23 Şi au luat Avraam pre Ismail, fiiul său, şi pre toţi cei născuţi în casa sa, şi pre toţi cei cumpăraţi cu argint, şi pre tot bărbatul dintru oamenii cei din casa lui Avraam, şi le-au tăiat împrejur marginea trupului în zioa aceaea, după cum au grăit Dumnezeu lui.

24 Şi Avraam era de noaozeci şi noao de ani, când şi-au tăiat împrejur marginea trupului său.

25 Iară Ismail, fiiul lui, era de treisprăzeace ani, când şi-au tăiat împrejur marginea trupului său.

26 Şi în zioa aceaea, s-au tăiat împrejur Avraam şi Ismail, fiiul lui, şi toţi bărbaţii căsii lui, şi cei născuţi în casă, şi cei cumpăraţi cu argint dintr-alte neamuri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.